Utdanning – ute å kjøre

 

The Ecologist for november 2001 har et seks siders oppslag om utdanning – ”Education on the ropes”. I ingressen sier Laurence Kalaftidès*: ”Sammen med andre offentlige tjenester blir utdanning dradd inn i den private sektor. Likevel er lite publisert om det. På tide at noen begynner å dra i den andre retningen”.

Hun sier at ”offentlige tjenester, og særlig utdanning blir mer og mer utsatt for angrep fra de multinasjonale konsernene sin globalisering, særlig fordi de er tatt med i en avtale som det nå forhandles om - nemlig: the General Agreement on Trade in Services (Allmenn avtale om handel med tjenester) eller GATS. Siste runde i forhandlingene om denne avtalen begynte i Geneve i februar 2000. Forhandlingene er omgitt av hemmelighetskremmeri og regjeringene forsikrer oss stort sett om at utdanning ikke er med. Men den kanadiske regjeringen har sluppet katten ut av sekken. Den sier at ”undervisningstjenester er ansett av mange land som et prioritert område med hensyn på de kommende forhandlingene om handel med tjenester”. (L'Industrie des services commerciaux d'éducation et de formation, et arbeidsdokument. Industrie Canada.) USA sin delegasjon har allerede klargjort sine krav når det gjelder privatisering av universitetsutdanning og voksenopplæring.

For å forstå hva som foregår i WTO (Verdens handelsorganisasjon) nå, trenger vi et overblikk over det som blir betraktet som et globalt utdanningsmarked.

 

Det globale utdanningsmarked

Totalt sett brukes det 2000 milliarder dollar hvert år på utdanning, dvs. en tyvendedel av verdens brutto nasjonalprodukt. Glenn R. Jones, leder for Jones internasjonale virtuelle universitet, sier det slik: ”Utdanning er et av de markeder som vokser fortest. Den private treningsindustrien og voksenopplæringsindustrien vil ventelig oppnå en tosifret prosentvis vekst i hele neste tiår”. (GATE konferanse, Paris 30. september 1998.) Jones er også leder for Alliansen for transnasjonal utdanning, en av de viktigste lobby-gruppene som tilbyr sine råd når WTO vil prøve å fjerne handelshindringer.

Det er ikke rart at så mange misunnelige øyne blir trukket mot GATS, og det er ikke noe rart at de offentlige midlene som går til utdanning blir skåret ned. Moyote Kamia i OECD sier: ”Det foregår massive reformer i statlig utdanning som er orientert mot og ledet av markedet.” (GATE - se forrige parentes.) Ifølge UNESCO: ”I en rekke land har reglene for åpning av nye skoler blitt gjort mer fleksible, og driften av statlige skoler blir overført til private foretak. Neste skritt er å omdanne skolene til fullt utviklete forretningsforetak." (Cynthia Guttman, UNESCO Courier, desember 2000.)

Noen regjeringen er helt tilfreds. I USA arbeider den føderale regjeringen med utdanningsreformer i nært samarbeid med National Alliance of Business som er en mektig lobby-gruppe. Og på New Zealand har reformer vedtatt i nasjonalforsamlingen resultert i ”det modigste programmet for liberalisering av utdanning som noen gang er satt i gang i et rikt land.” (Cythia Guttman - se forrige parentes.) I Storbritannia er allerede hele deler av den statlige skoleadministrasjonen i hendene på private foretak slik som Procter & Gamble og Shell. Under trykket fra den stadige nedgangen i de offentlige budsjettene tilbyr stadig flere av universitetene innen den offentlige sektor betalte kurs, medregnet institusjoner som Oxford og McGill universitetet i Canada. Noen universiteter, slik som Monash i Australia er blitt fullt utviklete foretak.

I Europa får en gradvis på plass reformer som trengs for å privatisere statlig utdanning. Men dette er en meget følsom sak, og det trengs stor forsiktighet. Etter press fra Det europeiske rundebord for industriledere (ERT) har Europakommisjonen bestemt seg for å ta hånd om saken og den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir et ideelt påskudd for å gjøre det. Under ledelse av europakommissæren Vivane Redding, har utdanningsministrene bestemt seg for å ”mobilisere seg for å bli helt involvert i den nye økonomien”. (Europakonferanse i Lisboa, 17.-18 mars 2000.) Innen utgangen av 2001 skal alle skoler i EU være knyttet til internert. Ettersom antall lærere fortsetter å gå ned vil en stadig større del av de nasjonale utdanningsbudsjettene gå til informasjonsteknologi i skolene - til stor glede for de foretakene som lager programvare og utdanningsprodukter: PC- fabrikker som IBM og Hewlett-Packard; mikrobrikkeselskaper som Intel, Microsoft og Sun, og selvfølgelig telecom-gigantene.

Endringen i de offentlige bevilgninger i retning private selskaper er i tråd med ERT sin første målsetting. Den andre målsetting er å skaffe frem en type arbeidskraft for det 21. århundre som er mobil, fleksibel og i stand til å lære nytt gjennom hele livet - på sin egen fritid og betalt av seg selv. (Nico Hirt og Gérard de Selys, Tableau noir. Résister à la privatisation de 1'enseignement, 129 sider, Editions EPO (Brüssel) og VO-Editions (Montreuil).)

