MATERIELL FRAMANDGJERING

 

Marx sine tankar om mennesket si sjølvframandgjering, og opphevinga av denne, er heilt grunnleggande for å forstå resten av det han skreiv. Derfor trur eg at det er veldig viktig at partiet Rødt studerer dette for å kunne skape seg eit nytt teoretisk grunnlag som korkje den gamle ml-tradisjonen eller RV klarte. Her ligg, etter mi meining, eit utgangspunkt for ein viktig ny teoretisk/ideologisk offensiv mot nyliberalismen og deformismen.

 

Eg skal no gi eit oversyn over Marx si framstilling av framandgjeringa i dei økonomisk-filosofiske manuskripta. (Sjå Karl Marx: Verker i utvalg, Pax forlag, b.2, s. 102-116 og/eller ”Karl Marx/Friedrich Engels: Økonomisk-filosofiske manuskripter og andre ungdomsverker, Falken forlag 1991, s. 189-208.)

 

Det første avsnittet av det første manuskriptet handlar om "Arbeidslønna" (Falken s.132-150.) Det er relativt lett å lese og inneheld mellom anna interessante observasjonar om kvinner og barn sitt arbeid.

 

Det andre avsnittet av det første manuskriptet handlar om "Kapitalens profitt" (Falken s.151-170.). I dette manuskriptet finn vi skarpe observasjonar om utviklinga i kapitalismen som mellom anna gir ei god forståing av drivkreftene bak EF.

 

Det tredje avsnittet av det første manuskriptet handlar om "Grunnrente". (Falken s.171-188.) Det dreier seg om profitt på arbeid med jord, gruver (og oljeutvinning).

 

Men først med det fjerde avsnittet av det første manuskriptet kjem Marx til den verdshistoriske oppdaginga si, nemleg oppdaginga av det framandgjorte materielle arbeidet.

 

(Elles er der og eit andre manuskript som tek opp "Privateigedommen sine forhold", eit tredje manuskript som tek opp "Privateigedom og arbeid", "Privateigedom og kommunisme" (dette kapitlet kjem eg nøyare inn på seinare), "Behov, produksjon og arbeidsdeling", "Pengar" og "Kritikk av Hegels dialektikk og filosofi overhodet".)

 

Samankoplinga av den engelske nasjonaløkonomien, den franske materialismen (Epicur) og kommunismen og den tyske, hegelske dialektikken med omgrepet framandgjering var eit enormt sprang i utviklinga av Marx sine tankar. Her finn vi, etter mi meining, nøkkelen til forståinga av heile "marxismen" og utviklinga av alle samfunnsforhold slik vi kjenner dei.

 

Utgangspunktet til Marx er liketil og greitt. Han skriv:

 

"Ut fra nasjonaløkonomien selv har vi, med dens egne ord, vist at arbeideren synker ned til å bli en vare, ja til den elendigste vare, at arbeiderens elendighet står i omvendt forhold til produksjonens makt og størrelse, at konkurransen nødvendigvis fører til en opphoping av kapitalen på få hender, det vil si til gjeninnføring av monopolet i enda verre form, og endelig at forskjellen mellom kapitalist og grunneier, mellom bonden på åkeren og arbeideren i manufakturbedriften forsvinner og at hele samfunnet må dele seg i to klasser - eiernes klasse og de eiendomsløse arbeidernes klasse." (Falken, s.189.)

 

Dette går sjølvsagt rett inn i diskusjonen om drivkreftene bak opprettinga av EF og korleis det vil auke arbeidarane sitt elende. Altså: EF er den høgste utviklinga av menneska si framandgjering til no, med alt det fører med seg.

 

Marx skriv vidare at nasjonaløkonomien tek eigedommen for gitt, han gir oss inga forklåring på eigedommen. Han går og inn på dei motseiingane som nasjonaløkonomien viklar seg inn i på dette overflatiske grunnlaget. Så skriv han:

 

"Vi må nå skaffe oss en forståelse av den vesentlige sammenhengen mellom privateiendommen, griskheten, skillet mellom arbeid, kapital og grunneiendom, mellom varebyttet og konkurransen, mellom menneskets verdi og verdiforringelse, mellom monopol og konkurranser osv, mellom hele denne fremmedgjøringen og pengesystemet." (Falken, s. 190-191.)

 

Vidare:

 

"Vi tar vårt utgangspunkt i et økonomisk faktum fra vår tid.

 

Arbeideren blir stadig fattigere jo mer rikdom han produserer og jo mer han produksjon øker i makt og omfang. I samme grad som tingenes verden stiger i verdi, vil menneskenes verden synke i verdi. Arbeidet produserer ikke bare varer; det produserer også seg selv og arbeideren som vare, og det i samme forhold som det overhodet produserer varer.

