Marx og urbefolkningen

Her får vi en ny viktig tekst som er en del av den pågående marxistiske renessansen. (Merknad av Terje Valen, som har oversatt artikkelen under her på grunnlag av maskinoversettelse. Bok som anmeldes er Red Skin, White Masks av Glen Sean Coulthard.)

Monthly Review. Månedens anmeldelse: Marx and the Indigenous av John Bellamy Foster, Brett Clark og Hannah Holleman (1. februar 2020)

John Bellamy Foster er redaktør av Monthly Review og professor i sosiologi ved University of Oregon. Brett Clark er assisterende redaktør for Monthly Review og professor i sosiologi ved University of Utah. Hannah Holleman er direktør for Monthly Review Foundation og førsteamanuensis i sosiologi ved Amherst College.

«Vendingen mot urbefolkningen» i samfunnsteorien de siste tiårene, sammen med kritikken av den hvite nybyggerkolonialismen, har tatt opp igjen temaer som lenge har vært tilstede i marxiansk teori, men som ofte på overraskende måter har vært skilt fra Karl Marx» kritikk av kapitalisme, kolonialisme og imperialisme.1 En del av årsaken til denne frakoplingen er at de nåværende diskusjonene om bosetterkolonialisme har utviklet seg fra tradisjoner i postmodernistisk og postkolonial kulturteori som står fjernt fra historisk materialisme.2 Imidlertid er en dypere forklaring på kløften mellom nåværende vitenskapelig arbeid om bosetterkolonialisme og marxisme assosiert med påstandene fra noen venstrekritikere om at Marx’ arbeid er preget av følgende: (1) en uferdig og grov utviklingsteori og økonomisk determinisme; (2) en pro-kolonialistisk holdning; (3) en teleologisk (bestemt til å gå mot et mål som er fastsatt på forhånd) oppfatning av fremgang; og (4) prometeanisme[1] eller ekstrem produktivisme i forhold til miljøet.3 Slike anklager brukes ofte for å fremstille historisk materialisme som irrelevant eller til og med fiendtlig mot samtidige urfolks kamper og perspektiver.

I Red Skin, White Masks gir Glen Sean Coulthard et mer nyansert syn på Marx og urbefolkningen, og ved å ta utgangspunkt i sistnevntes kritikk av «såkalt primitiv akkumulering.» Coulthard insisterer på at «Marx’ teoretiske ramme» i denne forbindelse kan sees på som ekstremt «relevant for en omfattende forståelse av bosetter-kolonialisme og urfolksmotstand», men at dette krever at klassisk historisk materialisme «omformes i samtale med kritisk tenkning og praksis av urfolk selv. » Nærmere bestemt søker han å overskride det han mener er Marx» feilaktige synspunkter (1) om at slik ekspropriasjon er begrenset til kapitalismens førstadier, snarere enn å utgjøre en pågående prosess; (2) at det er en ensrettet utviklingslogikk som skal sidestilles med fremgang; og (3) at miljøet skal behandles som en gratis gave, slik at jord ikke blir sett på som utnyttet, bare mennesker.

Når vi tar denne kritikken på alvor går vi tilbake til de klassiske grunnlagene for marxiansk teori for å finne ut hvor – om noen steder – analysen gikk galt, hva som kan nyttig utledes av den, og hvordan vi kan konstruere (eller rekonstruere) en marxiansk kritikk av kolonialisme som er relevant for samtidens kamper. Gjennom denne vurderingen, tror vi, vil styrken til det klassiske historisk-materialistiske argumentet bli tydelig. Å gå tilbake til Marx og ta ham som utgangspunkt er avgjørende for å utvikle en materialistisk kritikk av kapitalisme og kolonialisme. Likevel finnes det ikke noe slikt som en fastlåst ortodoksi i historisk materialisme. Snarere har marxismen fra begynnelsen av blitt formet av folkelige revolusjonære tradisjoner. Som en praksisfilosofi som ikke bare var rettet mot å forstå verden, men også å endre den, kan historisk materialisme minst av alle ha råd til å være overhistorisk eller å neglisjere lærdommene fra nasjonale og folkelige kamper.5 «Ortodoksi» i marxismen, som Georg Lukács så berømt sa , “Refererer utelukkende til metode.” 6 Det er således den materialistiske, historiske og dialektiske metoden for klassisk marxisme som utgjør det nødvendige utgangspunktet for å engasjere seg i kritikken av kolonialismen, inkludert settlerkolonialismen, i dag.

Kolonialisme og ekspropriasjon

Coulthard hevder i Red Skin, White Masks at Marx’ teori om ekspropriasjon, som en historisk betingelse for kapitalistisk utvikling, først og fremst er opptatt av «den evige adskillelsen av arbeidere fra produksjonsmidlene» og ikke om det koloniale forholdet i seg selv. På samme måte blir vi fortalt at Marx» diskusjon om «The Modern Theory of Colonialism» (Den moderne koloniseringsteorien) i siste kapittel av bind 1 av Kapitalen bare var dedikert til å etablere hans teori om lønnsarbeid og kapital ved å peke på nødvendigheten av å fjerne arbeidere fra jorden og indikerer en generell mangel på bekymring for kolonialisme.

Med utgangspunkt i denne kritikken foreslår Coulthard at kritikken bør skifte fra et fokus hovedsakelig på kapitalforholdet til et som også fremhever det koloniale forholdet, og dermed overvinne Marx» ensidighet i denne forbindelse.7 Likevel, i kapittel 31 i Kapitalen, “The Genesis of the Industrial Capitalist” (Opprinnelsen til industrikapitalisten), peker Marx allerede på behovet for å betrakte det koloniale forholdet som noe som er et grunnlag under kapitalforholdet. Faktisk er han krystallklar i denne saken: «Oppdagelsen av gull og sølv i Amerika, utryddelse, slaveri og begravelse av urbefolkningen i gruver på dette kontinentet, begynnelsen av erobringen og plyndringen av India og omdannelsen av Afrika til et reservat for kommersiell jakt på svarte, er alle ting som kjennetegner starten på en tid med kapitalistisk produksjon. Disse idylliske prosedyrene er de viktigste øyeblikkene for opprinnelig akkumulering.»

Når Marx diskuterer de forskjellige inngjerdingene av allmenningen i England er det derfor ikke de forskjellige innhegningene til allmenningen i England, som ble diskutert i de tidlige kapitlene i del VIII i Kapitalen om «såkalt primitiv akkumulering», som utgjorde de viktigste øyeblikkene i den opprinnelige ekspropriasjon og opphavet til den industrielle kapitalisten. Det er heller plyndringen av hele verden utenfor Europa, som fokuserer på «utryddelse, slaveri og begravelse av urbefolkningen i gruver», som omfatter ranet av edle metaller, landområder og kroppene til urbefolkningen.9 Videre får de engelske hvite nybyggerkoloniene særegen kritikk for grusomhetene de påførte: Behandlingen av urbefolkningen var selvfølgelig på sitt frykteligste i plantasjekolonier som utelukkende var opprettet for eksporthandel, for eksempel Vestindia, og i rike og land med stor befolkning, som Mexico og India, der plyndring sto sentralt.

Men selv i det som virkelig kan kalles kolonier [eller bosetterkolonier – på spansk colono/a betyr bosetter], ble den primitive akkumuleringen kristne karakterens ikke sveket. I 1703 fastsatte de nøkterne eksponentene for protestantisme, puritanerne i New England, ved dekret fra deres forsamling en premie på £ 40 på hver indiansk skalp og hver fanget rødhud; i 1720 ble det satt en premie på £ 100 på hver skalp; i 1744, etter at Massachusetts Bay hadde utropt en bestemt stamme som opprørere, ble følgende priser fastsatt: for en mannlig skalp på 12 år og oppover, £ 100 i ny valuta, for en mannlig fange £ 105, for fangete kvinner og barn £ 50, for skalp av kvinner og barn £ 50.

Noen tiår senere tok kolonisystemet hevn over etterkommerne til de fromme pilegrimsfedrene, som hadde vokst uopphørlig i mellomtiden. På oppmoding fra engelskmennene, og for engelske penger, ble de tomahawked av rødhudene. Det britiske parlamentet erklærte at blodhunder og skalper var «midler som Gud og naturen hadde gitt i dets hånd.» 10 Marx gikk ikke glipp av at prisen på skalper var lik prisen på fanger, noe som betyr at folkemord, ikke slaveri, var hensikten.

På denne måten understreket Marx at hovedmålet til de engelske bosetterkoloniene i Nord -Amerika var absolutt «utryddelse» av urbefolkningen. Som William Howitt forklarte i Colonization and Christianity: A Popular History of the Treatment of the Natives of the Europeans in all their Colonies (Colonization and Christianity – En folkelig historie om behandlingen av den opprinnelige befolkningen av europeerne i alle koloniene deres) (1838), som Marx først studerte i 1851, var den hvite nybyggerkolonialismen i det begynnende USA innrettet på utryddelse og fjerning av indianerstammene. Her siterte Howitt Abbé Raynals uttalelse om at målet for engelskmennene og franskmennene var «å utrydde» indianerne. 11

Howitt beskrev også «utryddelseskampanjene til general Jackson», og siterte Andrew Jacksons erklæring av 27. mars 1814, under hans militære kampanje mot de sørlige stammene, at han var «fast bestemt på å utrydde dem.» De indianske folkene, sa Howitt, «ble drevet ut i ødemarker eller til utslettelse.» Dette var skrevet på det tidspunktet da Trail of Tears og massiv fjerning av indianerne i Sørøst fant sted, avsluttet Howitt med ordene:

«Ingenting vil være i stand til å forhindre den endelige utdrivingen av disse sørlige stammene: de må passere Mississippi til den hvite befolkningen har økt tilstrekkelig til at det blir nødvendig å krysse Missouri; det vil da forblir bare to barrierer mellom indianerne og utslettelse – steinete fjell og Stillehavet. Når vi nå hører om disse stammene, handler det om en ny aggresjon mot dem – en nylig fordriving av en del av dem – og av triste indianere som beveger seg mot villmarken i vest.»12

I løpet av tiden han skrev Kapitalen, var Howitts bok Marx» hovedkilde om kolonibehandlingen, ikke bare av indianere, men også av urbefolkninger rundt om i verden. Ikke desto mindre, samtidig som han møtte Howitt, studerte Marx også William Prescotts History of the Conquest of Mexico (1843) og History of the Conquest of Peru (1847), og Thomas Fowell Buxtons The African Slave Trade and Its Remedy (1840), sammen med forskjellige verk om India.13 I 1850-årene gransket han nøye Herman Merivales Lectures on Colonization and Colonies (1841).14 I 1853 leste han Thomas Stamford Raffles» History of Java (1817), som Howitt også hadde støttet seg på for sin behandling av Java.15 Dette ble etterfulgt av studier av flere tilleggsverk om slaveri, referert til i Kapitalen.

Howitts Colonization and Christianity var mer enn fem hundre sider lang og inkluderte separate kapitler om kolonimaktenes behandling av urbefolkningen i forskjellige regioner rundt om i verden,  med tolv kapitler viet til hvordan spanjolene og portugiserne oppførte seg i forhold til urbefolkninger i den nye verden, tre til de engelske nybyggerkolonistene og urbefolkningen i Nord-Amerika, to om «Behandlingen av indianerne i USA», fem om engelskmennene i India, en om engelskmennene i Kappkolonien i Sør-Afrika,  en hver på nederlandsk i India og Indonesia (Java) og nederlandsk i Australia og øyene i Stillehavet, og en på franskmennene i sine kolonier.

Alt i alt var Colonization and Christianity det største kompendiet om kolonialismens globale grusomheter skrevet i sin tid. Den inneholdt rikelig med detaljer, ofte avhengig av kommersielle og offentlige rapporter. Som Marx skrev: «W. Howitt, en mann som spesialiserer seg på å være kristen, sier om det kristne kolonisystemet: «Barbariene og desperate uhyrlighetene til den såkalte kristne rase, i alle regioner i verden, og over alle folk de har vært i stand til å undertrykke, skal ikke se noe  lignende av folk fra noen annen rase,  hvor voldsom, uansett hvor ulært, og hvor hensynsløs de er når det gjelder barmhjertighet og skam, så lenge jorden består.'» 16 Gitt at Marx var opptatt av den rollen som den koloniale ekspropriasjonen av urfolks land og folk spilte i opprinnelsen til industrikapitalisten, fokuserte han sin behandling spesielt på nederlenderne og engelskmennene, de to landene som hadde ledet an i utviklingen av industriell kapitalisme. Med hensyn til nederlenderne bemerket Marx at i 1648, på høyden av sin makt, hadde Holland nesten total kontroll over den Øst-Indiske handel.

I Kapitalen konsentrerte han seg spesielt om den nederlandske rollen på Java som beskrevet av Raffles» History (mens han imidlertid støttet seg på tekster som hadde blitt fremhevet i Howitts Colonization and Christianity). Her ble rollen som organiserte «mann-stjelere», bestående av «tyven, tolkeren og selgeren», alle systematisk engasjert i «stjele menn» som deretter ble tvunget inn i lenker, gjemt bort i hemmelige fengsler og dratt til de ventende slaveskipene, nøye skildret. Som Marx bemerket: «Banjuwangi, en provins på Java, talte over 80 000 innbyggere i 1750 og bare 18 000 i 1811. »Det», utbrøt han i bitter ironi, «er fredelig handel!» På grunnlag av den koloniale ekspropriasjonen, hevdet Marx, steg den nederlandske republikkens «totale kapital» til et punkt i midten av det syttende århundre der den sannsynligvis overgikk hele resten av Europas kapital til sammen.17

Men den nederlandske kapitalismens koloniale barbari skulle overskrides i omfang av engelskmennene i det attende og nittende århundre. Marx, etter Howitt, forklarte at den britiske guvernøren i East India Company insisterte på sitt «eksklusive monopol» i handel med te, så vel som handel med Kina og Europa. Men favoriserte tjenestemenn i selskapet var i stand til å kontrollere monopolene på salt, opium, betel og andre varer, og dominerte kysthandelen. «Store formuer sprang opp som sopp på en dag», basert på noen av de mest ondskapsfulle former for ekspropriasjon i perioden.18

Med Howitt som kilde skrev Marx: «Mellom 1769 og 1770 skapte engelskmennene en hungersnød ved å kjøpe opp all risen og nekte å selge den igjen, bortsett fra til fabuløse priser.» 19 I en fotnote la han til: «I 1866 døde mer enn en million hinduer av sult bare i provinsen Orissa. Ikke desto mindre ble det gjort et forsøk på å berike den indiske [koloniale] statskassen med prisen for livsoppholdsmidlene som ble solgt til det sultende folket.» 20

Plyndringen var enorm. Marx skrev: «Skattene som ble erobret utenfor Europa ved utilslørt plyndring, slaveri og mord, strømmet tilbake til moderlandet.» Kolonisystemet «proklamerte profittskaping som menneskehetens ultimate og eneste formål». Spesielt slavehandelen skulle spille en sentral rolle i industrialiseringen av England og veksten av bomullsindustrien. Marx talte slaveskipene som drev Liverpool-handelen i årene frem til den industrielle revolusjonen, og sa: «I 1730 hyrte Liverpool 15 skip i slavehandelen; i 1751, 53; i 1760, 74; i 1770, 96; og i 1792, 132.» 21 Marx avslutter sitt kapittel om «Den industrielle kapitalismens opprinnelse» med uttalelsen om at «hvis penger, ifølge Augier, «kommer til verden med en medfødt blodflekk på det ene kinnet», kommer kapitalen dryppende med blod og skitt fra topp til tå, fra hver pore.» 22 Når man leser dette avsnittet, er det umulig å ikke også tenke på konklusjonen av Howitts Colonization and Christianity, som hadde påvirket Marx i en så ekstraordinær grad:

Det var ikke nok at landene i alle nyoppdagede regioner ble grepet av svindel eller vold; det var ikke nok at deres rettmessige innbyggere ble myrdet eller gjort til slaver; at de motbydelige lastene til folk som fremstiller seg som tilhengere av de reneste vesener, skal helles som en pest inn i disse nye landene. Det var ikke nok at millioner på millioner av fredelige vesener ble utryddet med ild, med sverd, med tunge byrder, med ond vold, i skadelige gruver og av uvante plager – av hunder, av menneskejegere og av sorg og fortvilelse. Det manglet likevel en verste forbrytelse som plasserte europeernes gjerninger hinsides all rivalisering i ondskapens sak. Og denne vederstyggeligheten uten like ble funnet i slavehandelen. De hadde tatt nesten alle andre land, men de kunne ikke gripe inn på de tørre områdene i Afrika. De kunne ikke beslaglegge landet, men de tok folket. De bestemte seg derfor for å ofre dem på gravene til de allerede omkomne amerikanerne. Å utgyte blod på blod, å stable bein på bein og forbannelser over forbannelser. Hva for en idé er det at – europeerne som står, med slaveriets piske i hendene, på beina til utryddede millioner på en halvkule og betrakter med nådeløse øyne sine ofre som er dradd fra en annen halvkule – som ikke arbeidet med svette, men med sitt hjertes blod, der jorden faktisk er støvet av myrdede generasjoner med ofre. Slik er hele historien om europeisk kolonisering.23

Etter utryddelsen og slaveriet var Marx» kritikk fokusert på det omfattende ranet som karakteriserte den primære ekspropriasjonen som lå under akkumuleringen av kapital i den merkantilistiske epoken og videre, som var sentral for kapitalismens utvikling.

Denne ekspropriasjonen ble utført i de hvite nybyggerkoloniene gjennom folkemordet på urbefolkningen og import av slaver. Dermed oppsto det det Coulthard har kalt en «strukturert fordrivelse». 24 Etter hvert som befolkningene ble fjernet, og etter hvert som disse områdene ble fylt med hvite innvandrere/nybyggere, ble problemet for kapitalen til slutt å fordrive nybyggerne også. Med hensyn til de hvite nybyggerkoloniene oppstod slik en debatt, – når de opprinnelige innbyggerne på jorden hadde blitt tilintetgjort eller utvandret – om  de skadelige effektene for kaptalen av det forholdet at der var for mye land i forhold til befolkningen – der  alle de engelske klassiske politiske økonomene deltok.

Denne tilstanden av underbefolkning i forhold til landet, og dermed den relative overfloden av sistnevnte, oppmuntret til direkte bearbeiding av jorden av en klasse småbønder befolket av de innkommende innvandrerne, og blokkerte dermed utviklingen av et eiendomsløst proletariat som var nødvendig for kapitalistisk industrialisering.25 Marx fokuserte her på arbeidet til Edward Gibbon Wakefield og andre talsmenn for «systematisk kolonisering» i de engelske hvite nybyggerkoloniene (hovedsakelig USA, Canada, Australia og New Zealand). Wakefield insisterte på behovet for at staten skulle skape høye priser på jord, gjennom statlig jordsalg og jordspekulasjon, for å utelukke nye bølger av innvandrerbosettere fra umiddelbart å bevege seg inn i grenseområdet og etablere seg som selvbergingsbønder eller småeiere. Disse skulles heller tvinges inn i proletarenes stilling.26 Det faktum at urbefolkningen knapt telte i det hele tatt i slike debatter blant de klassiske politiske økonomene i de engelske nybyggerkoloniene, var en refleksjon av den omstendighet at var fjerning av indianere fra landet var sett på som i stor grad oppnådd i Nord-Amerika i 1830-årene, selv om det fortsatte å utvikle seg med hver vestlig bevegelse av bostedere; mens den samme prosessen med fjerning av urbefolkninger også var kommet langt i Australia og på New Zealand.27

Det var i denne konteksten av «den moderne teorien om kolonialisme» som Wakefield tok til orde for, og om den politiske økonomien til nybyggerkolonialismen, at Marx skulle erklære på avslutningssiden av bind 1 av Kapitalen:

Vi er ikke her [på dette logiske punktet i argumentet] opptatt av kolonienes tilstand. Det eneste som interesserer oss er hemmeligheten som ble oppdaget i den nye verden av den politiske økonomien i den gamle verden, og som høylytt proklameres av den: at den kapitalistiske produksjons- og akkumulasjonsmåten, og derfor også den kapitalistiske privateiendommen, har som sin grunnleggende tilstand tilintetgjørelsen av den private eiendommen som hviler på individets eget arbeid; med andre ord, eksproprieringen av arbeideren.28

Dette bør ikke leses, som Coulthard forståelig nok gjør, som at Marx faktisk ikke var opptatt av realitetene i koloniale institusjoner og behandlingen av urbefolkninger, siden hans andre skrifter, inkludert Kapitalen selv, går mot en slik tolkning.29 Det er heller slik at Marx» kritikk, basert på Wakefield, antydet at fjerningen av urbefolkningen fra landet, for å bli erstattet av småbønder, til slutt ville føre til progressiv ekspropriasjon av småbøndene i de hvite nybyggerkoloniene også, som en betingelse for opprinnelsen til industriell kapitalisme.

