Åsane – E39 i lang tunnel

I det forrige innlegget med denne overskriften, som tok utgangspunkt i de sosialt og geografisk diskriminerende bompengene, kom jeg dessverre til å være for vennlig i forhold til innholdet i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Mitt sitat var ikke fra denne planen, men fra planen 2014-2023. Det var her vi med glede kunne lese at oppstart av firefelts veg mellom Nyborg og Klauvaneset var prioritert i siste 6årsperiode, dvs. fra 2020 og at prosjektet besto av en toløps tunnel på om lag 6 km og tilpasning av vegsystemet i Åsane i forhold til dette. Det ble og lagt vekt på at det ville forkorte vegen med 4 km.  (NTP 2014-2023, side 285). Jeg kan føye til at det for lokalmiljøet vil innebære en betydelig miljøgevinst.

Det er rett at denne vegen også er kommet med i NTP 2018-2029, men på en måte som utsetter og svekker det som sto i NTP 2014-2023. Den kritikken jeg hadde mot manglende politisk satsing på transport i Åsane blir dermed bare forsterket. Vi fikk gjennomslag for lang tunnel under regjeringen Stoltenberg II, men regjeringen Solberg med Frp torpederte dessverre dette.

I NTP 2018-2029 heter det: «Prosjekt E16 Ringveg øst, strekningen Arna – Vågsbotn i Hordaland omfatter bygging av firefelts veg mellom Arna og Vågsbotn i Bergen kommune. Utredningen av Ringveg øst og E39 nord i Åsane er tydelig på at løsningen E16 Arna- Vågsbotn må samordnes med løsningen for E39 Vågsbotn – Klauvaneset. … Prioriteringen av strekningen Arna – Vågsbotn er betinget av at det blir tilslutning for et opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.» (NTP 2018-2029, side 299).

Av oversikten over bevilgninger ser vi at det kun er satt av 200 millioner kroner i siste del av perioden (2024-2029) til planlegging av veien. Dessuten er ikke lang tunnel nevnt og det åpner for et ødeleggende alternativ i dagen. Dette er rett og slett grotesk.

Derfor skjerpes konklusjonen i mitt forrige innlegg. I virkeligheten har politikerne sentralt og i bystyret neglisjert bydelen bortimot fullstendig når det gjelder transport etter at E-39 til Åsane senter sto ferdig på 1980-tallet. Lokalt føler mange at spesielt Åsane Nord er blitt et ingenmannsland, og kampen for lang tunnel tar seg nå opp igjen.

Det må ellers føyes til at forrige transportplan hadde som utgangspunkt at tunnelen skulle gå fra Forvatnet på Nyborg til Klauvaneset. Da ville det blir 4 km kortere avstand mellom Nordhordland og det sentrale  Åsane og Bergen. Nå har prosjektet blitt koblet sammen med Ringveg øst og derfor er startpunktet for videre E39 blitt Vågsbotn. Det betyr at avstanden mellom Nordhordland og Bergen ikke vil bli forkortet på langt nær så mye som ved det forrige alternativet. Rundt 70 % av trafikken vil gå mellom Nordhordland og Åsane/Bergen. Derfor er det samfunnsøkonomisk sløseri å føre vegen fra Vågsbotn til Klauvaneset. Det forkorter ikke vegen fra nord og inn til Bergen noe særlig i det hele tatt. Vi bør holde fast på at vegen nordover skal ta av ved Forvatnet på Nyborg. Her foreligger også et vedtak som gjør at prosjektet kan settes i gang raskere enn den andre løsningen.

Jeg ser også av Åsane Tidende bringer et innlegg for taler for at veien stort sett skal gå i dagen gjennom naturen i Åsane  Nord. Det er noe beboerne der har kjempet  mot i 30 år. Så var et heller ikke en lokal beboer som uttalte seg. Lokalmiljøet spiller derfor ikke noe rolle for ham. Og hans argumentering var hovedsakelig økonomisk. Han sa at det ble mye billigere med hans alternativ. Og det er jo sant når han skalerer ned vegen fra 4 til to felt. Men med slik nedskalering vil jo også en tunnel bli nesten 50 % billigere enn om den skulle ha 4 løp.

Vi krever derfor at E39 i lang tunnel til Klauvaneset med avkjørsel ved Forvatnet på Nyborg bygges før prosjekt Ringveg Øst og oppfordrer alle politiske partier i Bergen og Hordaland pluss hordalandsbenken på Stortinget, samt alle krefter i Nordhordland til å tak i dette for å fremskynde det. Beboeraksjonene må trappes opp.