Hver sjette måned holder ERT et møte med presidenten i Europaunionen for å diskutere prioriteringer. Siden 1999 har denne pressgruppen vært ledet av Monis Tabaksblat, president for det engelsk-hollandske selskapet Reed-Elsevier som har erklært at det vil bli verdensleder innen utdanningssektoren og sektoren for internetpublisering. ERT har også organisert en arbeidsgruppe på ytre økonomiske forhold for å overvåke fremdriften i WTO- forhandlingene. Denne blir ledet av ingen andre enn BP-Amoco-direktøren Peter Sutherland som også var generaldirektør for GATT (General Agreement on Trade and Tariffs - forløperen for WTO) fra 1993 til 1995. Denne lobby-gruppen er veldig klar på hva den forventer at regjeringene må gjøre: ”Industrien må ta ansvar for opplæring en gang for alle ... utdanning bør sees på som en tjeneste i forhold til økonomien.”

De nasjonale utdanningssystemene vil ikke bli helt eliminert. Ifølge logikken i den liberale økonomien, der profittskapende enheter blir privatisert og tapsbringende enheter blir subsidiert av skattebetalerne, så vil regjeringene fremdeles ha en rolle å spille. Med OECD sin egne ord: ”Den offentlige sektor sin eneste rolle vil bli å sikre tilgang til læring for de som aldri vil bli et profitabelt marked - de som vil falle stadig mer utenfor det vanlige samfunnet ettersom andre fortsetter å utvikle seg.” (Adult learning and technology in OECD countries, 1996.) Det er selvfølgelig ikke bare de vestlige samfunnene som vil bli påvirket av denne privatiseringsbølgen.

 

Verdensbanken i de multinasjonale selskapenes tjeneste

I løpet 1980-tallet ble land i den tredje verden, under massivt press fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken, tvunget til å kutte drastisk i statsutgiftene til utdanning, helse, velferd og andre områder. Lærere ble oppsagt, skoler stengt og universiteter mistet bevilgningene sine. Situasjonen ble raskt katastrofal.

Bare noe få år seinere uttrykte den samme banken sin bekymring over ”den middelmådige kvaliteten på utdanningen --- i lavinntektslandene”. (World Bank. Priorities and strategies for education, 1995.) Dette var ekstra ille fordi ”den produktive bruk av arbeidskraft er de fattiges viktigste ressurs --- utdanning og spesielt grunnskoleutdanning, hjelper --- til å øke de fattiges produktivitet.” Banken føyde til: ”De nåværende systemer for finansiering og ledelse av utdanning passer ofte ikke i forhold til de utfordringer som finnes” og inviterte regjeringene til å prioritere investering i grunnskoleutdanning.

Denne tilsynelatende velvilje skjulte en svært klar strategi: målet var å overlevere sektorene for videregående utdanning og universitetsutdanning til utdanningsindustrien. For å få til dette oppmuntret man til å bruke den private sektor.

Det er ikke engang nødvendig å si at hvis landene ønsket å få lån fra Verdensbanken, så måtte de rette seg etter det som ble krevd. ”De land som er villige til å vedta lovgivning og reguleringer for høyere utdanning --- som sikrer privat sektor en større innblanding i utdanning og finans, vil fortsatt bli prioritert”. (Samme sted.) Det ble derfor krevd av disse landene at de ”omdannet de utdanningssystemene som blir drevet direkte av sentrale administrative ledelser eller staten --- (og som) gir lite manøvreringsrom”.

Banken legger direkte press på regjeringer for å sikre at de gjør det som er blitt krevd, og hjelper dem til å ”skape omgivelser som fremmer utviklingen av den private sektor, ved å bryte ned hindringer i lov og regelverk, og akselerere reformprosessen i offentlig sektor og oppmuntre til at den private sektor yter offentlige tjenester.” I India har en rekke påfølgende regjeringer, siden de tidlige 1990-årene gått inn for å sette ut i livet tidsplanen for privatisering som er diktert av Verdensbanken. I staten Kerala er 75 % av universitetene nå private og engelsk blir mer og mer undervisningsspråket. På Elfenbenskysten er 60 % av de videregående skolene nå private. (World Bank: WoRLD, world links for development.)

Utdanningsindustrien er i stand til å kaste sitt nett stadig videre ut over Latin Amerika, Afrika og Asia fordi den har tilgang til markedsundersøkelser fra Edinvest database, en tjeneste som Verdensbanken står for. Hvis du vil investere i skoledrift, programmer for studentutveksling, studielån, ”utdanning for innfødte”, vurderingstester, utdanningsstøtte eller avstandslæring, er alt du trenger å velge ut et land for å finne ut om det ”breie området for forretningsmuligheter” som finnes.