Marx» undersøkelser av urfolks naturlige økonomier

Faktisk gikk Marx’ tilnærming til kolonialisme og urbefolkninger langt utover analysen av hans samtidige, inkludert Howitt, som hovedsakelig var opptatt av det moralske spørsmålet om den «kristne» virkningen av de vestlige kolonisatorene på urbefolkningen. Marx, derimot, var mye dypere interessert i de former for eiendom, produksjon, utveksling, kjønn, språk og materiell kultur som hadde preget urfolksnasjoner rundt om i verden før koloniseringen. Slik var hans undersøkelser i forhold til Amerika først og fremst viet til naturen til førcolumbiske urfolkssamfunn. Dette var tydelig fra hvor viktig Prescotts beskrivelse av inkaøkonomien i History of the Conquest of Peru antok i Marx» tenkning og som han kontinuerlig refererte til i Grundrisse og Kapitalen. Denne naturen kan stå for den avgjørende kategorien av «naturøkonomien», det vil si en utviklet, hovedsakelig kommunal, førbytte eller ikke-vare økonomi.30 Under inkaene hadde et individ «ingen makt til å fremmedgjøre (gi bort) eller legge noe til sine eiendeler» med hensyn til landet, som ble kommunalt holdt og omfordelt hvert år.31 I en diskusjon om overskuddsgenererende samfunn skulle Marx i bind 3 av Kapitalen referere til den «kunstig utviklede kommunismen til peruanerne [inkaene]». 32

Selv om det ofte har blitt påstått at Marx og Frederick Engels viste et unilineært utviklingsperspektiv som mente at kapitalismen spilte en historisk progressiv, om enn voldelig, rolle i sitt forhold til ikke-korresponderende samfunn, og dermed for de koloniale pålegg på «folkene uten [skriftlig] historie», så varte ikke slike ambivalente synspunkter med hensyn til kolonialisme til Marx var 40 år. På slutten av 1850-tallet og før Marx skrev Kapitalen, var det et avgjørende skifte i vektleggingen i hans og Engels» skrifter i retning forsvaret av urfolk og antikoloniale kamper, noe som førte til en sterk bekymring for og en anerkjennelse av den varige betydningen av ikke-kapitalistiske kulturelle formasjoner/produksjonsmåter.

Mye av drivkraften for dette perspektivskiftet var veksten av antikoloniale motstandskriger som kom fra urbefolkningen selv, nemlig det algirske opprøret mot fransk nybyggerkolonialisme, ledet av emir Abdelkader på 1830- og 40-tallet; Taipingopprøret 1850–64; det «indiske mytteriet» eller det Marx kalte «Sepoy-opprøret» i 1857–59; den nasjonalistiske kampen i Irland ledet av fenianerne på 1860-tallet og etter; og zulukrigen mot britene i 1879. I hvert av disse tilfellene skulle Marx og Engels ta parti for de innfødte antikoloniale kreftene.

I en artikkel fra 1853 om «The Future Results of British Rule in India» for New York Daily Tribune, hadde den trettifem år gamle Marx, som var gjennomsyret av revolusjonær optimisme, presentert britisk kolonialisme, på hegeliansk vis, som et «ubevisst verktøy for historien», som representerte, om enn i motstridende form, en universell bevegelse fremover innen historien generelt. Ikke desto mindre forble hans kritikk av kolonialismen akutt: «Den borgerlige sivilisasjonens dype hykleri og iboende barbari,» skrev han, «ligger avduket foran øynene våre, og vender seg fra sitt hjem, der det tar en respektabel form, til koloniene, der det fremtrer nakent.» Endrede historiske forhold skulle dessuten tillate at Marx» samlede revolusjonære kritikk av kolonialismen kom fullverdig frem bare fire år senere. I 1857, i et bidende svar på britisk kolonialisme i lys av det som har blitt kalt den første indiske uavhengighetskrigen, støttet Marx krigen for «nasjonal uavhengighet» organisert av den «revolusjonære ligaen» som forsøkte å kaste britene ut av India. Britisk kolonistyre, hevdet han, var basert på «prinsippet om å ødelegge nasjonalitet» gjennom tvangsdestruksjon så vel som andre midler. Fra da av var hovedvekten av hans analyse direkte fokusert på tilbakegangen snarere enn den «ubevisste» fremgangen knyttet til europeisk kolonistyre.33

I sine siste år satte Marx til side arbeidet med bind 2 og 3 av Kapitalen, ikke bare på grunn av denne direkte identifikasjonen med urfolksopprør, men også på grunn av den enorme tiden som han brukte på studiet av ikke-kapitalistiske samfunn og eiendomsformer. Spørsmålet om en mer fullstendig, mer revolusjonær kritikk av det kapitalistiske samfunnet reiste seg for Marx ved publiseringen av Charles Darwins On the Origin of Species og den tilsvarende fremveksten av antropologiske studier som dykker ned i tradisjonelle, innfødte kulturer og menneskelig forhistorie, som representerer det som har blitt kalt en «revolusjon i etnologisk tid». Det åpnet potensialet for en helt ny radikal forståelse av verden som han kunne bruke til å forandre den.34 Det var i denne perioden han lærte russisk for å studere landets populistiske litteratur og obshchina eller mir, bondelandsbykommunen.

Etter utgivelsen av bind 1 av Kapitalen utvidet Marx også sine økologiske studier, først og fremst i forhold til jordbruk.35 I økende grad ble imidlertid hans tid tatt opp av de nesten desperate undersøkelsene som hans massive Etnological Notebooks ble fyllt av.36 For Marx inkluderte disse studiene ledetråder ikke bare i forhold til fortiden, men også fremtiden. Marx» Etnological Notebooks inneholdt utdrag (og innskudd) fra de antropologiske verkene til Lewis Henry Morgan, John Budd Phear, Henry Sumner Maine og John Lubbock, utdrag i perioden fra 1880 til 1882.

I 1879 hentet han også de etnologiske studiene til den unge russiske sosiologen Maxim Kovalevsky – som Marx selv hadde fostret – fra et bokmanuskript, Communal Landownership: The Causes, Course and Consequences of its Dissolution, som forfatteren hadde sendt til ham. Sammen med disse studiene fylte Marx notatbøkene sine med undersøkelser av den russiske kommunen, indisk historie og verdenshistorie. (Marx» notater fra 1880–81 om verdenshistorien fra verkene til Carlo Giuseppe Guglielmo Botta og Friedrich Christoph Schlosser, bestående av fire utdrag notatbøker, er rundt ettusen syvhundre sider lange.) 37 I 1880–81 tok han ned passasjer fra James William B. Moneys Java; Or; How to Manage a Colony (1861). Marx og Engels studerte også Hubert Howe Bancrofts The Native Races of the Pacific States of North America (fem bind), med særlig oppmerksomhet på stammene i sørøstlige Alaska og det nordvestlige Stillehav.38 Marx tok svært omfattende kommenterte utdrag fra Morgans mesterverk Ancient Society, som var basert på sistnevntes studier av urfolksamerikanere i USA (og som Morgan hadde skrevet et tidligere arbeid,  League of the Ho-De»-No-Sau-Nee, eller Iroquois).39 Engels skulle senere komponere sin Origin of the Family, Private Property, and the State (1884) basert på Morgans Ancient Society, Marx» notater om Morgan og andre kilder.40

Da han studerte Morgans arbeid, fokuserte Marx – som angitt i hans vertikale linjer på sidene i notatbøkene hans med vekt på bestemte passasjer – først og fremst på:  (1) det kommunale, konsanguine (slektskapsbaserte) samfunnet, inkludert dets grunnlag i gens eller klanen, dets demokratiske form og relative likestilling av kvinner; og (2) de tilknyttede kommunale eiendomsformene, som konstituerer den naturlige økonomien med sin ikke-varehandel. Marx var også oppmerksom på avlingene som ble dyrket og former for jordbruk.41 «Alle medlemmer av irokeser-gensen,» skrev han, og trakk på Morgan, var «personlig frie, forpliktet til å forsvare hverandres frihet».42

Som Franklin Rosemont skrev i «Karl Marx and the Iroquois«,

Fremhever Marx side etter side med passasjer som er vilt fjernt fra det som vanligvis betraktes som «standardtemaene» i hans arbeid. Dermed finner vi at han tar opp det klokkeformede huset til kyststammene i Venezuela; fabrikasjonen av Iroquois belter «ved hjelp av fint garn laget av filamenter av alm og basttre bark»; «den peruanske legenden om Manco Capac og Mama Ocllo, solens barn»; gravskikker til Tuscarora; Shawnee-troen på sjelevandring; «uskreven litteratur med myter, legender og tradisjoner»; de begynnende vitenskapene til landsbyindianerne i sørvest; Popul Vuh, den hellige bok av den gamle Quiche Maya; bruk av pinnsvinpigger i ornamentering; indisk spill og «dans [som en] form for tilbedelse.» 43

I tillegg til rikelige notater om irokeserne fra Morgan, tok Marx også detaljerte notater om Delaware, Mohegan, Cree, Shawnee, Creek, Chickasaw, Choctaw, Cherokee, Seminole, Dakota, Pawnee, Fox, Blackfoot og mange andre stammer. Hele tiden var han interessert i «kunstutøvelse» av de forskjellige indianerstammene/nasjonene.44 Marx unngikk en strengt unilineær forestilling om evolusjonær utvikling. Faktisk var hans studier hele tiden fokusert på rekonstitueringen av gamle former for innfødte og ikke-kapitalistiske samfunn på et høyt historisk nivå, hjulpet av utholdenheten i tidligere kulturer/kulturelle former.45 «Morgans livlige beretning om irokeserne,» skriver Rosemont, «ga ham [Marx] en levende bevissthet om urfolks aktualitet, og kanskje til og med et glimt av den da uante muligheten for at slike folk kunne gi sine egne bidrag til det globale  kamp for menneskelig frigjøring.» 46

Faktisk ble Marx betatt av Morgans påstand om at den gamle gens, som eksemplifisert av Iroquois, inneholdt den kommunale kjernen som skulle reproduseres på et høyere plan av foreningssamfunnet i fremtiden. Med Morgans ord, slik som de ble skrevet ned og understreket av Marx: «Det [et høyere samfunnsplan] vil være en vekkelse, i en høyere form, av friheten, likheten og brorskapet til de gamle gentes [felles slektskapssamfunn].» 47 Dette lignet Marx» tidligere syn, som  ble uttalt i et brev til Engels i 1868, om at det var nødvendig «å se forbi middelalderen og inn i alle folks primitive tidsalder – og dette korresponderer med den sosialistiske tendensen, selv om disse lærde mennene [Georg Ludwig von Mauer, kjent for sine studier av det tidlige tyske kommunale samfunn, og Jakob Grimm,  Filologen og kulturhistorikeren] ikke har noen anelse om at de [de «primitive» fellesskapsformene] er knyttet til den [den sosialistiske tendensen].

Og de blir da overrasket over å finne det som er det nyeste i det som er eldst. 48 Den samme generelle historiske logikken er til stede i Marx» utdrag om urfolk-kulturer i Latin-Amerika fra Kovalevskys Communal Landownership. Her var Marx spesielt interessert i urfolks produksjon, oppløsningen av dette under påvirkning av spanjolene, og de påfølgende formene for koloniherredømme.49 I sine notater om den spanske koloniale behandlingen av innfødte amerikanere skrev Marx altså (kursiven i dette tilfellet står for hans innlegg): «Den opprinnelige spanske politikken for å utrydde den røde mann. Etter plyndring av gullet etc. som de fant, er indianerne dømt til å jobbe i gruvene. Med nedgangen i verdien av gull og sølv, vender spanjolene seg til jordbruk og gjør indianerne til slaver som dyrker land for dem». 50

En lignende undersøkelse av effekten av kolonisering på kommunale produksjonsformer kan sees i Marx notater og skrifter med hensyn til Algerie og India. I sine kommenterte utdrag fra Kovalevsky om Algerie observerte Marx (via Kovalevsky) at «århundrer med arabisk, tyrkisk, endelig fransk styre, bortsett fra i den siste perioden … var ikke i stand til å bryte opp den konsanguineale [slektskapsbaserte] organisasjonen og prinsippene om udelelighet og umistelig eierskap av land.» 51 Ikke desto mindre,

var franskmennenes første bekymring etter erobringen av en del av Algerie å erklære den største delen av det erobrede territoriet for å være den (franske) regjeringens eiendom. Louis-Philippe, som etterfølger av imamen … griper ikke bare den domaniale eiendommen [landeiendommen], men også alt land som ikke er under jordbearbeiding, inkludert felles beite, skog og udyrket land…. På denne måten: på den ene siden <er> de tidligere kommunale grunneierne presset ned i stillingen som midlertidige brukere av regjeringsland; på den annen side < er det> ran med makt av betydelige deler av territoriet som er brukt av klanene, og derpå utplassering av europeiske kolonister …. De kommunale landområdene – under Louis Philippe – ble satt av til fri disposisjon for den militær-sivile administrasjonen som ble opprettet i kolonien.52 Hertil

Den franske ekspropriasjonen av fellesområdene ble gjort offisiell ved den beryktede loven av 1873, «som endelig hadde etablert privat eiendom av land; hver araber kunne nå fritt disponere over den tomten som var satt til side for ham som privat eiendom; resultatet vil bli: ekspropriasjonen av den innfødte befolkningens jord av europeiske kolonister og spekulanter.» Det var ingen tvil for Marx eller Kovalevsky om at dette utgjorde et «direkte ran!» Marx skriver i sine notater: «Ekspropriasjonen av araberne er hensikten med loven: 1) for å gi franskmennene så mye land som mulig; 2) ved å rive araberne vekk fra deres naturlige bånd til jorden for å bryte klanforeningenes siste styrke og dermed bli oppløst, og dermed enhver fare for opprør. 53

Kovalevsky og Marx hevdet at for å gripe algeriernes fellesland og gjøre dem til privat eiendom, fremmet den franske regjeringen ideen om at monarken eller kolonistaten var den rettmessige arvingen til alle kommunale landområder så vel som skog og udyrkede landområder – en politikk som også ble vedtatt av engelskmennene i India og mest kjent argumentert for av James Mill, som Marx meget godt kjente arbeidene til.54

I et forsøk på å gjenopprette sin helse tilbrakte Marx to måneder i Alger i 1882, året før sin død og bare noen få år etter å ha skrevet ned sine utdrag fra Kovalevsky i Algerie. I sine brev til sin datter, Laura Lafargue, erklærte han sin beundring for algeriske muslimer for «den absolutte likestillingen i deres sosiale samkvem …. Likevel vil de gå til ødeleggelse og ruin UTEN EN REVOLUSJONÆR BEVEGELSE.» 55

I Marx» utdrag fra Kovalevsky finner vi også observasjonen at i Punjab, i Nord-India, «ved «pantsettelse» eller «fremmedgjøring» – sanksjonert ved lov – arbeider den engelske regjeringen med oppløsning … av bøndenes kollektive eiendom, deres endelige ekspropriasjon, utviklingen av fellesjord til ågerens private eiendom.» 56 I en kommentar (via Kovalevsky) om «storbøndenes ran av bøndenes kommunale og private eiendom», bemerket Marx i sine notatbøker at dette førte til «en hel rekke lokale bondeopprør mot «godseierne’». 57

Mens han reflekterte over den engelske kolonipolitikken i India, skrev Marx i sitt «Utkast til brev til Vera Zasulich» at «undertrykkelsen av kommunalt landeierskap ikke var noe annet enn en handling av engelsk vandalisme som drev urbefolkningen bakover i stedet for fremover.» 58 Engelskmennene, anerkjente han, kunne skilles fra alle tidligere okkupanter i India fordi de ikke hadde vedlikeholdt irrigasjon, kanaler, demninger, reservoarer, dreneringssystemer, kornlagringsenheter og annen offentlig infrastruktur, og dermed satt scenen for massiv hungersnød. I sine notater i 1867 fra en spesialrapport om Orissa-hungersnøden utført for Underhuset, understreket Marx at «tendensen til en økende dyrking» hadde resultert i «fornektelse av naturlige skoger», noe som gjorde «årstidene mer alvorlige og oversvømmelser raskere og mer omfattende».

I alle sine ulike behandlinger av naturøkonomier og innfødte kulturelle formasjoner – mest dramatisk i den russiske bondekommunens eller obshchinas fremtidige betydning – så Marx alltid slike urfolks- og ikke-kapitalistiske samfunn som reflekterer en lang kamp for fri menneskelig utvikling, en som inkluderte kampen for overlevelse av urfolkssamfunn og kontroll over sine egne land og liv.

Med utgangspunkt i Jacques Derridas Spectres of Marx (Marx’ spøkelser) og dermed indirekte på Marx, har Gerald Vizenor understreket begrepet overlevelse i møte med terror og folkemord som et eksempel på urfolkserfaringen. «Innfødt overlevelse er en aktiv følelse av tilstedeværelse over fravær …. Overlevelseshistorier er fornektinger av dominans, forringelser, påtvingelser, de uutholdelige følelsene av tragedie og arven av offer. Det er en aktiv motstand og avvisning.» 60

Marxismen og urbefolkningen

Mesteparten av kritikken av marxismen for dens manglende forståelse av urfolks kulturer og kamper er uspesifikk, og tilskriver bare historisk materialisme en økonomisk og teknologisk determinisme, en ukritisk forpliktelse til utviklingstro, en ekstrem fremming av stadig større produksjon fremfor alt annet (det vil si produktivitet), og en vektlegging av proletariatet på bekostning av bønder og urfolk.

Selv om dette definitivt er trekk ved visse marxistiske tradisjoner, hvorav noen til og med har spilt dominerende roller, karakteriserer de knapt tanken til Marx eller Engels, eller til kritiske revolusjonære tradisjoner i marxismen mer generelt.

