Nyere forskning om ”Stalinismen”

 

Det foregår en utstrakt forskning på den perioden i Sovjets historie som er blitt kalt ”Stalinismen” etter navnet på personen som ledet staten og det sovjetiske kommunistpartiet mellom 1925 og 1953. Grunnen til det nye fremstøtet er selvfølgelig åpningen av mange nye kilder for vurdering av perioden. Her skal jeg ta opp et par problemstillinger fra perioden. Jeg skal for det første ta opp spørsmålet om det sovjetiske straffesystemet og det som er blitt kalt ”Den store terroren” i årene 1937-1938. Hvor mange ble fengslet og drept i denne perioden? Hvordan skjedde det og hvem var det? Utgangspunktet for kommentarene mine er et studium av boken Stalinism – New Directions utgitt på Routlegde forlag i England i serien ”Rewriting Histories”. Boken er i relativt stort format med 377 tettpakkete sider. I tillegg har jeg brukt et par kilder til som er nevnt i boken. Det gjelder særlig Arch Getty, Gabor T. Rittersporn og Viktor Zemskov Victims of the Soviet Penal system in the Pre-War years: a First Approach on the Basis of Archival Evidence i American Historical Review nr. 98:4 (October 1993, side 1017-1049. Men jeg har også brukt en hemmelig rapport som ble laget i Sovjet kort etterat Stalin døde. Tallene i denne rapporten ble satt opp i tabellform av V.P. Popov og publisert første gang i Otechestvennye arkhivy 1992 nr. 2 (28-29). Dessuten har jeg brukt opplysninger fra boken The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsjeviks, 1932-1939 av J. Arch Getty og Oleg V. Naumov (mer om det nedenfor her).

 

Her er den første tabellen. Den angir antall dommer behandlet av de forskjellige politiorganene i Sovjetunionen i det angitt tidsrom. Her er alle typer dommer som angår vanlig kriminalitet med, fra vanlig ikke-voldelig kriminalitet som tyveri og andre lovbrudd til de groveste. I tillegg er alle typer politisk sanksjoner med fra å baktale regimet til kontrarevolusjonær virksomhet osv.

Chart breaking down Soviet secret-police sentences by category, 1921-1940

Tabellen har ikke med 357 000 kulaker som ble deportert i 1930-1931 sammen med familiemedlemmene sine. Her mangler også 180 000 etniske koreanere som ble deportert fra det fjerne Østen til Usbekistan/Kasakhstan- området i 1937 pluss 17 000 etniske kinesere som ble utvist samtidig til Mandsjuria.

 

Henrettelser registreres her i tre år. Det var 1930, 1937 og 1938. Som vi skal se stemmer ikke det helt. Det ble henrettet folk hele tiden i Sovjet. Til sammen ble rundt 700 000 henrettet. De nye studiene ser ut til å føre til den konklusjon at det fantes tre hovedtyper av folk som ble henrettet. Det var ledere på forskjellige nivåer i parti- og statsadministrasjon. Det var gjengangerkriminelle. Og det var folk fra spesielle nasjonaliteter.

 

I årene 1937 – 1938 begynte det for eksempel å bli klart at mange lokale ledere ikke hadde klart å oppfylle produksjonsmålene i sine områder. Istedenfor å si fra om dette, som hadde foregått i noen år, så dekket de over det gjennom manipulering med statistikk osv. Da aksjonen mot trotskistene ble lansert ble mange av disse sakene tolket som politiske saker, selv om de ikke behøvde være det. Og som politiske saker ble vanlig unnaluring osv. til politiske forbrytelser med det mål å styrte Sovjet-staten.

 

I tillegg fikk politiet utover på 30-tallet stadig mer frie hender til å henrette gjengangerkriminelle etter summariske dommer. Det var en stor mengde slik kriminelle, spesielt i byene. Det var folk som hadde blitt drevet fra, eller hadde reist fra landsbygden og som ikke hadde fått seg jobber. Så forsøkte de å holde liv i seg som best de kunne, med tigging, tjenesteyting og gjennom forbrytersk virksomhet. Disse ble utsatt for noe nærmere en utryddingskampanje fra politiet i 1937 og 1938. Og det er rett at kriminaliteten omtrent ble utryddet også i løpet av denne kampanjen. De øverste polititjenestemennene skrøt også åpent over hvor vellykket kampanjen deres hadde vært og sa at antall forbrytelser i hele Sovjet var færre enn bare i Chicago i USA.

 

Det finnes nå også tall for antall som satt i fengsler, arbeidskolonier og Gulag-leire. Her er tallene fra Arch Getty og andre.

Chart showing Soviet custodial population by category, 1934-1953

Getty anslår at omtrent 10 millioner sonet kortere eller lengre perioder i disse straffeanstaltene i perioden 1934-1953. Rundt 6,3 millioner ble frigitt direkte fra Gulag når de hadde sonet dommen sin.

 

Getty anslår også at rundt 1 million døde i anstaltene på grunn av mangel på omsorg, hardt liv, underernæring, sykdom og/eller overarbeid. Anstaltene var ikke utryddingsleire. Det var arbeidsleire, der ledelsen hadde økonomisk egeninteresse av å holde arbeidskraften sin effektiv, selv om det skulle gjøres så billig som mulig, men på eller like under et brutalt minimum. Det var mange typer leire. Noen var veldig harde med hardt utendørs arbeid. Andre var slik at fangene kunne dyrke eller fange egen mat, og en god del fanger ble rett og slett leiet ut til bedrifter som produserte alle slags vanlige produkter.