Terje Valen, Miljøaksjon Åsane, 25. oktober 2018.

Åsane – E39 i tunnel

Bergens Tidende har en forkortet versjon av innlegg i dag, 9.10.18. Det viktigste som er tatt ut er at det i transportplanen er presisert at det dreier seg om vei i tunnel som vil korte ned avstanden mellom Nordhordland og Bergen med 4 kilometer. Her er hele innlegget slik det sto i Åsane Tidende på onsdag i forrige uke.

I forbindelse med den usosiale utvidelsen av bompenge-ordningen som skyver den største belastningen for å redde miljøet over på de med minst ressurser, og som særlig rammer de som får minst igjen for det i sine bydeler, er det på sin plass å reise kampen på ny for lang tunnel på riksvei E-39 til Nordhordlandsbroen med full kraft.

Miljøaksjon Åsane jobbet i årene 1989-1998 med å få veien til Nordhordlandsbroen i lang tunnel fra det sentrale Åsane inn på det som da het Norsk Vegplan 1998-2007. Vi fortsatte arbeidet frem mot rullering av planen for 2010-2019 og sammen med kommunene i Nordhordland og Bergen pluss Fylkeskommunen lyktes vi da med dette. Det så da ut som vi kunne få oppleve at prosjektet ble utført før 2020. Men intet skjedde. Da nåværende Norsk Transportplan (2018-2027) skulle vedtas var prosjektet nesten falt ut, men heldigvis kan vi nå lese følgende:

«E39 Vågsbotn – Klauvaneset

Prosjektet E39 Vågsbotn – Klauvaneset i Hordaland omfatter bygging av firefelts veg i ny trasé like nord for Bergen. Det meste av strekningen er planlagt i tunnel, noe som vil korte inn dagens veg med om lag 4 km. Endelig løsning er ikke valgt, og tilknytningspunktet mellom E39 og E16 må samordnes med løsningen for E16 Ringveg øst, strekningen Arna – Vågsbotn, som er prioritert gjennomført i siste del av planperioden, jf. korridor 5. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Prosjektet og tilknytting til andre prosjekter skal gjennomgås på nytt i første periode. Det legges opp til oppstart i andre planperiode.»

De nye bomstasjonene rammer spesielt de 8000 som bor i nordre Åsane. De får ingen bytrikk og ikke noen andre lokale fordeler av det de betaler inn, mens mesteparten av Åsanes 40 000 innbyggere ikke rammes av de nye avgiftene når de skal til sitt bydelssenter. Men i hele området er vi nå truet av forslag om å skrote bybanen, som har vist seg å være helt sentral for byutvikling syd i Bergen. Banens reelle verdi for Fyllingsdalen er svært mye mindre enn den vil være for Åsane.

Det finnes ikke sammenhengende sykkelvei fra Åsane Nord til senterområdet i Åsane. Staten skal ikke finansiere en sykkelvei i området, mens den finansierer sykkelveier for rundt 2 milliarder kroner i Bergen sør og vest.  Busstilbudet er skrantent, og trafikken på «hovedveien» E-39 er svært tung (25 000 biler i døgnet) og farlig (24 registrerte kollisjoner ved påkjørsel fra sideveier i løpet av relativt kort tid).

Når det gjelder bybane- og veiprosjekter for Bergen Syd og Vest har det siden 2005 til 2022 vært bygget for, eller skal bygges for vel 36 milliarder kroner. Åsane har kun fått Eikås-tunnelen til 600 millioner pluss en forlenging av E-39 fra Åsane senter, forbi IKEA, til Vågsbotn og lokale tilpasninger, og en liten kilometer lokal veg til et nytt byggefelt ved BIRs gjenvinningsstasjon på Salhusveien. Her er og den eneste nye sykkelveien.

I virkeligheten har politikerne sentralt og i bystyret neglisjert bydelen bortimot fullstendig når det gjelder transport etter at E-39 til Åsane senter sto ferdig på 1980-tallet. Lokalt føler mange at spesielt Åsane Nord er blitt et ingenmannsland, og kampen for lang tunnel tar seg nå opp igjen. Vi krever at tunnelen bygges som første del av prosjekt Ringveg Øst og at det arbeides for å fremskynde dette.

Terje Valen, Miljøaksjon Åsane, 26. september 2018.