Riktignok inntok Engels en noe tragisk holdning til urfolksamfunn, og lovpriste dem i enda større grad enn Marx, mens han noen ganger skrev som om deres død var uunngåelig på grunn av svakhetene i stammeformen av samfunn som var fanget innenfor sine egne begrensninger og måtte vike for andre former for kulturell organisering,  som allerede var manifestert i motstridende form i Iroquois-konføderasjonen.61 I motsetning til dette var Marx» mer nyanserte tilnærming både mer spørrende til urfolkskulturer – for eksempel ved å vise reservasjoner med hensyn til påstander om full likestilling blant irokeserne – og samtidig mer åpen for ideen om at urfolkskulturer kunne vedvare og rekonstituere seg gjennom historiske kamper.62 Likevel var det meste av Marx» forfatterskap i så henseende ukjent, inkludert hans Etnological Notebooks, og det var Engels» tragiske tilnærming som seiret i Den andre internasjonale i arbeidet til noen av Marx» arvinger som Paul Lafargue, Karl Kautsky og Georgi Plekhanov, men i en mye mer teknologisk deterministisk og rigid utviklingsorientert form enn det som kan tilskrives Engels (langt mindre Marx).63 Likevel anses  ingen av disse epigonene i dag for å være eksemplarisk for klassisk marxistisk tenkning. Av langt mer varig betydning er Rosa Luxemburgs sterke forsvar av urfolks- og naturøkonomiene, V. I. Lenins insistering på alle folks nasjonale selvbestemmelse, og José Carlos Mariáteguis rike sammenveving av marxisme og urfolksholdning – som alle pekte på en dypere kritikk av eurosentrisk kapitalistisk utvikling.64

Marxismen har ikke bare inspirert nasjonale frigjøringsbevegelser i hele periferien av den kapitalistiske verdensøkonomien,  men fra begynnelsen av 1950-tallet og inn på 1970-tallet var det store forsøk på å integrere den marxianske teorien med indianske kamper i arbeidet til figurer som Eleanor Burke Leacock, Patricia Albers, Bruce Johansen, Roberto Maestas, Lawrence David Weiss, Howard Adams og andre.65 Som Johansen understreket skyldte marxismen selv urfolkskulturer mye på grunn av Marx og Engels studie av irokeserne via Morgan.66

I nyere tid har bevegelsen for sosialisme i den bolivianske revolusjonen hentet mye av sin vitalitet fra en lokalspråklig revolusjonær tradisjon forankret i både marxisme og urfolksholdning.67 For tiden er det en ny blomstring av arbeid som oppstår fra både marxistiske og innfødte revolusjonære tradisjoner. Coulthards gjennombruddsarbeid i Red Skin, White Masks smir en rik syntese mellom Marx, Frantz Fanon og urfolksperspektiver i hans radikale avvisning av «anerkjennelsens koloniale politikk». Allan Greers briljante skildring av indianske eiendomsformer og kolonial fordrivelse i det tidligmoderne Nord-Amerika i hans Property and Dispossession er organisk knyttet til forskningen til figurer som Morgan, Marx og Engels.68 Roxanne Dunbar-Ortiz tilbyr en marxistisk-innfødt analyse av hvordan grunnleggelsen av USA og dens pågående ekspansjon er forankret i «ideologien om hvitt overherredømme,  den utbredte praksisen med afrikansk slaveri, og en politikk for folkemord og landtyveri.» 69 I The Apocalypse of Settler Colonialism forklarer Gerald Horne hvordan folkemord på urfolk og den ikke mindre forferdelige utviklingen av slaveriet var sammenflettet i fremveksten av kapitalismens system for verdensherredømme. Nick Estes gir en fremragende historie om århundrene med urfolks motstand og revolusjonær utholdenhet, og «graver seg ned i», som Marx» muldvarp, som en del av «historiens lengre bevegelse». 70 Det skal bemerkes at dagens utbredte kritikk av nybyggerkolonialismen ble innledet av marxianske behandlinger av emnet innen imperialismeteorien i arbeidet til tenkere som Marx, Engels, Luxemburg, Arghiri Emmanuel, Harry Magdoff, Dunbar-Ortiz og Moshé Machover.71

I alle disse verkene, som stammer fra historisk materialisme, er det lagt vekt på tvungen ekspropriasjon/fordrivelse av urfolkskulturer som en pågående prosess – en prosess der kolonialisme,  snarere enn bare å være et element fra fortiden, fortsetter å være integrert i den kapitalistiske dominering av folk og land. Ut av dette strømmer en ukuelig motstand som tar mange forskjellige former, men likevel nekter å avta.

Konklusjon: Den antikoloniale/antikapitalistiske revolusjonen

I Red Skins, White Masks argumenterer Coulthard «med hensyn til Marx, for at tre spørsmål må tas opp i hans arbeid for å gjøre hans skrifter om kolonialisme relevante for å analysere forholdet mellom urfolk og liberale nybyggere». For det første: «Marx» tese om primitiv akkumulasjon må renskes for sin tidsmessige karakter», som begrenser den til de tidlige stadiene av den kapitalistiske dannelsen. For det andre må Marx» argument «renskes for sin normative utviklingsmessige karakter». For det tredje må den marxistiske tilnærmingen til kolonikapitalismen kvitte seg med sin tilknytning utelukkende til makt og vold, og heller ses i lys av systemets «evne til å produsere livsformer som får nybyggerkolonialismens konstitutive hierarkier til å virke naturlige».72 Coulthards tre spørsmål er faktisk betingelser for enhver form for levedyktig historisk-materialistisk analyse av urfolks erfaringer i nybyggerkoloniale (eller mer generelt koloniale og postkoloniale) sammenhenger. Det foregående argumentet bør antyde at den etterlyste gjenoppbyggingen og gjenopprettingen av klassisk marxistisk teori allerede finner sted.73

Som nyere forskning har demonstrert er det i denne forbindelse viktig å merke seg at Marx ikke hadde «en tese om primitiv akkumulasjon» som sådan, men snarere en kritikk av det han kalte «barnehagefortellingen» om primær akkumulering basert på avholdenhet som karakteriserte borgerlige økonomer,  som han erstattet ekspropriasjonsbegrepet med.74 Marx» tilnærming til ekspropriasjon var heller ikke tidsmessig låst. Ekspropriasjon ble snarere sett på som kontinuerlig å produsere og reprodusere bakgrunnsforholdene der kapitalen opererte. I diskusjonen om ekspropriasjonsprosessen i del VIII av bind 1 av Kapitalen om «Såkalt primitiv akkumulasjon» refererte Marx derfor ikke bare til den fjerne fortiden, men også til det som for ham var nåtiden som historie: innhegningene i Skottland i 1814–48 satt i sving av hertuginnen av Sutherland, omdanningen av sauevandringer til hjorteskoger (uten trær) på 1860-tallet i England,  og hungersnøden i provinsen Orissa i India i 1866, som følge av engelsk styre.75 Slik ekspropriasjon ble på ingen måte sett på som begrenset til førindustriell eller tidlig industriell tid.

Viktigere var Marx» avvisning av et enkelt, unilineært «normativt utviklingsorientert» perspektiv med hensyn til kolonisering. I sin analyse av urbefolkninger i Amerika, Afrika og Asia, delvis fra slutten av 1850-tallet av, dykket han kontinuerlig inn i de kommunale eiendomsformene og kulturelle og språklige basene til disse samfunnene, med ideen om at historien ikke bare var lineær. For ham var kolonialismen i seg selv noe sekundær fordi urbefolkningens former for kultur og eiendomforble historisk levende. Det var på dette grunnlaget at Marx og Engels fra slutten av trettiårene tok parti for de forskjellige opprørene til urfolk over hele verden, forsvarte deres revolusjoner og erkjente at de representerte noe vitalt kulturelt og som gikk imot kapitalismens vareøkonomi i form av menneskelig fellesskap og eiendomsformer. Til tross for Marx» og Engels» tendens til en «normativ utviklingalisme» i tjueårene, hadde grunnen tydeligvis forskjøvet seg for dem lenge før de forlot trettiårene. Som Engels skrev i 1890, ble den opprinnelige materialistiske historieoppfatningen utvidet i Marx og hans egne senere skrifter, siden det ble anerkjent at «hele historien må studeres på nytt». Dette inkluderte historien til den ikke-europeiske verden. Med ordene til sosiologen Michael R. Krätke

ga Marx ikke rom for euro-sentrismen; han betraktet på ingen måte verdenshistorien synonymt med «europeisk historie»…. Han studerte historien til Lilleasia, Den nære Østen og Midtøsten, den islamske verden, Amerika og Asia (med tre fokussentre: India, Kina og Sentral-Asia). Han studerte kolonihistorien til de viktigste kolonimaktene, og faktisk også historien til landene kolonisert av europeerne (Nord-Amerika, Latin-Amerika, Indonesia, Nord-Afrika).76

I alt arbeidet sitt beveget Marx seg bort fra et eurosentrisk og utviklingsmessig betrakningsmåte. Hans oppmerksomhet på nybyggerkolonialisme nådde inn i urfolks historie og kultur, han identifiserte seg med deres motstand, og så i deres fortid (og nåtid) muligheten for en bredere verdensfremtid.

Spørsmålet om hvordan det koloniforholdet, når det først er implantert, forsterker seg selv ideologisk gjennom «sin evne til å produsere livsformer som får nybygger-kolonialismens konstituerende hierarkier til å virke naturlige» er et rike der Fanon, som Coulthard sier, er en mer nyttig guide enn Marx.77 Likevel er det uten tvil bare en kort avstand fra Marx» rasende fordømmelser via Kovalevsky av den franske nybyggerkolonialismens «Skamløse!»-manipulasjon og mangel på anerkjennelse av islamsk lov for å rettferdiggjøre  ekspropriering av det algeriske folkets «klankommunale» land, til Fanons skarpe insistering – med den fulle kraften av den algirske nasjonale frigjøringskampen på 1950-tallet foran seg (og med Hegel og Marx på leppene) – på en revolusjonær anerkjennelsesendring:

Jeg ber om at jeg blir tatt i betraktning på grunnlag av mitt ønske. Jeg er ikke bare her-nå, låst i min tinglighet. Jeg ønsker et annet sted og noe annet. Jeg krever at det tas hensyn til min motstridende aktivitet i den grad jeg forfølger noe annet enn livet, i den grad jeg kjemper for fødselen av en menneskelig verden, med andre ord en verden av gjensidige anerkjennelser. Den som er motvillig til å gjenkjenne meg er imot meg. I en hard kamp er jeg villig til å føle dødens grøss, den irreversible utryddelsen, men også det umuliges mulighet.78

Noter

1. Kerstin Knopf, «The Turn Towards the Indigenous», American Studies 60, nr. 2/3 (2016): 179–200.

2. Se Sagar Sanyal, «Marxism and Post-Colonial Theory», Marxist Left Re-view 18 (2019).

3. Se for eksempel essayene i Ward Churchill, red., Marxism and Native Americans (Boston: South End, 1999); Russell Lawrence Barsh, «Contemporary Marxist Theory and Native American Reality», American Indian Quarterly12, nr. 3 (sommeren 1988): 187–211; Glen Sean Coulthard, Red Skins, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014), 9–10.

4. Coulthard, Red Skin, White Masks, 6–15. For et svært omfattende svar på forestillingen om at landet bare ble tatt som en «gratis gave», uten tilknytning til utnyttelse/ekspropriasjon, i marxiansk teori, se John Bellamy Foster og Brett Clark, The Robbery of Nature (New York: Monthly Review Press, 2020).

5. Om Marx» formaning mot å behandle historisk materialisme som «suprahistorical», se Karl Marx, «A Letter to the Editorial Board of Otechestvennye Zapiski», i Late Marx and the Russian Road, red. Teodor Shanin (New York: Monthly Review Press, 1983), 136.

6. Georg Lukács, Historie og klassebevissthet (Cambridge, MA: MIT Press, 1968), 1. Norsk utgave Historie og klassebevissthet – Studier i marxistisk dialektikk, oversatt av Stein Rafoss og Harald Berntsen og utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i 1971

7. Coulthard, Red Skin, White Masks, 9–11,

8. Karl Marx, Kapitalen, bind 1 (London: Penguin, 1976), 915, uthevelse tilføyd.

9. Marx, Kapitalen, bind 1, 871, 915; John Bellamy Foster og Brett Clark, «The Expropriation of Nature», Monthly Review 69, nr. 10 (2018): 1–27.

10. Marx, Kapitalen, bind 1, 917–18; William Howitt, Colonization and Christianity: A Popular History of the Treatment of the Natives by Europeans in All Their Colonies (London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838), 346–49, 378–79. I likhet med Marx brukte Engels begrepet kolonier for å referere til «land okkupert av en europeisk befolkning», spesielt USA, Canada, Australia og Kappkolonien i Sør-Afrika – en kategori som nybyggerkolonialisme nå brukes for. Engels indikerte også at de hvite nybyggerkoloniene ville være de første som ble uavhengige fra moderlandet. Se Karl Marx og Frederick Engels, Collected Works (MECW) (New York: International Publishers, 1975), bind 46, 322.

11. Howitt, Colonization and Christianity, 403–5,

12. Howitt, Colonization and Christianity, 403–4, 414. «Fjerning» av indianere, skrev Merivale i sitt kapittel om «Savage Races», som representerer synet på hvit nybyggerkolonialisme, «er … uunngåelig, bare et midlertidig middel for permanente onder, og må gjennomgående gjentas. Herman Merivale, Lectures on Colonization and Colonies (London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1841), 508–9 – sitater her er til den andre utgaven av 1861, gjengitt av Oxford University Press i 1928.

13. William H. Prescott, History of the Conquest of Mexico/History of the Conquest of Peru (New York: Modern Library, ingen dato [opprinnelig utgitt separat i 1843/1847]); Thomas Fowell Buxton, The African Slave Trade and Its Remedy (London: John Murray, 1840); Hal Draper, red., Marx-Engels Glossary (New York: Schocken, 1986), 36, 167.

14. Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 833.15. Sir Thomas Stamford Raffles, The History of Java (i to bind), 2. utg. (London; John Murray, 1830).

16. Marx, Kapitalen, bind 1, 916.                                                

17. Marx, Kapitalen, bind 1, 916, 918; Raffles, The History of Java, bind 2, xcvi–civ; Howitt, Colonization and Christianity, 194–201. I Kapitalen synes Marx å ha støttet seg på Howitts behandling av nederlenderne på Java – som er basert på Raffles» History of Java – snarere enn på Raffles» arbeid direkte (som Marx hadde lest), siden alle fakta han refererer til er sitert i Howitt og med lignende språk.

18. For en kritisk historie om Det britiske ostindiske kompani, se Ramkrishna Mukherjee, The Rise and Fall of the East India Company (New York: Monthly Re-view Press, 1974).

19. Marx, Kapitalen, bind 1, 917; Howitt, Colonization and Christianity, 255–56, 268–71.

20. Marx, Kapitalen, bind 1, 917; Karl Marx og Frederick Engels, Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA), IV, 18 (Berlin: Walter de Gruyter, 2019), 670–74, 731; Mike Davis, Late Victorian Holocausts (London: Verso, 2001).

21. Marx, Capital, bind 1, 918, 924–25; se også Sven Beckert, Empire of Cotton(New York: Vintage, 2014).

22. Marx, Capital, bind 1, 925–26.

23. Howitt, Colonization and Christianity, 501–3,

24. Coulthard, Red Skin, White Masks, 7.

25. Se Donald Winch, Classical Political Economy and Colonies (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965); A. G. L. Shaw, Storbritannia og koloniene (London: Methuen and Co., 1970).

26. Merivale, Lectures on Colonization and Colonies, 387–89; Edward Gibbon Wakefield, red., A View of the Art of Colonization (Oxford: Oxford University Press, 1814); Edward Gibbon Wakefield, red., England and America (New York: Harper and Brothers, 1834).

27. «An Indigenous Timeline,» New South Wales Government, tilgjengelig på http://teachingheritage.nsw.edu.au; Moshé Machover kaller dette «ekskluderingskolonisering» for å understreke effektene på urbefolkningen. Se Moshé Machover, «Colonialism and the Natives», Weekly Worker 1087 (2015).

28. Marx, Capital, bind 1, 940.

29. Coulthard, Red Skin, White Masks, 10–11.

30. «The Struggle Against Natural Economy» er tittelen på et kapittel i Rosa Luxemburgs Kapitalakkumulasjonen, som utvikler argumenter med hensyn til Marx og Maxim Kovalevskys kolonisering av naturøkonomier. Se Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (New York: Monthly Review Press, 1951), 368–85. Om begrepet natural økonomi i Marx og Luxemburg, se Scott Cook, Understanding Commodity Economies (New York: Rowman and Littlefield, 2004), 114, 130–31, 151.

31. Prescott, History of the Conquest of Mexico/History of the Conquest of Peru, 756–57.

32. Karl Marx, Capital, bind 2 (London: Penguin, 1978), 196, 226; Marx, Capital, bind 3, (London: Penguin, 1981), 1017.

33. Sunti Kumar Ghosh, «Marx on India», Monthly Review 35, nr. 8 (January 1984): 39–53; Karl Marx og Frederick Engels, The First Indian War on Independence, 1857–1859 (Moskva: Progress Publishers, 1968), 20, 35, 47, 92–93, 140; Karl Marx, Notes on Indian History (664–1858) (Moskva: Progress Publishers, ingen dato), 150; Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 18, 60–70, 212–13; Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State (New York: International Publishers, 1970), 159–60. Se også Kenzo Mohri, «Marx og «Underdevelopment», Monthly Review 30, nr. 11 (april 1979): 32–42; Horace B. Davis, Nationalism and Socialism (New York: Monthly Review Press, 1967), 63–69; John Bellamy Foster, «Marx and Internationalism», Monthly Review 52, nr. 3 (juli–august 2000): 11–13; Umberto Melotti, Marx and the Third World (London: Macmillan Press, 1977); Eric. R. Wolf, Europe and the People Without History (Berkeley: University of California Press, 1982). Selv om Engels i tjueårene mente at den franske invasjonen av Algerie førte til sivilisasjonens fremgang, beveget han seg bort fra denne posisjonen i slutten av trettiårene, roste Abdelkader i sin artikkel fra 1857 for New American Cyclopedia og hevdet at «fransk overherredømme» i Algerie var «illusorisk» i møte med algeriernes uavhengighet og motstand. Marx and Engels, Collected Works (MECW), bind 18, 60–70. Marx» begrep om den asiatiske produksjonsmåten, et begrep som han forlot etter 1859, var basert på tidligere klassiske politisk-økonomiske skrifter av James Mill, John Stuart Mill og Richard Jones som til slutt utviklet seg til en kompleks teori om spesifisiteten til produksjonsmåter i Asia,  spesielt India, som overskrider den tidligere forestillingen om at disse samfunnene var preget av stagnasjon. Videre avvek selve ideen om en asiatisk produksjonsmåte, som Marx utviklet, fra enhver enlinjet teori  om utvikling, og reiste spørsmålet om alternative veier. Se Krader, The Asian Mode of Production, 5–7, 183, 292; John Bellamy Foster og Hannah Holleman, «Weber and the Environment», American Journal of Sociology117, nr. 8 (2012): 1640–41,

34. Om «revolusjonen i etnologisk tid», se Thomas Trautmann, Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship (Berkeley: University of California Press, 1987), 35, 197, 220, 227, 264; John Bellamy Foster, Marx’s Ecology (New York: Monthly Review Press, 2000), 212–21. Om Marx» eget svar på revolusjonen i etnologisk tid, se Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 42, 557.

35. Se Kohei Saito, Karl Marx» Ecosocialism (New York: Monthly Review Press, 2017).

36. Karl Marx, Etnological Notebooks, red. Lawrence Krader (Assen, Nederland: Van Gorcum og Co., 1974). Mye av det som utgjorde Marx» Etnological Notebooks gjenstår fortsatt å bli publisert.

