Masker og sars covid-19 – nyttig eller?

Det går en diskusjon om munnbind/masker har noen funksjon når det gjelder å hindre spredning av sars covid-19 viruset. Dette blir av myndighetene brukt som et viktig middel i kampen mot viruset. Dette er resultat av politiske beslutninger. Men hva sier vitenskapen? I boken som er angitt under her, har forfatterne gått grundig inn i materien. Det sitatet som er tatt ut fra boken gir en vitenskapelig begrunnet opplysning om hvordan maskene virker inn på slik spredning. Dette er senere blitt grundig vist også i andre studier, for eksempel en slik studie i Danmark.

Fra Mikovits, Judy; Heckenlively, Kent. Truth About Masks: Exploring Theories Against Wearing Them (p. 60-61). Skyhorse. Kindle Edition.

Perhaps one of the most definitive analyses of the mask issue was conducted in late May 2020 by the prestigious New England Journal of Medicine.

«We know that wearing a mask outside health care facilities offers little, if any, protection from infection. Public health authorities define a significant exposure to [COVID]-19 as face-to-face contact within

[six]

feet with a patient with symptomatic [COVID]-19 that is sustained for at least a few minutes (and some say more than [ten] minutes or even [thirty] minutes). The chance of catching [COVID]-19 from a passing interaction in a public space is therefore minimal. In many cases, the desire for widespread masking is a reflexive reaction to anxiety over the pandemic.55 These authors are destroying the entire rationale for widespread masking. Their understanding of the warnings from public health officials is that you are in danger if you have face to face contact with a “symptomatic” COVID-19 patient for at least a few minutes, if not anywhere from ten to thirty minutes. Your risk of contracting COVID-19 from a brief interaction in a public place is “minimal.” The call for widespread masking is best understood as a “reflexive reaction to anxiety over the pandemic.”

Fra Mikovits, Judy; Livlig, Kent. Sannheten om masker: Utforsking av teorier mot å bære dem (s. 60-61). Skyhorse. Kindle-utgaven.Forfatterne skriver at «kanskje en av de mest definitive analysene av maskespørsmålet ble utført i slutten av mai 2020 av det prestisjetunge New England Journal of Medicine.»

Her finner vi: «Vi vet at det å bære en maske utenfor helseinstitusjoner gir liten, om noen, beskyttelse mot infeksjon. Folkehelsemyndighetene definerer en betydelig eksponering for [COVID]-19 som ansikt-til-ansikt kontakt innenfor

[seks]

fot med en pasient med symptomatisk [COVID]-19 som varer i minst noen få minutter (og noen sier mer enn [ti] minutter eller til og med [tretti] minutter). Sjansen for å fange [COVID]-19 fra en forbipasserende interaksjon i et offentlig rom er derfor minimal. I mange tilfeller er ønsket om utbredt maskering en refleksiv reaksjon på angst over pandemien.»

Disse forfatterne ødelegger hele begrunnelsen for utbredt maskering. Deres forståelse av advarslene fra offentlige helsemyndigheter er at du er i fare hvis du har ansikt til ansikt kontakt med en «symptomatisk» COVID-19 pasient i minst noen få minutter, om ikke hvor som helst fra ti til tretti minutter. Risikoen din for å få COVID-19 fra en kort interaksjon på et offentlig sted er «minimal». Oppfordringen til utbredt maskering forstås best som en «refleksiv reaksjon på angst for pandemien.»