 

Getty sier at i motsetning til det Solsjenitsyn skriver, så var ikke de fleste i leirene politiske fanger. Gjennom tidsrommet 1934 – 1953 utgjorde disse i gjennomsnitt mellom 400 000 og 500 000. Men vi må regne med at tallet var noe høyere fordi en del politiske dommer kunne være kamuflert som vanlige kriminelle dommer.

 

Til slutt skal jeg sette inn en tabell som gir mer detaljerte tall fra det sovjetiske politiet sine egne arkiver.

 

Table 5. Secret Police (GPU, OGPU, NKVD) Arrests and Sentences, 1921-39

Arrests Arrestasjoner

Convictions Dommer

År

Totalt

For

kontra-revolu-sjonære for-

brytelser

For “anti-sovjet-isk agita-sjon

Andre

Dommer

Skutt

Leire og fengsler

Depor-tert

Andre

1921

200271

       76820

 

 123451

   35829

    9701

   21724

   1817

   2587

1922

119329

       45405

            0

   73924

     6003

    1962

     2656

     166

   1219

1923

104520

       57289

      5322

   47231

     4794

      414

     2336

   2044

         0

1924

 92849

       74055

            0

   18794

   12425

    2550

     4151

   5724

         0

1925

 72658

       52033

            0

   20625

   15995

    2433

     6851

   6274

     437

1926

 62817

       30676

            0

   32141

   17804

      990

     7547

   8571

     696

1927

 76983

       48883

            0

   28100

   26036

    2363

   12667

 11235

     171

1928

112803

       72186

            0

   40617

   33757

      869

   16211

 15640

   1037

1929

162726

     132799

    51396

   29927

   56220

    2109

   25853

 24517

   3741

1930

331544

     266679

            0

   64865

 208069

  20201

 114443

 58816

 14609

1931

479065

     343734

  100963

 135331

 180696

  10651

 105683

 63269

   1093

1932

410433

     195540

    23484

 214893

 141919

    2728

   73946

 36017

 29228

1933

505256

     283029

    32370

 222227

 239664

    2154

 138903

 54262

 44345

1934

205173

       90417

    16788

 114756

   78999

    2056

   59451

   5994

 11498

1935

193083

     108935

    43686

   84148

 267076

    1229

 185846

 33601

 46400

1936

131168

       91127

    32110

   40041

 274670

    1118

 219418

 23719

 30415

1937

936750

     779056

  234301

 157694

 790665

353074

 429311

   1366

   6914

1938

638509

     593326

    57366

   45183

 554258

328618

 205509

 16842

   3289

1939

 

 

 

 

 

    2552

   54666

   3783

   2888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Gosudarstvennyi arkhiv Rossisskoi Federatsii (GARF) f. 9401. op.1, d. 4157, ll. 201-5.

 

Jeg har hentet skjemaet fra J. Arch Getty and Oleg V. Naumov: The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsjeviks. 1999 Yale University. Getty er en av de mer kjente forskerne på Sovjet i USA og Naumov var visedirektør for Moskva-arkivet RGASPI.

 

I den boken som er nevnt her konkluderer Getty med at rundt to millioner ble drept/døde som direkte følge av Stalins politikk. Her er inkludert de som ble skutt, de som døde i leire og de kulakene som døde under den store kollektiviseringen.

 

Getty regner også at samlet antall personer i fengsler og leire kunne komme opp i 3 millioner på det meste.

 

En av de siste bøkene om emnet er The Stalin Years – A Reader, redigert av Christopher Read, Palgrave MacMillan 2003. Her sammenfatter Read (som er professor i historie ved University of Warwick) en del av talldiskusjonen slik: ”For tiden antyder de mest nøyaktige tellingene vi har tall som er avskrekkende nok, men atskillig lavere enn de tallene Conquest har. (20 millioner drepte.) Når det gjelder årene med terror (1936-41) ble nesten en million henrettet og omtrent to millioner fanger døde i leire og i eksil. (Side 16.)

 

Dette er noe av det nye materialet som nå foreligger om denne perioden i Sovjets historie.

 

Selv om disse tallene ligger langt fra det som Conquest og andre har påstått, så er det svært høye tall og det er vitnesbyrd om Stalins despoti.

 

De virkelig harde periodene for folk i Sovjet har vært perioden med 2. verdenskrig og tiden etter 1991. Under krigen ble over 20 millioner drept på tre år.

 

Vi leser også i massemedia i disse dager at ingen perioder i løpet av de sist hundre årene, unntatt krigsårene 1941 – 1944, har sett slik nedgang i befolkningen i Russland som de siste ti årene. Denne perioden med overgang til en blanding av nyliberalisme og mafiaøkonomi har vært den verste sosiale katastrofe i området kanskje noen sinne. Det er derfor ikke så rart at noen har valgt å dvele ved Stalin-tidens ofre akkurat i en periode da den liberalistiske kapitalismen har vist sitt hesligste ansikt i Russland.

 

Det er også slik at fengselsbefolkningen i USA nå, prosentvis i forhold til befolkningen, er på vei opp mot det samlete gjennomsnittlige antallet som satt både i fengsler, arbeidsleire og gulagleire under Stalin, dvs. vel to millioner. Enda ligger USA en del etter, men det er helt klart at mange i fengslene sitter der fordi de er fattige og fargete, samtidig som en god del sitter der fordi de er opposisjonelle.

 

Få eller ingen har lenger interesse av å skjule de overgrepene som skjedde i det sosialistiske Sovjet under Stalin, men mange har interesse av å skjule de overgrepene som daglig skjer under den moderne kapitalismen over alt i verden.

 

De nye, mer edruelige, opplysningene om Stalins terror gjør det lettere å sette den i et mer korrekt historisk perspektiv enn de ensidige overdrivelsene til en Conquest eller en Solsjenitsyn.

 

Terje Valen, 07.05.03.