37. Karl Marx, «Exerpts from M. M. Kovalevsky», vedlegg til Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production (Assen, Nederland: Van Gorcum and Co., 1975); Peter Hudis, «Marx Among the Muslims», Capitalism Nature Socialism 15, nr. 4 (2004): 58; Michael R. Krätke «Marx and World History», International Review of Social History 63 (2018): 91–125. Tittelen på Kovalevskys arbeid brukt i teksten her følger oversettelsen i James D. White, Karl Marx and the Origins of Dialectical Materialism (New York: St. Martin’s, 1996), 260. Se også L. S. Gamayunov og R. A. Ulyanovsky, The Work of the Russian Sociologist M. M. Kovalevsky, «Communal Landholding, the Causes, Ways and Consequences of Its Disintegration», og K. Marx» Criticism of the Work (Moscow: Oriental Literature Publishing House, 1960).

38. Kevin B. Anderson, Marx at the Margins (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 218–19. Marx, Etnological Notebooks, 183, 431; Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 46, 394–95; Hubert Howe Bancroft, The Native Races of the Pacific States of North America (fem bind, 1875), se spesielt bind 1, 109; Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 218.

39. Lewis Henry Morgan, Ancient Society (New York: World Publishing Co., 1963); Lewis Henry Morgan, Iroquois League (New York: Carol Communications, 1962). I League of the Iroquois skrev Morgan: «Det er ingen liten forbrytelse mot menneskeheten å beslaglegge samlingsplassene og eiendommen til et helt samfunn, og uten kompensasjon og mot deres vilje,» med henvisning til Ogden Land Companys beslagleggelse av irokesernes landområder.

40. Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 71–73.

41. Lawrence Krader, introduksjon til Etnological Notebooks, av Karl Marx, 24–28.

42. Marx, Etnological Notebooks, 150. Som Marx bemerket her, kalte irokeserne seg selv «Folk i Det lange hus» (168).

43. Franklin Rosemont, «Karl Marx and the Iroquois», i Arsenal: Surrealist Subversion, av Nelson Algren et al (Chicago: Black Swan, 1989), 205.

44. Marx, Etnological Notebooks, 174–86,

45. Krader, introduksjon til Etnological Notebooks, 14.

46. Rosemont, «Karl Marx and Iroquois», 207.

47. Marx, Etnological Notebooks, 139.

48. Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 42, 557–59.

49. Marx omfattende korrespondanse med Kovalevsky ble brent av Kovalevskys venn, økonomen I. I. Ivanyukov, som de hadde blitt betrodd mens Kovalevsky var på en tur til utlandet. Ivanyukov fikk panikk og fryktet at huset hans ville bli gjennomsøkt av politiet og ødelegge brevene – en frykt som viste seg å være overdrevet. White, Karl Marx og den intellektuelle opprinnelsen til dialektisk materialisme, 262.

50. Marx sitert i Kevin Anderson, Marx at the Margins, 221

51. Marx, «Excerps From M. M. Kovalevsky,» 400.

52. Marx, «Excerps From M. M. Kovalevsky», 406–7. Kursiv og parenteser i originalen.

53. Marx, «Excerps From M. M. Kovalevsky», 411–12,

54. Draper, red., Marx-Engels Glossary, 142. Om James Mills forvrengte syn på India, se Mukherjee, The Rise and Fall of the East India Company.

55. Karl Marx til Laura Lafargue, 13. april 1882, Collected Works (MECW), bind 46, 242; Hudis, «Marx Among the Muslims», 67; Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, Women’s Liberation, and Marx’s Philosophy of Revolution (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1991), 191.

56. Marx, «Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen,» 410.

57. Marx, » Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen,» 387.

58. Karl Marx, «Draft letters to Vera Zasulich», i Late Marx And The Russian Road, 118.

59. Marx, « Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen,» 387; Marx og Engels, The First Indian War of Independence, 34–35; Marx og Engels, MEGA, IV, 18, 670–74; Marx, Kapitalen, bind 1, 650; Marx og Engels, Collected Works (MECW), bind 46, 63–64.

60. Gerald Vizenor, «Aesthetics of Survivance Excerpts from M. M. Kovalev-himmelen, red. Gerald Vizenor (Lincoln: University of Nebraska Press, 2008), 1, 11, 20–21; James Mackay, «Ghosts in the Gaps«, i Survivance, 256–57; Jacques Derrida, Spectres of Marx  (London: Routledge, 2006), xviii. Spørsmålet om overlevelse peker på det virkelige kulturdrapet på urfolk nasjoner, en prosess som går hånd i hånd med folkemord og vedvarer som en del av en fortsatt kolonisering. Se spesielt James V. Fenelon, Culturicide, Resistance og Survival of the LakotaSioux Nation«) (New York: Garland, 1998).

61. Se Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 159–60; David Bedford og Danielle Irving, The Tragedy of Progress: Marxism, Modernity and the Aboriginal Question (Halifax, Nova Scotia: Fernwood, 2001), 76–78. I prinsippet var det svært liten forskjell mellom Marx og Engels» synspunkter, som begge håpet på motstand, overlevelse og rekonstituering av innfødte kommunale kulturer.

62. Anderson, Marx at the Margins, 201–2, 226–30; Dunajevskaja, Rosa Luxemburg, Women’s Liberation and Marx’s Philosophy of Revolution, 180–83; Rosemont, «Karl Marx og irokeserne», 205–6,

63. Maurice Bloch, Marxism and Anthropology (Oxford: Oxford University Press, 1983), 99–107,

64. Luxemburg, The Accumulation of Capital, 368–85; V. I. Lenin, The Right of Nations to Self-determination (Moskva: Progress Publishers, 1975); José Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui: An Anthology, red. Harry E. Vanden og Marc Becker (New York: Monthly Review Press, 2011); Samir Amin, Eurocentrism (New York: Monthly Review Press, 2009).

65. Eleanor Leacock, introduksjon til Morgan, Ancient Society, Ii–Ixx; Leacock, Myths of Male Dominance (New York: Monthly Review Press, 1982); Patricia C. Albers, «Autonomy and Dependency in the Lives of Dakota Women», Gjennomgang av radikal politisk økonomi 17, nr. 3 (1985): 109–34; Bruce Johansen og Roberto Maestas, Wasi’chu: The Continuing Indian Wars (New York: Monthly Review Press, 1979); Lawrence David Weiss, The Development of Capitalism in the Navajo Nation. A Political-Economic History (Minneapolis: MEP Publications, 1984); Howard Adams, Prison of Grass (Saskatoon: Femte hus, 1989); Bedford og Irving, The Tragedy of Progress. For nyere relaterte bidrag om rasekapitalisme og nybyggerkolonialisme, se Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous Peoples» History of America (Bos-ton: Beacon, 2014); Gerald Horne, The Apocalypse of Settler Colonialism (New York: Monthly Review Press, 2018). Om gjenoppblomstringen av marxisk-relatert forskning på indianere i antropologi på 1950- til 70-tallet, se Patricia C. Albers, «Labor and Exchange in American Indian History» i A Companion to American Indian History, red. Philip J. Deloria og Neal Salisbury (Oxford: Blackwell, 2004), 269–86; Samuel W. Rose, «Marxisme og produksjonsmåte ifølge antropologien i det innfødte Nord-Amerika», Focaal Blog, No-Vember 17, 2015.

66. Johansen, Wasi’chu, 33,

67. Álvaro García Linera, «Indianismo og marxisme: The Missed Encounter Between Two Revolutionary Principles,» MR On-line, 31 januar 2008.

68. Allan Greer, Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern America (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

69. Dunbar-Ortiz, An Indigenous People’s History of America, 2; Gerald Horne, Settlerkolonialismens apokalypse, 7–18,

70. Nick Estes, Our History is the Future: Standing Rock versus Dakota Access Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous Resistance (New York: Verso, 2019), 18.

71. Arghiri Emmanuel, «White Settler Colonialism and the Myth of Investment Imperialism», New Left Review 73 (1972): 35–57; Harry Magdoff, Imperialism: From the Colonial Age to the Present (New York: Monthly Review Press, 1978), 19–20; Roxanne Dunbar-Ortiz, «Aboriginal People and Imperialism in the Western Hemisphere», Monthly Review 44, nr. 4 (september 1992): 1–13; Machover, «Colonialism and the Natives

72. Coulthard, Red Skin, White Masks, 151–52,

73. Dette gjelder også en fjerde sak som Coulthard reiser med hensyn til Marx og økologi. Her refererer han (selv om han anerkjenner avvikende tolkinger) til forestillingen om at «Marx perspektiver på naturen fulgte en instrumentell rasjonalitet som ikke plasserte noen egenverdi på landet eller naturen i-seg-selv, og at dette senere førte ham til ukritisk å kjempe for en ideologi av produktivitet og uholdbar økonomisk fremgang.» Coulthard, Red Skin, White Masks, 13–14. Imidlertid har forskning i marxistisk økologi i det minste de siste tjue årene definitivt motbevist slike feilaktige myter om Marx teori med det resultat at mye av den beste marxistiske arbeidsteorien og praksis går i samme retning som Coulthard selv. Om dette spørsmålet, se Paul Burkett, Marx and Nature (New York: St. Martin’s, 1999); Foster, Marx’s Ekologi; John Bellamy Foster, Brett Clark og Richard York, The Ecological Rift (New York: Monthly Review Press, 2010); Saito, Karl Marx’s Ecososialism; Hannah Holleman, Dustbowls of Empire Støvskåler av Empire (New Haven: Yale University Press, 2018); og Foster og Clark, The Robbery of Nature.

74. Marx, Kapitalen, bind 1, 871, 874. Marx refererte til «såkalt opprinnelig akkumulasjon», og understreket at det ikke var akkumulasjon i det hele tatt som det ble referert til, men ekspropriering av eiendomskrav eller krav på land, eiendom og til og med legemer – det vil si ran. Det var heller ikke å anse som «primitivt» – en feiloversettelse, bedre gjengitt som opprinnelig. Se John Bellamy Foster, Brett Clark og Hannah Holleman, «Capitalism and Robbery», Monthly Review 71, nr. 7 (desember 2019): 1–5,

75. Marx, Capital, bind 1, 891–92, 894, 917,

76. Krätke, «Marx and World History», 104,

77. Coulthard, Red Skin, White Masks, 152,

78. Marx, «Excerps from M. M. Kovalevsky,» 407; Frantz Fanon, Black Skin, White Masks (New York: Grove, 2008), 191–98. Passasjen fra Fanon her er hentet fra avsnittet «The Black Man and Hegel.» Epigrafen som åpner det følgende kapittelet er av Marx.


[1] Prometheanisme er et begrep som ble popularisert av den politiske teoretiker, John Dryzek, for å beskrive en innstilling til naturen der en oppfatter jorden som en ressurs som hovedsakelige er  noe nyttig som er bestemt av menneskelige behov og interesser og der miljøproblemer blir løst gjennom menneskelig innovasjon.

Marx, miljø og virkelig miljøvern

Det har i løpet av de siste vel 20 årene kommet ut mange ganske grundig studier av Marx’ forhold til det vi gjerne kaller økologi. Jeg skal ikke gå inn på disse, men vise til noen få tekster som viser Marx økologiske forståelse og hva det kan bety for et virkelig miljøvern.

Noen momenter om Marx oppfatning av forholdet menneske resten av naturen

 • Vi kan begynne med noen av de første skriftene til Marx, som De økonomisk-politiske skriftene (Paris-manuskriptene). For det første ser vi her at Marx er av den oppfatning at menneskene har to kropper – et innenfor huden (det organiske legemet) og et utenfor huden (det uorganiske legemet). Han kommer forresten tilbake til disse begrepene på slutten av tredje bind av Kapitalen. Hva kroppen innenfor huden er, sier seg selv. Kroppen utenfor huden er alt menneskene lever av og i, altså naturen utenfor menneskehuden. Ut fra dette synet sier det seg selv at begge kroppene må tas like godt vare på. Det vil si at vi både må ta vare på den delen av naturen som er innenfor skinnet vårt og den delen av naturen som er utenfor dette, for at de begge skal utvikle seg slik vi kan kalle optimalt – så godt som mulig innen de reelle materielle og andre vilkår som finnes.
 • Så kaller Marx utvekslingen mellom menneskene og naturen rundt, i form av produksjon av ting som menneskene kan bruke, for menneskenes tingliggjøring. Denne tingliggjøringen kan foregå på måter som ikke skaper antagonistiske forhold mellom menneskenes to legemer og på måter som skaper slike antagonistiske forhold. Det kaller Marx for fremmedgjort tingliggjøring.
 • Marx skriver i De økonomisk-filosofiske manuskriptene at menneskene under historiens gang blir fratatt makten både over det som de produserer i utvekslingen sin med naturen rundt og dermed blir de også fratatt makten over hele utvekslingsvirksomheten eller alt som har med arbeidsprosessen å gjøre og med det som arbeidsprosessen virker på, nemlig naturen rundt menneskene. Dette kaller han fremmedgjøring, og det er ikke en åndelig fremmedgjøring (som religion), men en materiell fremmedgjøring skapt av menneskelig virksomhet. Fordi det er et annet menneske som tilegner seg makten over denne utvekslingsprosessen, midlene som brukes i den (produksjonsmidlene) og resultatet (varen) blir mennesket også fremmedgjort for mennesket og privateiendommen til produksjonsmidlene blir skapt. Dette er Marx’ første beskrivelse av logikken i utviklingen av fremmedgjøringen til dens høyeste stadium, kapitalismen. Han kaller altså dette for fremmedgjort tingliggjøring. Dette skjer gjennom utviklingen av bytte- og vareøkonomien.
 • Samtidig mener Marx at denne fremmedgjorte utvekslingen med naturen rundt, den fremmedgjorte menneskelige tingliggjøring, skaper vilkår for å oppheve fremmedgjøringen, ved at hele menneske-fellesskapet tar kontroll med sin egen utveksling med naturen rundt og midlene som brukes i denne utvekslingen pluss utvekslingen av de produktene som blir skapt gjennom å dele i stedet for å bytte. Marx går mer detaljert inn på hvordan dette kan skje i praksis i Kritikk av Gotha-programmet og i de siste kapitlene i tredje bind av Kapitalen.
 • I begynnelsen på første bind av Kapitalen behandler Marx logikken i utviklingen av den materielle fremmedgjøringen mer i detalj ettersom vareøkonomien utvikler seg fra det enkle byttet, til byttet som hovedform for utveksling av produkter som mennesket har skapt i utvekslingen med naturen rundt, til hvordan penger oppstår og fungerer, til hvordan kapitalen og kapitalismen utvikler seg på dette grunnlaget. Dette henger sammen med utviklingen av menneskets skaperkraft i utvekslingen med naturen, arbeidskraften, også blir omdannet til en vare som eieren, arbeider kan og må selge til den som eier produksjonsmidlene. Bare gjennom denne prosessen kan arbeideren få tilgang til produksjonsmidlene og produsere, og bare gjennom denne prosessen kan han og hun få tak i en del av verdien av sitt eget produkt (i form av arbeidslønn), mens kapitalisten tilegner seg den verdien som arbeideren skaper utover verdien av det hun og han bruker for å eksistere videre som enkeltindivid, familie og samfunnsklasse, noe som Marx ganske forståelig nok kaller merverdi.
 • I første bind av Kapitalen presiserer Marx at det han ser på som økonomi er utvekslingen mellom menneskene og naturen rundt – altså utvekslingen mellom menneskenes to legemer, og utvekslingen menneskene imellom på grunnlag av den førstnevnte utvekslingen.
 • Flere steder ellers i sine skrifter og notater er Marx opptatt av utvekslingen mellom menneskene og naturen rundt, og det bruddet som den fremmedgjorte versjonen av denne utvekslingen fører til. Jeg går ikke inn på det i detalj her, men viser til en helt grunnleggende formulering på slutten av tredje bind, kapittel 47. Her skriver Marx at storindustrien og industrielt drevet storjordbruk samvirker. Opprinnelig skilte de seg fra hverandre ved at storindustrien i begynnelsen ødela og ruinerte arbeidskraften og dermed menneskets naturkraft, mens det industrielle storjordbruket ødela jordens naturkraft, men at de under den videre utviklingen forente seg ved at det industrielle systemet på landsbygden også svekker arbeiderne og industri og handel på sin side skaffer jordbruket middel til å utsuge jorden. Dette kan sette oss på sporet etter en virksom miljøpolitikk på dette området.
 • I kapittel 48 i tredje bind av Kapitalen har også Marx noen viktige formuleringer som kan sette oss på sporet etter en politikk som gjør det mulig for menneskene å leve videre på denne kloden. Dette kapitlet sammenfatter mye av hele kapitalprosjektet til Marx, men jeg skal bare ta frem noe fra kapittel 48, III. (MEW, bind 25, side 828, svensk utgave av Kapitalen, bind 3, side 726, engelsk utgave, side 959 – så får vi sette på sidehenvisning til den norske utgaven av bind 3 når den er ferdig i løpet av ikke så lang tid.) «Selv naturfolkene må kjempe mot naturen for å tilgodese behovene sine, for å bevare livet sitt og reprodusere det. Det må også det siviliserte menneske gjøre, og det gjelder alle samfunnsformer og under alle mulige produksjonsmåter. Dette naturnødvendighetens rike utvider seg under sin utvikling, mens behovene blir utvidet. Men samtidig utvides de produksjonskrefter som tilfredsstiller disse behovene. Innenfor dette området kan friheten bare bestå i at det samfunnsmessige mennesket, de forente produsentene, regulerer denne stoffomsetningen sin med naturen på fornuftig vis, bringer den under sin felles kontroll i stedet for å bli behersket av den som en blind makt – fullfører den med minst mulig bruk av energi[i] og under betingelser som er mest mulig verdi og passende for den menneskelige natur. Men det forblir alltid et nødvendighetens rike. Bortenfor dette begynner den menneskelige kraftutviklingen som er sitt eget mål, frihetens sanne rike, som imidlertid bare kan blomstre med dette nødvendighetens rike som sitt grunnlag. Å forkorte arbeidsdagen er en grunnleggende betingelse.» (TVs oversettelse.)
 • For det første må vi her merke oss at frihetens rike bare kan utvikle seg på grunnlag av nødvendighetens rike. Det er ikke her snakk om overflodens rike, men et rike som er bestemt av forholdet mellom de menneskelige behov og naturens begrensninger. Det er snakk om det som er nødvendig for at menneskene skal kunne leve gode materielle liv og bygge et frihetens rike oppå dette som ikke kan gå utover det som naturen kan tåle. Gjør det det blir det ikke mulig å opprettholde et forsvarlig og levelig nødvendighetens rike eller frihetens rike. For miljøkampen betyr det den mest nøye økonomisering/sparing på alle naturresurser.

Om virkelig miljøvern

En politikk som vil skape en levedyktig balanse mellom mennesket og resten av naturen må gjøre det mulig for mennesket å kunne tingliggjøre seg uten fremmedgjøring. Betingelsen for dette er at de forenede produsenter tilegner seg resultatene av sine egne produktive krefter og bestemmer over bruken av disse til felles beste uten å bli drevet av tvungen merverdiskaping og tvungent profittjag. Dette viser retning mot det grunnleggende vilkåret for virkelig miljøvern både av mennesket og naturen rundt.

Men vi kan også gå mer detaljert inn på enkelt områder. Et viktig utgangspunkt er grunnleggende økonomisering med alle ressurser ut fra de virkelig ikke-fremmedgjorte behovene til mennesker og miljø.