Ut fra ønsket om å ”tilby en enestående markedsmulighet” for flernasjonale selskaper (samme sted) har verdensbanken organisert en spesielt vellykket ressurs, Alliansen for global læring (et partnerskap mellom WorLD, LEARN og Schools On Line.) som spesialiserer seg i fjernundervisning eller e-undervisning.

Alliansen ”finansierer IT-rom, trener lærere og samarbeider med regjeringer og privat sektor for å utvikle programmer som skal sikre gjennomføringen av Verdensbankens regler”. Blant sponsorene er de vanlige bankene, JP Morgan og Goldman Sachs, konsulentfirmaet Ernst&Young og forskjellige flernasjonale IT-foretak som 3Com og Sun Microsystems. Det sistnevnte foretak er representert av John Gage, en seniorleder som oppsummerer foretakets politikk slik: ”I Sun verver vi våre ansatte med datamaskiner, de arbeider med datamaskiner og de får sparken av datamaskiner". (I Le Piége de la mondialisation, Actes Sud, side 11.)

 

Studentene blir fattigere enn noen gang

Hvis undervisningen skal industrialiseres må den være profitabel. Derfor er ideen om gratis utdanning for alle kastet på skraphaugen, til tross for at den står i artikkel 13 i FNs internasjonale kontrakt om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966. De økende kostnader for å studere, både for elevene og foreldrene deres gjør at studentene blir de nye fattige. I 1992 annonserte Bertrand Cluzel, direktøren for Educinvest at "Det åpner seg en stor fremtid for kommersiell utdanning. Derfor må folk lære seg å få studiene til å lønne seg”. (Educinvest var en underavdeling av Compagnie Générale des Eaux som ble Vivendi. I 1996 ble Cluzel arrestert for bedrageri, underslag av offentlige midler og misbruk av offentlige ressurser.)

Sandy Godfrey, direktør for Deakin universitetet i Australia, deler denne oppfatningen. ”Jeg vet at mange universitetsfolk mener at utdanning bør være gratis og universell, men virkeligheten er at den har kommersiell verdi. Å investere i utdanningen din garanterer inntekten din og sikrer fremtiden din”. Men for millioner av studenter er fremtiden synonym med gjeld og studentstipend blir mer og mer gitt ut fra innsats heller enn behov. Ved Colombia universitetet for eksempel går studentene ut med gjeld på mellom 175 000 og 500 000 kroner avhengig av hva de studerer og hvor lenge de holder på. I Afrika er kostnadene for a ta eksamener gjennom internettstudier avskrekkende selv for tungt subsidierte programmer, slik som Afrikas Virtuelle Universitet. Hver kursenhet som kommer fra Canada, England eller USA koster 1700 til 2600 kroner. (UNESCO Courier) Dessuten er det slik at dereguleringen av kurspenger gjør det mulig å ta høyere betaling av utlendinger. I Canada presser nå arbeidsgivere i Montreals handelskammer på for å få liberalisert undervisningsavgiftene.

Vestlige land er allerede med på en opphetet konkurranse for å tiltrekke seg utenlandske studenter som kan finansiere sine egne studier. På verdensbasis regner en med at dette markedet er verd 13 billioner pund. Dette markedet er prioritert av Edufrance, en organisasjon som ble dannet i 1998 av det franske utdanningsdepartement og utenriksdepartementet ledet av Francois Blamont, tidligere president for Thomson CSF sin underavdeling Sodeteg. Men hvis dette ”studentmarkedet” skal ekspandere, trenger en å trekke til seg unge mennesker som ikke kan betale for undervisningen sin. Derfor ordner en nå systemer for studentlån i mange land. I den tredje verden blir slike prosjekter drevet av Verdensbanken i partnerskap med ledende finansinstitusjoner slik som Citibank. Verdensbanken har uttrykt bekymring over risikoen og sier helt skamløst: ”Selvfølgelig vil det bli problemer med å få tilbakebetalt i land der selv velkvalifiserte mennesker har vansker med å finne jobber. Men det er verd å undersøke spørsmålet, og en virkelig eller personlig garanti kan til å med bli utvirket fra låntakerne selv eller deres familier.

Fra barnehager til voksentrening, hele undervisningssystemet er påvirket av denne bølgen av privatisering. Men industrialiseringen er mest utbredt innen universitets- og voksenopplæringssektorene, og derfor er det bare disse to sektorene som er med i de løpende WTO-diskusjonene.

 

Motstand

Et stor antall organisasjoner som var tilstede ved kampen i Seattle har gått sammen om en plattform for enten å få WTO til å følge deres vilje, eller til å oppløse organisasjonen. Denne konklusjonen er uunngåelig fordi GATS verken er i stand til å forbedre seg eller til å forhandle, for å sitere Lionel Jospin. Vi bør sikre at de pågående forhandlingene blir stanset øyeblikkelig, utføre en grundig evaluering av avtalens konsekvenser og, om nødvendig, få avtalen avratifisert.

 

* Laurence Kalafidès er freelanceforsker. Hun er medlem av Observatoire de la Mondialisation og visepresident i Institut pour la Relocalisation de I'Economie.