Avvikling skadelig produksjon og bruk – spesielt våpenproduksjon og bruk

Det betyr sjølsagt avvikling av all direkte skadelig produksjon og skadelig bruk. Avvikling av kriger og militær produksjon og drift av og bruk av våpenmakten er helt nødvendig for at vi skal kunne redde mennesker og miljø. Derfor må miljøkampen begynne med et enormt press for nedrustning, og det må gå mot USA fordi USA nå har den største krigsindustrien i verden og størstedelen av ressursene som brukes til å drive krigsmaskineriet. Pluss at bruken av dette maskineriet igjen skaper enorm forurensing og krever enorme mengder ressurser til gjenoppbygging av det som blir ødelagt. Ut fra et naturvernsyn er dette ganske enkelt kriminelt. Og da snakker vi ikke om de enorme lidelsene og den fattigdommen og elendigheten krigsmaskineriet i funksjon skaper. Så kan vi gjennomgå all annen produksjon og skille ut det som er skadelige – og stanse det.

Stanse all unødvendig produksjon, bruk av energi, ressurser osv.

For det andre må produksjon som er unødvendig for å leve rimelig gode liv stanses, samtidig som produksjon som er nødvendig for å leve rimelig gode liv økes og distribusjon til alle sikres. Dette er et svært område som må studeres nøye og der store diskusjoner blant verdens folk legger grunnlag for det  blir bestemt. Noen eksempler til diskusjon legger jeg frem her.

Hele luksusproduksjonen til den rikeste 10 prosent av befolkningen i verden må selvfølgelig avskaffes. Men det gjelder produksjon på en mengde felter. Hele reklameindustrien må legges ned og erstattes av saklig opplysning om produkter osv. Turismen må legges fullstendig om så den blir svært mye mindre energi- og ressurskrevende. Privatbilismen må avvikles ved at det utvikles felles samfunnsmessige systemer for transport som ivaretar folks transportbehov med mye mindre bruk av energi- og ressurser. Antall slike biler må reduseres svært mye, vi kan tenke oss med 80 %. Hele internettet må gjennomgås for å kunne sette inn tiltak for å minimere energi og materialbruk. Dette kan også gjøres med mange maskiner som vi bare bruker sjelden. Alle husholdninger behøver ikke å ha kappsager og mye annet verktøy, gressklippe- og støvugingsroboter osv. Store deler av den kapitalistiske underholdningsindustrien må omformes ut fra bruk av energi og andre ressurser. Reiser som kun er nødvendige ut fra profittbehov må avskaffes. Produksjon og transport må legges om og samkjøres slik at fremføring til bruker fra de forskjellige produksjonspunktene, samlet gjennom en hel produksjonssyklus, blir kortest mulig. Det betyr at båttransport også må begrenses svært mye. Fullstendig stans i produksjon av elektriske transportmidler som kun skal erstatte gange innen et visst område, bortsett fra for de som har virkelige behov – for eksempel de nye el-skoterne (el-løperhjul som de feilaktig er døpt). Stoffer som er skadelige fjernes. Ingen stoffer av noen art skal tas i allmenn bruk uten flere års prøvebruk på begrenset antall mennesker. Dette gjelder både industristoffer og stoffer som vaksiner osv. Grundige undersøkelser av stråling osv. fra forskjellige bruksområder må gjennomføres og kildene må avvikles dersom det finnes en faregrad som kan plage mennesker og naturen ellers.

Medisinsk produksjon for  virkelig å gjøre folk friske.

All forskning på helse og sykdom innrettes på å holde folk friske gjennom å fjerne skadelige påvirkninger fra menneskelige virksomheter, fremme helsebringende virksomheter og ved å forske frem medisiner som gjør folk friske og ikke forske ut fra et perspektiv om å sikre et stabilt og størst mulig marked for medisiner og medisinsk utstyr for den finanskapitalen som investerer i helse. Her er enormt mye å spare innen hele helsesektoren.

Avvikling av industrijordbruket

Industrijordbruket må avvikles og store mengder mennesker må tilbake til å dyrke jorden i stedet for å produsere skadelige og unødige produkter. Sjølforsyningsgraden for jordbruksprodukter må økes drastisk. Jordbrukerne må ha status som våre viktigste produsenter av de mest grunnleggende produkter innen nødvendighetens rike.

Bruk av menneskelig kraft

Der det passer må vi ha overgang fra maskineri som krever elektrisk (direkte eller via batterier) eller fossil kraft til mekaniske innretninger, som ur (særlig slike som blir drevet av armbevegelser) og klokker som kan trekkes opp. Dette gjelder også vanlige sykler og løperhjul som drives av menneskekraft. Her kan mange områder undersøkes.

Noen andre viktige saker

Der det er mulig skal alt som kan, gjenbrukes og gjenvinnes slik at det blir minst mulig søppel.

Menneskelige ekskrementer skal ikke føres ut av husene med vann og gå gjennom enorme renseanlegg før restene slippes i sjøen – det må utvikles metoder og anretninger som gjør at ekskrementene igjen kan brukes til gjødsel på landets jorder. Spiselig matavfall som kan brukes slik, må gå til dyrefor.

Dette er bare noen tanker til videre diskusjon. Mye annet kan også føyes til – lykke til med det og med en miljøkamp som nytter.

Som vi vil se er det fokuset som finanskapitalen og det store statene (sammen med store deler av «miljøbevegelsen») vil at vi skal holde på når det gjelder miljøet, stort sett på siden av det som må til for at vi skal få tiltak som monner.

Terje Valen, mandag 12. juli 2021.


[i] Her bruker Marx begrepet Kraftaufwand. Det oversettes med kraftanstrengelse i den svenske utgaven og med energy i den engelske. Kraft kan henspille både på menneskelig kraft og på naturkraft – også slike naturkrefter som menneskene har skapt i utvekslingen sin med denne naturen, som vannkraft, elektrisk kraft, kraft fra andre kilder, kull, olje, gass osv. Jeg tenker at Marx har hatt begge betydninger i tankene og om han ikke hadde det passer det med resten av tenkningen hans om ikke å gjøre noe som kunne ødelegge det ene eller det andre av menneskets legeme.

Skjebnetid for kapitalen

I 2016 gav John Smith ut boka Imperialism in the Twenty-first Century – Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis (Imperialismen i det 21. hundreåret – Globalisering, superutbytting og kapitalismens endelege krise). Han summerer opp alt i slutten av boka. Det skal eg omsette no. Men først skal et gi att den første setninga i boka og samanfatte det Smith skriv om det som skjedde.

«Samanrasinga  av Rana Plaza, ein 8 etasjars bygning som husa mange tekstilfabrikkar, ein bank og nokre forretningar i eit industridistrikt nord for Dhaka, hovudstaden i Bangladesh, den 25. april 2013 som drap 1133 tekstilarbeidarar og skada 2500, var ein av dei største arbeidsulukkene i den historia vi kjenner til.»

Dagen før det skjedde hadde ein oppdaga sprekker i bygnaden og han vart undersøkt. Det førte til at han vart stengt. Alle som jobba der blei evakuert og det vart råda til at bygnaden skulle vere stengd frametter. Dagen etter følgde dei som jobba i butikkar og i banken i første etasje rådet og held seg vekke. Men tekstilarbeidarane fekk ordre om å komme på jobb eller få sparken. Då generatorar som var ulovleg installert på toppen av bygget starta opp kollapsa bygnaden og tusenvis av arbeidarar var fanga og vart knust under betongen. Dei vestlege merkevareforetaka i vesten som tener på den billige produksjonen i dei fattige landa gjorda alt dei kunne for å sleppe unna ansvaret for det som hadde skjedd. Smith seier at denne «ulukka» var som ein gigantisk stråle eller ein sjokkbølgje som gjennomlyste den indre strukturen i den globale økonomien.

Så til omsettinga av boka sin konklusjon.

«Den store bølgja med utflytting av produksjonsprosessen til låginntektsland, som blei mogleg på grunn av den gunstige utviklinga av IKT og den hurtige utviklinga av transportteknologien, var eit strategisk svar på den doble krisa med fallande profitt og overproduksjon som dukka opp att på 1970-talet i form av stagflasjon og ein nedgangskonjunktur som kom samstundes over heile verda. Denne prosessen som kom av imperialistane sin uvilje mot å fjerne dei dyre positive reformene dei hadde gått med på og som hadde hjelpt til med å omvende arbeidarane i det globale Nord til passive tilskodarar og til og med medskuldige, i undertrykkinga til imperialistane av resten av verda. Saman med den enorme utvidinga av gjeld i familiane, føretaka og statane, gav denne globale endringa det avleggse og øydeleggande kapitalistiske systemet ei utsetting som varte i knapt tjuefem år. «Finanskrisen» som sørga for slutten på denne utsettinga er ein følgjesmitte, ein sjukdom som er skapt av den medisinen som blei tatt for å lette ein djupare sjukdom som kapitalismen ikkje har nokre alternative middel mot. Eksponentielt aukande gjeld lykkast med å halde overproduksjonskrisen innan grenser som gjorde at han kunne fortsette å eksistere, men har brakt det globale finanssystemet nær samanfall. Overføring av produksjon til andre land har auka profitten til føretak over alt i den imperialistiske verda og hjelpt til med å halde oppe levestandarden til innbyggarane der, men det har ført til meir avindustrialisering, har gjort kapitalismens imperialistiske og parasittiske tendensar større og har stabla opp globale ubalansar som truger med å føre verda inn i øydeleggande handelskrigar. Alle faktorane som produserer denne krisen – aukande gjeld, aksjeboblar, globale ubalansar – blir forsterka av verknadane av dei naudtiltaka som er laga for å halde dei i sjakk. Ironien i null-rente-politikken og statleg innsprøyting av pengar i økonomien (quantitative easing) er at den største suksessen til denne – å halde oppe verdien på finansformuane og rikdommen til dei som eig desse formuane – blokkerer den einaste kapitalistiske løysinga på krisen, nemleg ein massiv ettergjeving av krava på samfunnsmessig rikdom.

Statleg innsprøyting av pengar og nullrente-politikk eller «amfetaminrus for finansmarknaden» slik ein banksjef for Goldman Sachs så uforgløymeleg kalla det[i] – er difor eit middel til å utsette det uunngåelege, som å sparke bensinkanna nedetter bakken mens du ventar og håpar på at motoren skal starte att.

Sjølv om den globale krisen først viste seg i finans- og banksfæren så er det som verda no er inne i mykje meir enn ein finanskrise. Han er det uunngåelege resultatet av motseiingane i det kapitalistiske systemet sjølv som no ikkje kan utsettast lenger. På berre tre tiår har  den kapitalistiske produksjonen med sine indre motseiingar blitt svært omforma ved det umåtelege globale skiftet av produksjonen til lågkostland, med det resultatet at profitt, velstand, og samfunnsmessig fred i dei imperialistiske landa har blitt kvalitativt meir avhengige av utviklinga av super-utbytting av levande arbeid i land som Vietnam, Mexico, Bangladesh og Kina. Av dette følgjer at det no ikkje berre er ein finanskrise og heller ikkje berre ein ny krise i kapitalismen. Det er ein krise i imperialismen.

Framveksten av nyliberalismen etter eit tiår med krigar, kriser og revolusjonar var ikkje uunngåeleg. 1970-åra var, når alt kjem til alt, eit tiår då USA vart kasta ut av Vietnam, eit tiår med revolusjonane i Nicaragua og Iran, Cubas siger over Sør Afrika sin invasjon i Angola og Soweto-oppstanden som følgde. Det var resultat av kampar der resultatet ikkje var gitt på førehand. Fire tiår seinare er heller ikkje framtida avgjort på førehand, men det tyder ikkje at det finnast eit uendeleg tal med moglege framtider. I røynda finnast det berre to: sosialisme eller barbari. Kva framtid av desse to som vil skje vil avhenge av kampen til millionar, og av dei revolusjonære sin kapasitet til å smi ei leiing av det kaliberet den dei russiske bolsjevikane hadde eller Cubas 26. juli rørsle.

Den enorme veksten til arbeidarklassen og særleg industriarbeidarklassen i Kina og i nasjonar som er undertrykt av imperialismen er den mest avgjerande omforminga i den nyliberale perioden og må rangerast blant dei viktigaste utviklingane i kapitalismens historie. Forflyttinga av arbeidarklassen sørover, styrkinga av arbeidarklassen i dei imperialistiske landa ved immigrasjon frå undertrykte nasjonar, og kvinnene sitt inntog i lønsarbeidet i alle land tyder at arbeidarklassen nå er mykje meir eit uttrykk for heile menneskefellesskapen og styrkar mykje sjansane for å vinne i dei kampane som  kjem. Meirverdien som blir pressa ut av desse nye legionane av dårleg betalte arbeidarar hjelpte til å grave kapitalismen ut av hòlet sitt på 1970-talet då den imperialistiske ordninga blei utfordra av overproduksjon, fallande profitt og aukande klassekamp i kjernelande og ved opprør og revolusjonar i Asia, Afrika og Latin Amerika. Saman med brørne og systrene sine i dei imperialistiske landa har arbeidarane kapasiteten, misjonen og skjebnen til å grave eit nytt hol, ein grav der dei kan gravlegge kapitalismen og få slutt på det som Marx kalla «menneskesamfunnet si forhistorie».[ii]

Samspelet mellom levande arbeid og naturen er kjelda til all rikdom. Kapitalismen si ville utbytting av begge har ført til ikkje berre ein alvorleg samfunnsmessig og økonomisk krise, men også til ein veksande økologisk katastrofe. Aukande konsentrasjon av CO2 i atmosfæren saman med resten av avfallet som blir skapt i den kapitalistiske produksjonen og dumpa på land og i elvar og hav skapar allereie ekstremvær på heile den sørlege delen av kloden. Kapitalismen sin tendens til å utarme arbeid og natur er like gamal som kapitalismen sjølv, men nett som den enorme appetitten han har på billig arbeid og den draumen han har om omgå produksjonen heilt gjennom finansiell alkymi, når dei øydeleggande tendensane hans fram til sitt mest ekstreme uttrykk på same tid. Den kapitalistiske øydelegginga av naturen tyder at det ikkje berre er kapitalismen si aller største krise nokon gong, er det kapitalismens siste krise, ein eksistensiell krise for menneskefellesskapen.

Derfor altså leier alle vegar inn i krisen herifrå. Med orda til den cubanske revolusjonære leiar, Raúl Valdés Vivó, er dette un crisis salida del capitalismo, ein krise som det ikkje finnast nokon kapitalistisk veg ut av. Den einaste vegen frametter for menneska er «å begynne omforminga til ein kommunistisk produksjonsmåte. … Anten vil folka øydelegge den imperialistiske makta og opprette si eiga makt eller så blir det slutten på historia. Det er ikkje ‘sosialisme eller barbari’ som Rosa Luxemburg sa i 1918, men sosialisme eller ikkje noko.[iii]

Terje Valen, 14. mai, 2021.


[i] Sitert i Henry Sender, «On Wall St: A Tonic that Works Too Well, ”Financial Times”, 23. desember, 2009.

[ii] Karl Marx, 1859, A Contribution to the Critique of Political Economy, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm  

[iii] Raoúl Valdés Vivó, «Crisis sin salida del capitalismo,» Rebelión, 30. januar, 2009, https://rebelion.org/crisis-sin-salida-del-capitalismo/ , forfattaren si omsetting. Lenka i boka er feil, eg har funne den rette. TV.

Rimeleg god velferd for alle

Den kapitalistiske marknaden kan ikkje sikre dette

Dette skulle vere eit enkelt krav og det skulle vere enkelt å få det til med den enorme utviklinga av produktivitet og produksjon som har funne stad dei siste femti åra. Men det skjer ikkje i heile den gamle columbiske verda og i dei fleste andre land. Det vil særleg seie den delen av verda der overklassane bygga opp eit system for utnytting av heile resten av verda til beste for desse overklassane. Det har berre skjedd i nokre land utanfor desse. Nokre av dei har blitt allierte med columbiarane som Japan og Sør-Korea. Men det er nokre som  står utanfor den columbiske dominansen, som Nord-Korea, Cuba, Venezuela, Syria, Russland, Iran, Kina som kanskje dei viktigaste. Desse har prøvd å sette i gang prosessar for å få betre velferd for folkesetnaden sin, men det har vorte svært vanskeleg på grunn av den økonomiske krigføringa som dei columbiske statane har ført mot dei. Det landet som har lukkast i størst monn i dei siste generasjonane er Kina. Eit viktig kjenneteikn for Kina er at Det kommunistiske partiet har kontrollen på den kapitalistiske utviklinga som har skjedd. Marknadskreftene har vore halde i ganske stramme tyglar. Dette gjeld for alle stader der velferda har vore relativt godt utvikla. Når vi seier at marknadskreftene ikkje kan sørge for rimeleg god velferd for alle, så vil alle utan bind for auga sjå at det stemmer.

Det som har kjenneteikna dei siste rundt 50 åra er at kapitalismen har nådd eit stadium der det blir stadig vanskelegare å oppretthalde velferd for alle saman med eit kapitalistisk profittsystem i det heile. Det kjem av at den enorme utviklinga av produktiviteten i økonomien har ført til stadig minkande avkastning på heile kapitalen, profittraten sin tendens til å falle har vore aktivert. Og under kapitalismen er velferd for alle avhengig av relativt høg profittrate. Den gjer det mogleg å halde oppe overføringar til det arbeidande folket som gjer ei viss velferd mogleg. Når profittraten fell blir denne moglegheita stadig meir svekka. Det er dette vi har sett no i nokre tiår.

Leiande kapitalistar forstår problemet og har si løysing

Dei leiande kapitalistane sjølv ser no dette. I siste nummer av magasinet Time (Time 2. til 9. november 2020.) fortel nokre av dei at det som er kalla nyliberalismen har mislukkast, mellom anna fordi systemet ikkje har klart å utvikle nett velferd for alle, men at det har gått i motsett lei, med meir rikdom for nokre få og stadig vanskelegare kår for det store fleirtalet. No vil dei lage noko dei kallar «the Reset», ei ny begynning som når du startar opp at ein datamaskin ut frå eit tidlegare punkt, slik at dei feila som er lagt inn i den siste tida, før det tidspunktet du går tilbake til, blir fjerna.

«I dei siste 30 til 50 åra har den nyliberale ideologien vorte leiande i store delar av verda. Sentralt for denne tilnærmingsmåten er den oppfatninga at marknaden veit best, at oppgåve til forretningsdrifta er å drive forretning» og at regjeringa bør halde seg vekke frå å sette klare reglar for korleis marknaden fungerer. Denne dogmatiske trua har vist seg å vere feil. Men heldigvis er det ikkje lagnaden at vi skal følgje ho.» Dette skriv Klaus Schwab som var grunnleggaren av World Economic Forum, og som er arbeidande styreleiar der, når han gir eit samandrag av hovudpunkta boka si, Stakeholder Capitalism, som kjem ut i  2021.

Så seier han: «Det er verkeleg slik at dei dårlege nyheitene som er knytt til Covid-19 kom på toppen av enorme økonomiske, økologiske, samfunnsmessige og politiske utfordringar (han kan jo ikkje ordet problem) som møtte oss allereie før pandemien kom. Og kvart år som gjekk gjorde at desse utfordringane, som folk erfarte direkte, syntest å bli verre, ikkje betre. Det er også sant at det ikkje finnast nokon lett veg ut av denne vonde sirkelen, sjølv om mekanismane for å gjere det ligg rett føre oss. Kvar dag finn vi opp nye teknologiar som kunne ha gjort liva våre og planeten sin helse betre. Frie marknader, handel og konkurranse skapar så mykje rikdom at det i teorien skulle kunne gjere at alle får det betre viss det var vilje til å gjere det. Men det er ikkje vår røynd i dag.» Så seier han at det økonomiske systemet som skapte rikdom i USA på 1950- og 60-talet ikkje fungere lenger, men bidreg til samfunnsmessige usemje og missnøye. Men likevel er det mogeleg å tru på et at eit betre økonomisk system er mogeleg.

Han skriv altså at det er mogleg med eit betre økonomisk system, og at det kan vere like om hjørnet. Så tar han covidkrisen som eksempel og seier at «stakeholders act for the public good and well-being of all, instead  of just a few.” Altså at desse som no blir kalla stakeholders handlar til alle sitt beste og for at alle skal ha det godt. Omgrepet stakeholder blir stort sett gitt tydinga anten eit individ, ei gruppe eller ein organisasjon som blir påverka av resultatet av eit prosjekt. Dei er interessert I at prosjektet skal lukkast og kan vere både innan og utanfor organisasjonen som sponsar prosjektet., Ifølgje Oxford Shorter Dictionary, tyder stakeholder economy ein økonomi der alle i samfunnet som har satsa får del i resultatet når ein lukkast. Dette tyder til dømes at arbeidarar er stakeholders i føretaket som utbytar dei, fordi dei er avhengige av at føretaket går godt for å få utbetalt lønna si. Regjeringar er også stakeholders i prosjekt som finanskapitalen set i verk når dei er med på satsinga. Det same gjeld internasjonale organisasjonar.

Men omgrepet kan også tyde den som tar imot pengar som du veddar for. Det vil seie at enkeltpersonar og føretak som sponsar tiltak og reklamerer godt for dei, kan få store overføringar frå staten sine skattepengar, frå internasjonale organisasjonar og private investorar. Staten og dei andre veddar då på ein måte på at dei skal få fordel av dette. Når staten etablerer sugerøyr for finanskapitalen i fellesskapet sine kassar for å utvikle til dømes velferd og vindturbinar og mange miljøtiltak, er det slik vedding. Det viser seg ofte at reklamen ikkje samsvarer med røynda, og at regjeringa sine sugerøyr til finansmonopola, som ifølgje illusjonane våre tener fellesskapen av arbeidande menneske, berre, eller i all hovudsak, tener til meir profitt for finanskapitalen. Ofte ser vi heller ikkje noko særleg til dei fordelane som det blei reklamert med, mens ulempene kjem fram i rikt monn.

Schwab legg stor vekt nett på det sterke samarbeidet mellom regjeringane og forretningsverda for å sikre fond som trengs for å utvikle og distribuere vaksine. Og han vil at dette skal bli eit mønster for all økonomisk aktivitet frametter. Og sjølvsagt understrekar han at føretak ikkje treng så stanse strevet etter profitt for aksjeeigarane. Dei treng berre å «skifte til eit lengre perspektiv på organisasjonen sin og misjonen hans og sjå forbi det neste kvartalet eller rekneskapsåret til det neste tiåret eller den neste generasjonen.» Så tar han Maersk og Black Rock som gode eksempel.

Med desse eksempla i tankane skal vi altså bygge eit etisk økonomisk system.

Kva er då «reset»?

Derfor betyr denne «reset» at den grunnleggjande logikken i det kapitalistiske systemet blir halde oppe, mens dei seier dei skal fjerne som har skada denne logikken på eit vis. Det rådande systemet, kapitalismen, skal derfor haldast oppe, men kapitalistane skal prøve å unngå dei feila som blir tatt vekk ved «reset». Vi skal derfor også merke oss at tittelen på artikkelen i Time er Capital Ideas, og i innleiinga skriv dei Ei gruppe føretak begynner å omdefinere korleis vi skal måle suksess. Capital kan tyde både store og viktige og kapital. Eg trur begge tydingane er rette. Og den neste setninga viser at vi her har kapitalens viktige store og nye ideer. Ideas (idear) viser til den borgarlege ideologien som Schwab er talsmann for og som han vil sluse oss inn i.

Artikkelen i Time, og boka som kjem, er den friserte reklamen for dei planane som no verserer i storfinansens verd. I september organiserte International Business Council, ei underavdeling av World Economic Forum, ei samling for lage mal for den nye moralske kapitalismen. Samlinga var leia av Brian Moynihan frå Bank of America. Dei diskutere nokre ikkje-finansielle mål som føretak kan legge inn i planane og årsmeldingane sine. Dei diskuterte då slike spørsmål som, kva er forskjellane mellom kjønna innan føretaket, kor mange folk med forskjellige bakgrunnar blei tilsett og forfremja, kva har føretaket gjort for å redusere gassar som skaper drivhuseffekt, kor mykje skatt betaler føretaket internasjonalt og lokalt, og kva gjorde føretaket for å tilsette og trene opp folk.

Vanlege arbeidsfolk må sjå realitetane bak reklamen for å kunne handle passande når dei forskjellige lure angrepa på dei kjem. Instinktivt kan vi forstå mykje, men ei djupare forståing krev at vi kjenner den kapitalistiske logikken. Og den er det berre Marx som har avdekka skikkeleg. Det er derfor det er så viktig å lese Marx. Utan hans omgrep og analyser har vi ikkje eit skikkeleg våpen mot dei variantane av borgarleg ideologi som vi er utsette for heile tida. Legg merke til at lønn og makt over produksjonsmidla og kva som skal produserast til beste for kven, ikkje er nemnd av Schwab. For kvinnene er det sjølvsagt den borgarlege likestillingsfeminismen som gjeld, ikkje arbeidarklassen sin frigjeringsfeminisme. Dei store finansmonopola si utbytting av både «eigne» arbeidarar og mindre føretak pluss folk i andre land er heller ikkje noko emne for han, sjølvsagt.

Attende til moralisten Adam Smith

I røynda går no finanskapitalistane tilbake til den store kapitalistiske økonomiteoretikaren, Adam Smith, som utforma sine økonomisk teoriar før 1800. Men Adam Smith var eigentleg ein moralist og hadde skrive eit stort verk om etikk og moral før han kom med det store verket sitt om kapitalistisk økonomi. Han sa då også at det kapitalistiske systemet i seg sjølv ikkje var moralsk i sin funksjon, og at det måtte styrast av kapitalistane sin moral der sympati var eit grunnleggande omgrep. Det vil seie sympati med arbeidarane og dei fattige som blei utbytta og undertrykt som ei følgje av den lovmessige utviklinga av kapitalen. Han foreslo altså at kapitalen skulle bli styrt av moralsk og etisk høgverdige kapitalistar som sympatiserte med arbeidarane sine.

Men botnlinja trumfar moralen

I dag, som tidlegare, veit vi at botnlinja trumfar moralen. Når det er god forteneste fordi utbyttinga av dei «eigne» arbeidarane og/eller folka i andre land går godt, så kan kapitalisten tillate seg moral og etikk og sympati. Men når føretaket, eller heile systemet slit med fortenestegraden, eller profitten, då gjer dei det som må til for å hindre raude tal på botnlinja og ha eit betre resultat enn konkurrentane. Smulane som kjem ned til dei som skapar verdiane blir då mindre.

Dette har vi sett ved overgangen frå den sosialdemokratiske til det nyliberale versjonen av kapitalismen. I dei gamle kapitalistiske landa blei profittraten så låg fram mot 1980 at sosialdemokratismen måtte vekk, sjølv om ein del slagord blei med vidare. Sosialdemokratiet sine positive reformar blei erstatta av sosialdemokratiet sine deformar, negative reformar som gjekk ut over arbeidsfolket. Av og til var det deformar som samsvarte godt med dei erklærte høgrepartia sin politikk og av og til gjekk dei i same lei som denne politikken, men var ikkje heilt like ille. Dette er hovudgrunnen til sosialdemokratiets fall. Dei har måtte forlate det grunnleggande prosjektet sitt med positive reformar for arbeidarklassen for å halde på tiltrua frå den herskande utbyttarklassen. Då profittraten fell blei det avslørt kven dei tente. Dei kunne ikkje kamuflere det lenger med milde gåver til folket. Samstundes fekk vi endå større kapitalistiske monopol enn før, og dei både utbytta «eigne» arbeidarar og andre mindre føretak. Slik har fleire av dei klart å halde sine profittar oppe.

Dette har opna markene for dei gamle høgrepartia og nye høgreparti som Framstegspartiet. Særleg Frp sette opp nokre freistande krav om lågare skattar og mindre statsbyråkrati. Men når det kom til stykket har det vist seg at det først og fremst var dei rikaste som fekk lågare skattar og dei vanlege  arbeidsfolka og meir fattige folk, fekk det verre medan statsbyråkratiet vaks og leiarane fekk mykje høgare betalt. Velferd blei privatisert og svekka. Eit eksempel er den store nedgangen i sjukehusplassar frå 1980 til i dag. Det skal ha vore ei halvering. Og sjukepleiarane blir pressa stadig hardare av foretaksøkonomiske system der sjukehus blir sett på som eit føretak på linje med andre. Eit anna eksempel er privatiseringa av barnehagane som blei sett i verk under ei arbeidarpartiregjering med SV på slep, då dei skulle bygge ut barnehagar i stort tempo for å gi tilbod til alle barn. Og som høgreregjeringar har følgt opp.

No skal altså finansoligarkane i gang med ei ny utvikling av det kapitalistiske systemet der alle verdiar i samfunnet skal mobiliserast for å halde oppe profitten til dei største finansmonopola, mellom anna Black Rock som var nemnd av Schwab. Og dei verdiane skal mellom anna komme frå dei skattane arbeidsfolk betalar ved at monopola får stadig fleire sugerøyr i statskassane. Då blir det mindre att til den velferda desse skattane skulle sikre. Dette er beinhard klassekamp vidare frametter, folkens. Og det må vi innrette oss på.

Terje Valen, 2. november 2020.

Kommunisme som dagskamp og målsetning

Det er mange oppfatningar av kva kommunisme er. Dei mest positive meiner at det er ein bra tanke, men noko fjernt som ikkje er mogeleg å gjennomføre i den verkelege verda. Dei mest negative meiner at det er eit grueleg despoti som vi må hindre for alt i verda.

Men no er det slik at vi faktisk har heilt klåre retningslinjer for kva kommunisme er. Og det finn vi i Marx sine tekstar om denne samfunnsforma. Når vi les dei vil vi sjå at det konkrete som han skriv om kommunisme er noko svært nært og praktisk, som vi kjemper for kvar dag, men utan å vite at det faktisk er kommunisme.

Denne teksten er sett saman av fleire delar som eg har skrive tidlegare og derfor vekslar språket mellom bokmål og nynorsk.

Lat oss begynne med Marx sin mest kjente og leste tekst: Det kommunistiske manifest.

Manifestet om kommunistiske tiltak for dagskamp og kommunisme

Før vi kjem til dei heilt konkrete punkta til Marx har han nokre prinsipielle tankar om kva som må til for å skape eit kommunistisk samfunn. Han seier at for det første må den borgarlege eigedommen, den private eigedomsretten til produksjonsmidla opphevast saman med lønsarbeidet og utbyttinga av arbeidarane. Så seier han at den borgarlege familieforma, med si undertrykking av kvinnene må opphevast. For det tredje seier han at arbeidarklassen må erobre det politiske herredømmet og heve seg opp til den nasjonale klassen, konstituere seg sjølv som nasjon og slik sett er det enno nasjonalt, men ikkje på nokon måte i borgarskapet si tyding. Arbeidarklassen vil kunne satse på fredeleg samarbeid mellom arbeidsfolk i alle land fordi det i røynda er ein internasjonal klasse. Til slutt seier han at det må skje eit radikalt brot med dei overleverte ideane frå fleire tusen år med klassar og klassekamp.

Arbeidarklassen må gjere seg til den herskande klassen gjennom ein arbeidarrevolusjon der arbeidarklassen erobrar demokratiet frå borgarskapet og etter det gradvis tar frå borgarskapet all kapital og sentraliserer alle produksjonsreiskapar i hendene til staten som då vil vere arbeidarklassen organisert som herskande klasse.

Så skal vi gå til Marx si oppsummering av dei viktigaste tiltaka som han meiner at arbeidarklassen i dei mest framskridne landa ville kunne sette i verk. Og vi skal sjå at desse spring like ut av dei kampane som arbeidarklassen med allierte må fører og fører innanfor kapitalisme – ja også i dag.

Her er dei tiltaka Marx noterte ned i Det kommunistiske manifest. Eg siterer frå Raude Fane si utgjeving:

 1. «Ekspropriasjon av grunneiendommen og bruk av grunnrenta til statsoppgaver.
 2. Sterkt progressive skatter.
 3. Avskaffing av arveretten.
 4. Konfiskeringa av eiendommen til alle emigranter og opprørere.
 5. Sentralisering av kreditten i statens hender gjennom nasjonalbank med statskapital og absolutt monopol.
 6. Sentralisering av transportvesenet i statens hender.
 7. Økning av de statlige fabrikkene og produksjonsredskapene, oppdyrking og forbedring av jorda etter en felles plan.
 8. Lik arbeidstvang for alle, oppretting av industrielle armeer, særlig for jordbruket.
 9. Forening av bedriftene innafor landbruk og industri, arbeid for gradvis å overvinne forskjellen mellom by og land.
 10. Offentlig og gratis oppdragelse av alle barn. Avskaffing av barnas fabrikkarbeid i sin nåværende form. Forening av oppdragelsen med den materielle produksjonen, osv.»

Karl Marx/Friedrich Engels, Det kommunistiske manifest utgitt av tidsskriftet Røde Fane til 150årsjubileet 1998, side 69.

Kommentarer

Der er lenge siden Marx skrev dette, men la oss se litt på dette ut fra dagens situasjon i Norge.

Det første punktet dreier seg i høy grad om produksjon av olje og kraft i Norge. Det betyr et opplegg for å bruke grunnrenten fra oljeutvinningen til statsoppgaver. Til statsoppgaver hører produksjon som er viktig for å beholde landet som en viktig industrinasjon samtidig som produksjonen blir omdannet i miljøvennlig retning. Under disse oppgavene hører også å sikre selvforsyningsgraden av matvarer. I tillegg kommer hele velferdsstaten, utdanningen osv. Det gjelder også utvikling av kommunikasjonssystemet medregnet transport. Her ligger et hav av muligheter for å utvikle landet til beste for folk flest. Du kan sikkert finne mye konkret som passer inn her.

Punkt 2 dreier seg om hvordan en skal skaffe seg penger til å utvikle velferdsstaten gjennom skattesystemet. De som tjener mest skal og så bidra mest til fellesskapet. Dette dreier seg om kampen for et skattesystem som fungerer slik. Da må for eksempel det usosiale moms-systemet avvikles og en rettferdig progressiv skatt innføres. Dette er en del av våre dagskamper nå. Borgerskapet har lenge drevet en veldig offensiv for skatteordninger som gagner kapital og profitt. Arbeidsfolk har rygget og rygget. Dette de verd en større politisk dagskamp og i dag for et skikkelig arbeiderparti og for arbeidernes organisasjoner ellers.

Punkt 3 dreier seg om at enkeltpersoner ikke skal kunne leve bong på forfedrenes inntekter, og særlig kapitalinntekter. De store formuene skal kunne disponeres til fellesskapets beste nå deres eiere dør. Her tenker jeg at det må det gjøres lokale tilpasninger for hvor omfattende denne bestemmelsen skal være, særlig innen jordbruket der vi vil måtte ha en lengre periode med overgang til kommunistiske arbeidsforhold.

Punkt 4 kommer til anvendelse dersom de nåværende kapitaleiere og deres allierte setter inn ulovlige angrep på kampen for utvikling av velferdsstaten og avvikling av kapitalismen.

Punkt 5 er sentralt i forhold til kampen mot EU-systemet og EØS. Det dreier seg om kampen for nasjonal sjølstendighet og statens mulighet til å utvikle landet i den retning et flertall ønsker slik det kommer frem gjennom valg og de kampformer det arbeidende folket velger å bruke, som demonstrasjoner, streiker osv. Dette er i samsvar med kamp for bevisst kontroll over utvikling av produksjon og andre områder og kamp mot den frie flyten av kapital, varer, arbeidskraft og tjenester.

Punkt 6 er helt sentralt i kampen mot privatisering av transportvesenet og avreguleringer som undergraver rimelige vilkår for nasjonale transportører. Vi finner kampen mot bompenger under dette punktet. Det er en kamp for at staten skal ta kostnadene ved veiutbygging og dermed en kamp for å føre et kommunistisk element inn i transportpolitikken.

Punkt 7 handler om å utvide statlig engasjement i industri- og jordbruksproduksjon. Det er sentralt i kampen mot privatiseringer av offentlige foretak og kampen for gode jordbruksoppgjør.

Punkt 8 handler om at alle som kan det skal arbeide. Du skal ikke kunne leve på kapitalinntekter fra utbytting av andre. Til dette punktet hører også tilrettelegging for at mange flere kan komme i passende arbeid gjennom flere ordninger med offentlig støtte. Så handler det om å legge til rette for at mange flere kan bli jordbrukere slik at jorden blir bearbeidet på best mulig måte og for å sikre best mulig selvforsyning av jordbruksprodukter.

Punkt 9 handler om stadig tettere samordning av jordbruk og industri ellers. Og det handler om en rekke tiltak som minsker forskjellene mellom by og land.

Punkt 10 handler om gratis og godt tilpasset offentlig oppdragelse og utdanning for alle. Her ligger et svært område for endring der det ikke er utdanning til arbeidskraft (humankapital) som står i sentrum, men utviklingen av hele mennesker der yrkesopplæring osv. vil ha sin rettmessige plass.

Så skal vi se på neste viktige tekst fra Marx om dette.

Kommunistiske momenter i Randbemerkningene

Marx skriver mer om dette i sine Randbemerkninger til det tyske arbeiderpartis program. Jeg siterer også fra det.

Utgangspunktet hans er det samfunnsmessige totalproduktet og fordelingen av dette. Forfatteren av programmet, Ferdinand Lasalle, hadde skrevet at i det kommunistiske samfunn må arbeiderne få det «uavkortede» «arbeidsutbytte».

Marx ser praktisk på dette forslaget. Han antar da at ordet «arbeidsutbytte» betyr det samfunnsmessige totalproduktet. Så går han inn på hvordan det må disponeres. Og det viser seg at før «enhver arbeider» kan få sitt må flere andre behov dekkes og trekkes fra hele totalproduktet.

«Fra dette (samfunnsmessige totalproduktet) må nå trekkes:

For det første: Dekning til å erstatte de oppbrukte produksjonsmidler.

For det annet: En ytterligere del til utvidelse av produksjonen.

For det tredje. Reserve- og forsikringsfond mot uhell, og forstyrrelser ved naturkatastrofer osv.

Disse fradrag fra ‘uavkortede arbeidsutbytte’ (=det samfunnsmessige totalproduktet) er en økonomisk nødvendighet, og deres størrelse blir å fastsette etter de forhåndenværende midler og krefter, til dels på grunnlag av sannsynlighetsberegning, men de kan ikke på noen måte beregnes ut fra rettferdighetsprinsippet.

Tilbake blir den del av totalproduktet, som er bestemt til å tjene som forbruksmidler.

Før dette kommer til individuell deling, går det atter vekk:

For det første: De alminnelige forvaltningsomkostninger som ikke hører med til produksjonen. Denne delen blir alt fra første stund begrenset i vesentlig grad, sammenlignet med nåværende samfunn, og vil avta i samme grad som det nye samfunn utvikles.

For det annet: Det som er bestemt til samfunnsmessig behovstilfredsstillelse som skoler, sunnhetsforanstaltninger osv. Denne delen vokser alt fra første stund i sammenlikning med det nåværende samfunn, og tiltar i samme grad som det nye samfunn utvikles.

For det tredje: Fonds for arbeidsudyktige osv., kort sagt til det som i dag hører inn under den offentlige fattigpleie

Først nå kommer vi til den … del av forbruksartiklene som fordeles blant de individuelle produsenter innenfor kooperativene.»

Fordeling av forbruksartikler til individuelle produsenter

«Innenfor det kooperative samfunn, som er basert på felleseie av produksjonsmidlene, bytter ikke produsentene sine produkter; like lite fremtrer det arbeid som er nedlagt i produktene som disse produkters verdi, som en materiell egenskap de har, siden her – i motsetning til det kapitalistiske samfunn – de individuelle arbeider ikke lenger eksisterer som bestanddeler av totalarbeidet ad en omvei, men umiddelbart.»

«Det vi her har å gjøre med, er et kommunistisk samfunn, ikke slik dette har utviklet seg på sitt eget grunnlag, men tvert imot slik det nettopp utgår av det kapitalistiske samfunn, et samfunn som i enhver henseende – økonomisk, moralsk, intellektuelt – ennå er beheftet med kjennetegn fra det gamle samfunn det har utgått fra. I samsvar med dette får den enkelte produsent – etter fradragene – tilbake nøyaktig det han gir samfunnet. Den samfunnsmessige arbeidsdag består f.eks. av summen av de individuelle arbeidstimer; den enkelte produsents individuelle arbeidstid er den del han bidrar med til den samfunnsmessig arbeidsdag, hans andel i den. Han får av samfunnet en kvittering for at han har levert så og så mye arbeid (etter at hans arbeid for de sosiale fonds er trukket fra, og med denne kvittering trekker han akkurat så mye ut av den samfunnsmessige beholdning av forbruksmidler som like mye arbeid koster. Det samme kvantum arbeid han har gitt samfunnet i en form, får han tilbake i en annen.»

Så skriver Marx at dette like bytte er en rest fra varebyttesamfunnet. Det er en lik rett på et ulikt grunnlag fordi de forskjellige individene har forskjellig evne til å bidra med arbeidstid. Derfor rår fremdeles borgerlig rett som vi kan si er formelt rettferdig, en reelt urettferdig. Og derfor er det en ulikhetens rett. Men dette er et uunngåelig misforhold i kommunismens første fase.

«I den høyere fase av det  kommunistiske samfunn, etter at individenes forslavende underordning under arbeidsdelingen og dermed også motsetningen  mellom åndsarbeid og kroppsarbeid er forsvunnet, etter at arbeidet ikke bare er et middel til livets opphold, men selv er blitt det fremste livsbehov; etter at også produktivkreftene har vokst samtidig med individenes allsidige utvikling og alle  kilder til fellesskapets rikdom flyter mer rikelig – først da kan den snevre borgerlige rettshorisont overskrides, og samfunnet kan skrive på sine faner: fra enhver etter hans evner til enhver etter hans behov!»

«Bortsett fra det som hittil er utviklet, var det overhodet feil å gjøre noe vesen av den såkalte fordeling, og å legge hovedvekten på den. Fordelingen av forbruksmidlene er til enhver tid bare en følge av fordelingen av selve produksjonsvilkårene. Den siste fordeling er imidlertid en egenskap ved selve produksjonsmåten. Den kapitalistiske produksjonsmåten f.eks. er basert på at de materielle produksjonsvilkårene er tildelt ikke-arbeidende i form av kapitaleiendom og grunneiendom, mens massen bare er eiere av det personlige arbeidsvilkår, arbeidskraften. Er først produksjonselementene fordelt på denne måten, følger den nåværende fordeling av forbruksmidlene av seg selv.»

 Alle sitater fra Randbemerkninger til det tyske arbeiderpartis program er fra Det beste av Karl Marx – Tekster i utvalg ved Fredrik Engelstad, 1992, sidene 377-K381

Kommentarer

De første tre fratrekkene fra hele arbeidsproduktet hører til alle typer produksjonsforhold og jeg behandler dem ikke her.

Så kommer vi til forbruksmidlene som skal fordeles. Her tar Marx først opp forvaltningskostnader som ikke hører til produksjonen. Under kapitalismen er det utviklet en enorm, sløsaktig stat som legger til rette for kapitaloppsamlingen og kapitalens behov og sørger for å holde arbeidsfolk innenfor de rammene som kapitalens behov setter. Det krever sjølsagt mye kontroll og mange kontrollører. Det går med svært mye arbeid til dokumentasjon fordi noen skal kontrollere at sakene blir gjort og mye arbeid for å sjekke dokumentasjonen. Dette har utviklet seg kraftig de siste tiårene og slår ut f.eks. i problemer for lærere, sykepleiere, leger og en mengde andre yrkesutøvere som får stadig mindre tid til å utføre arbeidet sitt fordi det er lagt opp til rigide kontrollsystemer. Kamp for å få ned disse kontrollutgiftene og andre unødige utgifter i statsapparatet er kamp for mer kommunisme i hverdagen og kamp som fører like over i kommunismens første fase, fordi de i virkeligheten ikke kan virkeliggjøres i vesentlig grad innenfor kapitalens grenser.

Siden vi har samfunnssystem som grunnleggende sett er basert på at kapitalens representanter stjeler den merverdien som arbeidsfolk produserer, så er hele samfunnsordningen preget av dette. Urettferdighet og vinningsforbrytelser er noe grunnleggende i systemet. Samtidig øker press og stress med økende utbytting og en utdanning som mer og mer blir innrettet på å produsere passende utbyttingsbar arbeidskraft og ikke samfunnsmennesker der utdanning for arbeidet i de forskjellige yrkene har sin passende plass blant mange andre egenskaper. Dette skaper mye undertrykt fortvilelse og raseri og mer ustabile mennesker som lettere griper til vold i vanskelige situasjoner. Utrygghet og kravet om mer politi er symptomer på dette. Men det kan ikke løse problemet. I USA er væpning og militarisering av politiet kommet svært langt og fengselsbefolkningen er den høyeste i verden etter folketall. Men problemene i landet blir bare større og større. Og slik dreier spiralen med stadig større statlige utgifter. Dette kan hele kampen for mer velferd og flere kommunistiske ordninger løse dersom de fører frem.

Og da er vi over til det andre punktet. Når den delen av det samfunnsmessige produktet som går til å dekke samfunnsmessige behov øker, så føres flere kommunistiske elementer inn i kapitalismen. Her finner vi alle krav som har med det arbeidende folkets velferd å gjøre. Bibliotekene med gratis utlån er faktisk et nokså reindyrket kommunistisk moment innen kapitalismen. Når biblioteker legges ned og det spares i sektoren er det kapitalens representanter som tar deler av dette elementet fra oss. Den kampen folk i helsesektoren fører mot mer kapitalistisk drift av sykehus og helseforetak springer ut av dette.

Det tredje punktet er fonds for arbeidsudyktige osv. Hele pensjonssystemet og trygdesystemet hører til her. Kampen for gode pensjoner og sosiale ytelser er en kamp for flere kommunistiske elementer inn i kapitalismen. Når ytelsene minsker så fører det til det motsatte. Kapitalen får friere armslag og arbeidsfolk får betale.

For alle disse punktene gjelder at du bare kan lese avisene hver dag og betrakte dine egne erfaringer for å se hvor aktuelle disse punktene fremdeles er for oss alle i dag.

Kommentar om fordelingen til individuelle produsenter

Her skisserer Marx en praktisk gjennomførbar ordning for å fordele produktet blant de individuelle produsentene i perioden like etter opphevingen av kapitalismen. Det er mange som sier at kommunismen er en vakker idé, men at den er umulig å gjennomføre i praksis. Saken er at den mest vellykkete kapitalismen har blitt det på grunnlag av høy profittrate pluss mange kommunistiske elementer. Men etter 1970-tallet et det blitt stadig klarere at denne profittraten har sunket og kapitalens representanter har startet en offensiv for å fjerne de kommunistiske elementer, som jo minsker deres profitter. I dag har situasjonen blitt slik at kampen for disse elementene er blitt stadig vanskeligere. Alle organisasjoner som har kjempet for slike elementer, men vil beholde kapitalismen, mister stadig mer av den tiltroen folk har hatt til dem. Grunnen er at de er mer tro mot kapitalen enn mot arbeidsfolk og deres behov. Det er viktigere for dem å være legitim i øynene til kapitalens representanter enn overfor de arbeidende klassene som de sier at de representerer.

Det er også viktig å legge merke til at Marx tenker seg en lengre tid med endringer og utviklinger frem mot en annen og høyere fase i kommunismen. Det er den fasen som vi i dag kan si er en god idé, men ikke gjennomførbar slik som vi er laget i dag og slik som samfunnet er nå. Men dersom vi kan få gjennomført praktiske tiltak langs de linjer som Marx beskriver ovenfor, så vil også menneskene kunne endre seg med endringen i hele samfunnssystemet og da kan sjøl det som synes umulig i dag bli mulig i fremtiden. Å dele kan bli like vanlig og grunnleggende som å bytte eller altså kjøpe og selge.

Siste kommentar om fordeling

Marx sier at det ikke er rett å gjøre noe vesen av den såkalte fordeling og legge hovedvekten på den, bortsett fra det han har sagt tidligere i de sitatene jeg har gitt. Det er slik fordi fordelingen er en følge av fordelingen av produksjonsvilkårene som er en funksjon av produksjonsmåten. Den kapitalistiske produksjonsmåten er basert på at de materielle produksjonsvilkårene er tildelt ikke-arbeidende i form av kapitaleiendom og grunneiendom, mens alle andre bare eier sin egen arbeidskraft. Og da følger også den nåværende fordeling av forbruksmidlene av seg selv.

En siste sak som jeg heller ikke tar opp her er kampen for livsmiljøet. Her er det også slik at det i det vesentlige er mot kapitalens grunnleggende interesser å gjøre noe som innskrenker profittmuligheter. Og mange tiltak som skal til for å sikre et godt livsmiljø, samtidig med stor utvikling av produktivkreftene, blir da umulige. I dag er det en hovedstrategi for finansoligarkene å reklamere for populære tiltak for miljøet som i virkeligheten bare er skjulte virkemidler for å få stadig større sugerør i statskassene, som for en stor del finansieres av skatter og avgifter på vanlige arbeidsfolk.

Her er heller ikke tatt opp den stadige klassekampen som ellers foregår på alle arbeidsplasser om lønner og arbeidsvilkår. Her består de kommunistiske elementene i sikre arbeidsplasser, best mulig arbeidsvilkår og gode lønner og andre vilkår pluss god innvirkning på andre forhold i produksjonen. Når profittraten synker og de økonomiske krisene tårner seg opp blir disse kampene svært vanskelig. Vi kan velge å skape et samfunn der det er mulig å sette ut i livet tiltak som sikrer alle de kommunistiske momentene som vi kjemper for i hverdagen. Da må vi og tenke oss muligheten av å oppheve kapitalismen slik at vi kan skape muligheter for en god fremtid og ikke en sikker katastrofe.

Meir om kommunismens første fase

Så skal eg sjå på hovudpunkta i Marx sin Uttale om Borgarkrigen i Frankrike frå Internasjonalen sitt generalråd 12. juni 1871. Den var eit resultat av arbeidet i høve konferansen til Den internasjonale arbeiderassosiasjonen i London 17.-23 september der Marx og Engels leidde førebuingane og gjennomføringa.

Her kjem ei samanfatting av dei viktigaste vedtaka til Pariskommunen. Det er vedtak av kommunistiske moment som kjenneteikna første tida i eit første forsøk på overgang frå kapitalisme til det nye samfunnet.

Eg skal ikkje her skrive så mykje om heilskapen i Pariskommunen. Dei som vil sette seg inn i dette kan lese Borgarkrigen i Frankrike. Grunnlaget for det heile var at dei borgarlege styringsorgana vart fjerna med makt, men relativt lite vald, fordi mykje væpna folk gjekk over på opprørarane si side. Så sette arbeidarane si nye politiske leiing i gang med å organisere den nye staten sin, sitt demokratiske diktatur over borgarskapet og deira allierte. Kva la dei vekt på? Eg siterer frå Marx  og Internasjonalen sin tekst. (Det finnast og to tidlegare utkast som blei handsama av kongressen og som inneheld fleire detaljar om dei sakene som blir tatt opp her.)

«Det første lovvedtaket til kommunen (Pariskommunen 1871) var derfor å undertrykke den ståande hæren og erstatte han med det væpna folket.»

«Kommunen blei danna av dei representantane som blei vald gjennom allmenn stemmerett i dei forskjellige områda i Paris. Dei var ansvarlege og kunne avsettast når som helst. Fleirtalet av dei var sjølvsagt arbeidarar eller godtekne representantar for arbeidarklassen.»

«Kommunen skulle ikkje vere ei parlamentarisk, men ei arbeidande forsamling, utøvande og lovgjevande på same tid.»

«Politiet, som til no hadde vore eit verktøy for statsregjeringa, blei straks fråtatt alle dei politiske eigenskapar og omdanna til eit ansvarleg verktøy for kommunen, og kunne avsettast når som helst.»

Slik var det og med funksjonærane i alle dei andre greinene av den offentlege administrasjonen.

«Frå medlemmene i kommunen og nedetter måtte den offentlege tenesta bli utført for arbeidarlønn. Dei tileigna rettane og representasjonspengane til dei som hadde høge statspostar forsvann med desse personane sjølve.»

«Dei offentleg kontora slutta med å vere privateigedommen til sentralregjeringa sine handlangarar.»

«Ikkje berre administrasjonen av byen, men heile det initiativet som til no hadde blitt utøvd av staten, blei no lagd i hendene på kommunen.»

«Då den ståande hæren og politiet, verktøya for den materielle makta til den gamle regjeringa, var fjerna, gjekk kommunen straks vidare for å bryte det åndelege undertrykkingsverktøyet, prestemakta; den bestemte oppløysing og oreigning av alle kyrkjer, så framt dei var eigande forsamlingar. —«

«Alle utdanningsinstitusjonar blei opna for gratis bruk og samstundes reinska frå all innblanding frå stat og kyrkje. Med det var ikkje berre skolegang blitt tilgjengeleg for alle, men også vitskapen sjølv blei fridd frå dei stengsla som klassefordelar og regjeringsmakt hadde pålagd han.»

«Tenestemenn innan rettsvesenet miste heile det tilsynelatande sjølvstendet sitt som berre hadde tent til å skjule underkastinga deira under dei ymse påfølgande regjeringane som dei hadde sverja truskap til ein etter ein for så å bryte eiden sin. Som alle andre offentlege tenarar skulle dei no vere valde, ansvarleg og avsetjelege.” (MEW, bind 17, side 338-339. Omsett av TV.)

Etter dette polemiserer Marx mot dei som såg på kommunen som noko som stod i motsetnad til ei sentralisert nasjonal regjering – men det går eg ikkje nærare inn på her. Og han viser korleis kommunen var i stand til å smi band til bøndene – men det går eg heller ikkje nærare inn på no. Eg skal berre avslutte med ein del fleire sitat om karakteren og tiltaka til kommunen.

”Då kommunen slik var den sanne representanten for alle dei sunne elementa i det franske samfunnet og i tillegg den verkeleg nasjonale regjeringa, så var han samstundes som arbeidarregjering, som dristig forkjempar for arbeidet si frigjering, internasjonal i heile tydinga av ordet.” (MEW, bind 17, side 346. Omsett av TV.)

”Dei store sosiale tiltaka til kommunen var hans eigen arbeidande eksistens. Dei særskilde tiltaka kunne berre gi vink om i kva for retning ei regjering av folket for folket gjekk. Mellom desse finn vi avskaffing av nattarbeidet til bakarlærlingane; forbod under trussel om straff mot den vanlege praksisen til arbeidsgjevarane med å presse lønna ned gjennom å gi pengebøtar til arbeidarane med all slags påskott – ei framferd der arbeidsgjevaren var både lovgjevar, dommar og den som eksekverte dommen og i tillegg tok pengane. Eit anna tiltak av same art var utlevering av alle stengde verkstader og fabrikkar til arbeidarorganisasjonar med atterhald om erstatning same om kapitalisten var flykta eller om han føretrakk å innstille arbeidet.” (MEW, bind 17, side 347. Omsett av TV.)

”Den endringa som kommunen hadde fått til i Paris var verkeleg vedunderleg. Ikkje noko spor meir etter det konkurrerande Paris til det andre keisardømmet. Paris var ikkje meir samleplassen for britiske grunneigarar, irske lordar i utlandet, tidlegare amerikanske slavehaldarar og oppkomlingar, tidlegare russiske godseigarar med liveigne og valakiske adelsmenn. Ikkje fleire lik på likhuset for uidentifiserte daude, ingen nattlege innbrot meir og mest ikkje nokre tjuveri; sidan februardagane i 1871 var Paris enno ein trygg stad og det utan noko som helst politi.»

”Vi”, sa eit medlem av kommunen, ”vi høyrer no ikkje meir om mord, ran og vald mot personar: det ser ut om politiet har slept med seg alle dei konservative vennene sine til Versailles”.

«Luksushorene hadde igjen fått ferten av vernarane sine – dei flykta familiefedrane, religionen og framfor alt eigedommen. I staden for dei kom dei verkelege kvinnene i Paris opp til overflata igjen – heroiske, modige og oppofrande slik som kvinnene i antikken. Paris, arbeidande, tenkande, kjempande, blomande som strålte i begeistring over sitt historiske initiativ og som i førebuingane til eit nytt samfunn nesten hadde gløymd kannibalane som sto ved portane.” (MEW, bind 17, side 348-349. Omsett av TV.)

Dette var altså Marx si samanfatting av viktige trekk ved det første forsøket på å opprette kommunisme i moderne (dvs. kapitalistisk) tid. Som vi ser dreier det seg om kommunismen sin første fase, den som vi no ofte kallar for sosialisme.

Det høyrer med til heile historia at den regjeringa som hadde flykta frå Paris, klarte å slå ned kommunen meg hjelp frå den tyske okkupasjonsmakta og etterpå massakrerte 30 000 opprørarar og sende mange fleire ut av landet. Det er og mykje å lære av den historia.

Men her har eg konsentrert meg om dei kommunistiske elementa som Marx fann i Pariskommunen.

Det eg har skrive om her er starten på den kommunistiske målsettinga som Marx jobba med. Han såg alle dagens kampar i ljos av heile målsettinga og såg på heile kampen for å nå ho frå den situasjonen vi alltid står i og frametter til den fullt utvikla kommunismen. Og han visste at berre med ein slik måte å sjå det på, er det mogeleg å få alle dei daglege kampane til å dra mot eit felles mål og berre då er det mogeleg å få einskap i arbeidarklassen sjølv i alle dei forskjellige kampane han fører. Dette er hovudgrunnen til at omgrepet kommunisme er så viktig for alle radikale arbeidarparti.

Når det gjeld kva Marx seier om vilkåra for en fredeleg oppheving av kapitalismen vil eg vise til følgjande tekst: https://www.tvalen.no/2018/05/24/braanen-om-marx-og-demokrati/ .

Vil du lese meir av det Marx skrev om kommunisme er her ein interessant tekst: https://www.tvalen.no/onewebmedia/hjemmeside/Kommunisme%20som%20berekraftig%20menneskelig%20utvikling.htm

Kommunisme i kvardagen – eksempel frå den russiske revolusjon

Som eg har sagt før blir det ofte hevda at kommunismen i Marx si ånd er ein fjern visjon som ikkje er mogleg i den verkeleg verda. Eller så blir det sagt at vi kan berre sjå til dømes på Sovjetunionen for å sjå at det var noko skadeleg.

Men lat oss no sjå på kva som ble vedtatt i løpet av to månader etter oktober-revolusjonen i Russland. Det aller første var stans i krigen mot Tyskland med allierte som var i ferd med å blø ut landet. Det neste var vedtak om overføring av jord frå dei gamle godseigarane til dei bøndene som dyrka han. Så blei det gamle straffesystemet, som var retta mot arbeidarar og fattige bønder oppheva. Dernest kom vedtak om skilje av kyrkje og stat. Og så kom i tur og orden:

 • sivilt giftarmål blei lovleg,
 • vedtak av at kvinner skulle ha same rettar som menn,
 • vedtak av ein forenkla skrivemåte for å gjere det lettare for alle å lære å lese og skrive,
 • oppheving av adel og kastar,
 • oppheving av dei gamle privilegia frå tsarsystemet,
 • oppretting av sjuketrygd og arbeidsløysetrygd,
 • etablering av arbeidarkontroll med føretak,
 • oppretting av eit nasjonalt økonomisk råd,
 • nasjonalisering av privatbankane,
 • proklamasjon om rettane til dei forskjellige folka og nasjonane i Russland inkludert retten til å styre seg sjølv og skilje seg ut som eigen nasjon om dei ville, slik det skjedde i Finland, Polen og Ukraina,
 • oppheving av alle nasjonale og religiøse privilegia og retten til fri utvikling for minoritetar og etniske grupper og
 • oppheving av alle regler som diskriminerte jødar.

Dette var Lenin si linje for utviklinga av kommunismens første fase i Russland og eit grunnlag for den praktiske innføringa av han. No vart grunnlaget for å få til dette mest øydelagt av den rasande motstanden til den gamle godseigaradelen. Alle dei 133 000 offiserane i tsarhæren kom frå denne gruppa og dei organiserte raskt hærar som samarbeida med 14 land utanfor Russland for å knuse revolusjonen og dei nye ordningane. Grunnen til at arbeidarane og dei store bondemassane i Russland og landa rundt ikkje tapte, var dei visste kva som sto på spel om godseigarhærane og deira utanlandske medspelarar vann. Då ville dei miste jorda si att og dessutan ville alle dei nye rettane bli tatt frå dei og dei ville bli straffa på verste vis.

No viste det seg jo at å innføre kommunisme i et bondeland med berre 10 % arbeidarklasse eller mindre, og ei fiendtleg verd rundt, som dreiv med sanksjonar og krigar, ikkje var mogleg. Det utvikla seg då også linjer  metodar i leiinga som i røynda underminerte og øydela moglegheita til å utvikle kommunismen vidare frå den gode starten under Lenin. Leiarane vende seg i røynda vekk frå Marx sin kommunisme og skapte eit heilt anna system etter kvart – med ei merkeleg blanding av både føydale og borgarlege trekk som tok meir og meir over frå dei proletariske og kommunistiske trekka som det begynte med.

Men det er framleis mykje å lære av dei første vedtaka som den nye arbeidarstaten gjorde, og saker som vi kan overføre til Norge ut frå situasjonen her og kjempe for. Vi ser også at nokre av desse sakene vart vedtatt i Noreg under den borgarlege revolusjonen her på 1800-talet (nokre saman med den nye grunnlova av 1814) og nokre under den sosialliberale og sosialdemokratiske epoken før og etter 1935, for å hindre opprør frå arbeidarane, og etter 2. verdskrig då profittraten var høg.

I dag når profittraten er relativt låg, svekkast og forsvinn etter kvart det økonomiske grunnlaget for å halde oppe desse ordningane innanfor kapitalen sine rammer. Derfor blir mange av dei sosialliberale og sosialdemokratiske ordningane, som har gagna arbeidsfolk, svekka og fjerna litt etter litt gjennom beinhard klassekamp frå kapitalen sine representantar og deira parti. Grunnen til at Arbeidarpartiet misser oppslutnad heng saman med at det blir stadig vanskelegare å ri to hestar og så satsar dei stadig meir på å komme kapitalen sine behov i møte i staden for arbeidarklassen. Dette gjer mange arbeidsfolk svært skuffa og sint. Høgre-regjeringa går heilt villt mot arbeidarklassen og fleirtalet av folket sine interesser i stadig fleire saker for å tekkast EU og USA.

Vi treng ein brei allianse av arbeidande folk og andre som kjempar mot forverring og for å halde på og utvide dei kommunistiske kvardagsordningane – kort sagt styrke velferda til det arbeidande folket. Den alliansen må og vere klar på at dersom kapitalen stadig fører til dårlegare velferd og levetilhøve for folk, så er det rimeleg å oppheve han for å  sikre at arbeidarklassen sjølv kan ta makta i staten for å snu på dette. Derfor må vi ha kommunismen som målsetting både for dei daglege kampane og for det strategisk langsiktige arbeidet vårt.

Kravene fra «de gule vestene»

Franske parlamentarikere, vi sender dere folkets direktiver, slik at dere kan gjøre dem til lover.

Parlamentarikere, få vår stemme hørt i nasjonalforsamlingen!

Adlyd folkets vilje! Gjennomfør disse direktivene:

 • Null hjemløshet: HASTESAK.
 • Mer progressiv inntektsskatt, det vil si flere nivåer.
 • Minimumslønn på 1300 euro netto.
 • Fremme småbutikker i landsbyer og bykjerner. Stopp bygging av store kjøpesentre rundt store byer som kveler småbutikker, og mer gratis parkering i bysentrene.
 • Et stort program for etterisolering av leiligheter, for å fremme miljøet og hjelpe husholdninger å spare.
 • Skattepolitikk: De STORE (McDonalds, Google, Amazon, supermarkeder …) skal betale MYE og de små (håndverkere, små og mellomstore bedrifter) betale LITE.
 • Et enhetlig system av sosial sikkerhet for alle (inkludert håndverkere og små selvstendig næringsdrivende). Slutt på egen sosialforsikring for selvstendig næringsdrivende (RSI).
 • Pensjonssystemet må forbli solidarisk og derfor bli offentlig. Ingen pensjonspoeng.
 • Stopp økningen i drivstoffskatt.
 • Ingen pensjon under 1200 euro.
 • Alle folkevalgte har rett til median-lønn. Hans/hennes reiseutgifter overvåkes og, hvis berettiget, refunderes. Rett til kostgodtgjørelse og feriepenger.
 • Lønningene, pensjonene og de sosiale utbetalingene til alle franskmenn skal indekseres etter inflasjonen.
 • Beskyttelse av fransk industri: Forbud mot utflytting. Beskyttelse av vår industri betyr å beskytte vår kunnskap og våre jobber.
 • Slutt med at arbeidstagere kan hentes inn fra utlandet med utenlandske arbeidsbetingelser. Det er ikke normalt at noen som jobber på fransk territorium ikke skal ha samme lønn og rettigheter. Enhver person som har lov til å arbeide på fransk territorium må behandles som en fransk statsborger, og arbeidsgiveren må betale dem på samme måte som en fransk arbeidstager.
 • Beskyttelse av sysselsetting: Begrensning av midlertidige ansettelseskontrakter i store selskaper. Vi ønsker flere permanente kontrakter.
 • Avskaffelse av «skattekreditt for å fremme konkurranse og sysselsetting», (CICE). Bruk av disse pengene til å fremme en fransk bilindustri basert på brenselceller (virkelig økologisk, i motsetning til elektriske biler).
 • Slutt på innstrammingspolitikken.
 • Slutt på renteavdrag på illegitim gjeld og begynnelsen av en gjelds-tilgivelse – uten å bruke fattige og mindre fattiges midler, men ved å finne de 80 milliarder euroene i skatteunndragelser.
 • Få slutt på årsakene til ufrivillig migrasjon.
 • Korrekt behandling av asylsøkere. De har rett til bolig, sikkerhet, ernæring og utdanning for mindreårige. Samarbeid med FN om å etablere mottakssenter i mange land rundt om i verden, i avventing av utfallet av asylsøknader.
 • Repatriering av avviste asylsøkere til opprinnelseslandet.
 • Gjennomføring av en reell integrasjons-politikk. Å leve i Frankrike betyr å bli franskmann – franskkurs, kurs i fransk historie og samfunns-utdanning, med diplom på slutten av kursene.
 • Lovbestemt minimumslønn på 15.000 euro (i året).
 • Skapning av arbeidsplasser for de arbeidsledige.
 • Økning i sosiale ytelser for funksjonshemmede.
 • Kontroll av leiepriser. Flere leiligheter med moderat leie – spesielt for studenter og arbeidstakere i usikre jobber.
 • Forbud mot salg av land og eiendeler eid av staten – vannkraftverk, flyplasser og å videre.
 • Konsekvent tilførsel av midler til rettsvesenet, politi, gendarmeri og hæren.
 • Lønn eller avspasering for politifolks overtid.
 • Bruk av alle bompengeinntekter til vedlikehold av motorveier og riksveier i Frankrike og for trafikksikkerhet.
 • Fordi gass- og elektrisitetsprisene har steget siden privatiseringen, vil vi habegge tilbake i offentlige hender, og prisene senkes tilsvarende.
 • Umiddelbart slutte å legge ned små jernbanestrekninger, stengning av postkontor, skoler og barselavdelinger.
 • Velvære for eldre. Forbud mot profitt på bekostning av eldre mennesker. I stedet for «grått gull», «grå velvære».
 • Maksimalt 25 elever per klasse fra barnehagen til videregående.
 • Nødvendige midler skal brukes til psykiatri.
 • Folkeavstemninger skal inngå i grunnloven. Opprettelse av et forståelig og effektivt nettsted, overvåket av et uavhengig tilsynsorgan, der folk kan foreslå lover. Hvis et slikt forslag mottar 700.000 signaturer, må det debatteres og, når det er hensiktsmessig, suppleres av nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlingen er forpliktet til å sende det hele til en folkeavstemning – ett år etter datoen da de 700.000 signaturene var innsamlet.
 • Gå tilbake til et 7-års mandat for republikkens president.
 • Valg av parlamentsmedlemmer to år etter valget av president vil sende et positivt eller negativt signal til republikkens president om hans/hennes politikk. Dette vil bidra til å få folkets stemme hørt.
 • Pensjon ved fylte 60 år. Rett til pensjon i en alder av 55 år for alle personer som jobber hardt fysisk – for eksempel murere eller slakteriarbeidere.
 • Forlengelse av systemet for tilskudd for barnepass fra barnets 6. år opp til barnets 10. fødselsdag.
 • Fremme godstransport på jernbane.
 • Ingen kildeskatt.
 • Slutt på livslang lønn til tidligere presidenter.
 • Forbud mot at selgere kan kreve gebyr for betaling med kredittkort.
 • Beskatning av bruk av diesel og parafin i skipsfarten.

Vi ser fort at mange av disse punktene er en direkte oppfølging av de kommunistiske tiltakene som Marx sier vil kunne bli innført etter at arbeiderklassen har tatt den politiske makten fra borgerskapet og erobret demokratiet for seg, slik at forslag som dette kan bli vedtatt og satt ut i livet.

Det eg ikkje tar opp her er utviklinga av imperialismen og kampen mot han. Manglande forståing for denne er ei anna viktig hindring mot å utvikle god radikal politikk. Men de moderne imperialismen utvikla seg etter Marx og vart samanfatta av Lenin i boka Imperialismen det høyeste stadiet i kapitalismen. Under dette kjem også kampen for fred svært høgt opp på prioriteringslista. For ei vurdering av dette kan du lese https://www.tvalen.no/2021/06/25/columbismens-forste-fase-og-litt-om-fortsettelsen-2/

Eg har heller ikkje skrive så mykje om miljøvern i brei meining her. Du kan finne meir om det på heimesida mi og vadla-bloggen.

Du kan lese fleire tekstar om dette og liknande på bloggen min: tvalen.no og på heimesida mi: https://www.tvalen.no/onewebmedia/hjemmeside

Elles vil eg rå til å lese dei dokumenta som eg har sitert frå i denne teksten og i tillegg Marx sine korte skrifter  Lønn, pris og profitt og Lønnsarbeid og kapital.

Terje Valen, 12. oktober 2020.

Her kan du lese mer om hva Marx sier om kommunisme i hverdagen: https://www.tvalen.no/onewebmedia/hjemmeside/Mer%20kommunisme%20i%20hverdagen.html

Og her kan du lese en litt eldre tekst om Det kommunistiske manifest: https://www.tvalen.no/onewebmedia/hjemmeside/Manistudkap2.htm

Du kan også se her for grundigere behandling av flere saker som Marx skriver om kommunisme:

https://www.tvalen.no/onewebmedia/hjemmeside/Kommunisme%20som%20berekraftig%20menneskelig%20utvikling.htm

Terje Valen, tysdag 13. oktober 2020.

Keynes sin kapitalisme eller Marx sin kommunisme

I Klassekampen 10.7.20 finn vi nok ein artikkel om korleis den borgarlege Keynes kunne løyse kapitalen sin krise. Alle som kjenner den vesentlege logikken i utviklinga av kapitalismen veit at Keynes sine teoriar og tiltak, til liks med dei såkalla nyliberale ikkje rører ved det vesentlege i denne logikken. Alle desse tiltaka ligg innanfor den kapitalistiske logikken og skal få kapitalismen til å fungere betre. Derfor fører dei, under visse tilhøve, nett til at dette systemet fungerer betre. Men det varer berre  ei stund og så fangar logikken dei att. Og då trengs det heilt andre drastiske tiltak for å få opp at den generelle profittraten. Det trengs anten ei stor utviding av rommet der kapitalen fungerer og/eller ei massiv øydelegging av produktivkrefter, særleg den delen av dei som Marx kallar konstant kapital, altså alt som brukast i produksjonen når du tar vekk arbeidskrafta. Det var ikkje keynesianismen, men Den andre verdskrigen som måtte til for å redde kapitalismen ut av den store krisen som begynte i 1929. Etter den store øydelegginga av produktivkrefter undr krigen kunne kapitalismen starte opp att med mykje høgare gjennomsnittleg profittrate og USA som supermakt. Men profittraten tok straks til å falle.  Dermed blei rommet for at den keynesianske resepten og sosialdemokratiet kunne fungere stadig mindre.

Frå rundt 1965 til rundt 1980 fall profittraten i industrien svært mykje og om trenden hadde fortsett ville han nærme seg null litt ut i den 20. hundreåret. Frå då av fekk vi omlegging frå keynesianisme til nyliberalisme med gjeldsfinansiering og større hegemoni for finanskapitalen, sugerøyr i felleskassene og opning av nye marknader og investeringsområde med høgare meirverdirate etter oppløysinga av Sovjetsamveldet og overgangen til statskapitalisme i Kina, pluss hardare utbytting av arbeidskrafta gjennom nedskalering av velferd og pensjonar og overgang til dårlegare arbeidstilhøve med lågare løner, til dels gjennom fri flyt av arbeidskraft, og satsing på meir monopolkapital med monopolprofittar og nisjar der profitten enno var god – dei som kunne tileigne seg grunnrente (som Norge med olja) satsa også mykje på det. Eit vesentleg moment i tillegg dette har vore automatisering og bruk av digitale hjelpemiddel for å auke meirverdien gjennom å minske den naudsynte arbeidstida (då arbeidarane skaper verdiar tilsvarande si eiga løn) i høve til meirarbeidstida (då meirverdien blir skapt). Dette utsette krisa i kapitalismen ei stund, men den vesentlege logikken kunne heller ikkje dette stanse. I 2008-9 og deretter har vi fått provet på det.

Utviklinga av dei store finansmonopola har vorte resultatet av det som blei reklamert for som opning for den frie marknaden. Statsmaktene, med USA i førarsetet har vore avgjerande reiskapar for å sette alle desse tiltaka ut i livet, saman med internasjonale institusjonar der USA har hatt hegemoni. Men også lokale samanslutningar som Europaunionen har vore viktig.

Dei gamle kolonimaktene og deira avleggarar som USA, Canada, Australia og Sør-Afrika, som har dominert og utbytta verda sidan Columbus kryssa Atlanterhavet, gjorde ei lagnadstung feilvurdering då dei flytta mykje av industrien sin ut for auke profittraten ved å nytte den billigare arbeidskrafta utanfor sine eigne land og då svært mykje av han havna i Kina. Gjennom lausrivinga frå dei columbiske imperialistane i 1949 blei Kina i stand til utvikle seg ut frå eigne behov og då utlendingane kom med sine investeringar var landet moge for ei uhyre rask økonomisk utvikling som er i ferd med å skiple heile den verdsordninga som Columbus starta. Dei columbiske maktene sin verdsdominans står for fall og leiaren for desse maktene, USA, kjempar desperat og med fryktelege middel for å halde på den vaklande verdsdominansen. Derfor er det no på gong ei stor kampanje gjennom dei mest total einsretta columbiske media eigd av dei rikaste kapitalistane i «Vesten» for å svartmale Russland og Kina samt eit intenst arbeid for regimeskifte eller til og med væpna angrep på desse statane om det kan passe. Meir uavhengige media som Klassekampen blir rive med. Vi veit at det i USA er planar om å bruke Norge til å provosere Russland så mykje at dei gjer noko som USA og dei andre NATO-maktene kan konstruere som grunnlag for angrep på landet. Då kan vi som ei første krigssone i ein slik krig bli grundig øydelagd. Dette er det styresmaktene våre no risikerer når dei opnar for stadig meir utanlands militær verksemd i landet vårt.

Ut frå dette er skodinga mot Keynes eigna til å skape farlege illusjonar og kva vi kan gjere for å komme ut av alle dei frykteleg krisene som no rir verda. Dei keynesianske verkemidla kan nok enno utsette krisene noko og gi dei andre former enn nyliberalismen, men begge retningane ligg innanfor den vesentlege kapitalistiske utviklingslogikken og alle tiltaka deira førebur berre verre kriser lengre fram. I det vesentlege kan vi seie at dersom kapitalismen fortsett, under kva slags økonomisk slagord som helst, så vil det føre til vidare kapitalistisk anarki, større konsentrasjon av rikdom ved den eine (vesle) polen og fattigdom og elende ved den andre (svært omfattande) polen, stadige økonomiske og alle andre typar krisar, med miljøøydelegging og pandemiar som viktige innslag, demonstrasjonar og opprør av alle slag som blir slått ned, avvikling av dei  borgarleg-demokratiske rettane og oppretting av borgarlege despoti av ymse slag, ei uendeleg rekkje krigar, sultkatastrofar og slik bortetter.

Alle som vil redde menneska og den verda vi lever i og av, må no gå inn for å oppheve kapitalismen og innføre eit nytt system for korleis vi utvekslar oss med naturen rundt og fordelar produkta vi skapar med kvarandre, og sette i verk heile den enorme omforminga av alle menneskelege tilhøve som vil måtte følgje av det. Kapitalismen er eit anarkistisk system med uavgrensa vekst som innebygd mål som har tatt makta frå menneska. Det vil seie at menneska må bringe økonomien under medveten demokratisk kontroll. Det kan i vår tid berre blir gjort gjennom politisk middel, ved at den samfunnsklassen som representerer kapitalen blir fråtatt makt i statane og dei internasjonale organisasjonane, og ved at utvekslinga med naturen rundt oss blir innretta og medvete planlagt av heile den arbeidande samfunnsklassen ut frå menneska sine ikkjeframandgjorte behov og dei grensene som naturen rundt set. Det er eit slik system Karl Marx i si tid lanserte og som han kalla kommunisme, dvs. den oppheva kapitalismen der vi tar med oss det materielle grunnlaget som er skapt under kapitalismen utan det kapitalistiske vekstanarkiet og med ei kraftig utviding av demokratiet slik at det kan lagast planar som tener behova til det arbeidande folket og ikkje profittstrevet. Altså: det vi treng er ikkje Keynes sin kapitalistiske keynesianisme, men Marx sin etterkapitalistiske kommunisme.