 

Det ligger ikke noe annet i dette faktum enn at den gjenstanden som arbeidet produserer, altså arbeidsproduktet, fremtrer som et fremmed vesen, som en makt som er uavhenging av produsenten. Arbeidsproduktet er det arbeidet som er fiksert i gjenstanden, som er gjort til en ting, det er tingliggjøring av arbeidet. Virkeliggjøringen av arbeidet er dets tingliggjøring. Denne tingliggjøringen av arbeidet trer i den nasjonaløkonomiske tilstand fram som en fjerning av arbeideren fra virkeligheten, tingliggjøringen framtrer som tap av gjenstanden og slaveri under den, mens tilegnelsen framtrer som fremmedgjøring, som avståelse.

 

Virkeliggjøringen av arbeidet framtrer i den grad som fjerning fra virkeligheten at arbeideren taper sin virkelighet helt inn i sultedøden. Tingliggjøringen framtrer i den grad som tap av tingen at arbeideren berøves selv de mest nødvendig ting, ikke bare til livets opphold, men også til å utføre arbeidet. Ja, selve arbeidet blir til en ting som han kan få tak i kun med de største anstrengelser og med uregelmessige avbrudd. Tilegnelsen av tingen framtrer i den grad som fremmedgjøring at jo flere ting arbeideren produserer, jo færre ting kan han eie, og jo mer vil han komme under sitt produkts, kapitalens, herredømme." (Falken, s.191-192.)

 

Dette sitatet inneheld essensen i den verdshistoriske oppdaginga til Marx.

 

Men han utdjuper jo dette mykje i den vidare teksten. Eg skal berre nevne nokre hovudpunkt.

 

"Arbeideren kan ikke skape noe uten naturen, uten den sansbare ytre verden. Den er det stoff som han arbeid virkeliggjøres i, som det virker i, som det produserer av og produserer ved hjelp av."

 

Det han meiner her er naturen som råvarer (som han produserer av) og produksjonsinstrument (som han produserer ved hjelp av).

 

"Men på samme måten som naturen gir arbeidet eksistensmidler, i den forstand at arbeidet ikke kan eksistere uten ting som det rettes mot, så frambringer naturen på den andre side også eksistensmidlene i den snevrere betydning, nemlig midlene til arbeiderens fysiske eksistens.

 

Altså jo mer arbeideren tilegner seg den ytre verden, den sansbare naturen, gjennom sitt arbeid, jo mer fratar han seg eksistensmidlene i dobbelt forstand, for det første ved at den sansbare ytre verden gradvis slutter å være en ting som tilhører hans arbeid, å være eksistensmiddel for hans arbeid; for det andre ved at den i stadig større grad slutter å være et eksistensmiddel i direkte forstand, et middel til arbeiderens fysiske eksistens.

 

Arbeideren blir altså trell under sin ting i dobbelt forstand: For det første ved at han får et arbeidsemne. dvs. arbeid, og for det andre ved at han får eksistensmidler.

 

Dette gjør at han kan eksistere for det første som arbeider, for det andre som fysisk subjekt. Toppen av dette slaveriet er at det nå bare er som arbeider han kan opprettholde sin eksistens som fysisk subjekt og at han nå er arbeider bare som fysisk subjekt." (Falken, s.194.)

 

"Arbeidets umiddelbare forhold til sitt produkt er arbeiderens forhold til de tingene han produserer. Den formuendes forhold til de tingene som produseres er bare en følge av dette første forholdet. Og en bekreftelse av det. .. Når vi altså spør: Hva er det vesentlige forhold ved arbeidet, så spør vi altså etter arbeiderens forhold til produksjonen." (Falken, s194-195.)

 

Med dette har Marx handsama det første og grunnleggande momentet i framandgjeringa. Det at arbeidaren blir fråteke arbeidsmidla og eksistensmidla sine i den grad han eller ho blir arbeidar.

 

MEIR OM FRAMANDGJERINGA

 

Marx skriv vidare i dei økonomisk-filosofiske manuskripta:

 

"Men fremmedgjøringen viser seg ikke bare i resultatet, men også i produksjonshandlingen, i selve produksjonsvirksomheten." (Falken, s.195.)

 

Arbeidaren blir framand for seg sjølv i sjølve produksjonshandlinga fordi produktet berre er oppsummeringa av verksemda, av produksjonen.

 

Marx går meir detaljert inn på kva dette tyder for arbeidaren sin situasjon, men det får du eventuelt lese sjølv.

 

Vi går over til ei tredje side ved framandgjering.

 

Mennesket lever av den uorganiske naturen og jo meir universelt mennesket er i høve til dyret, jo meir universelt er det feltet av naturen som det lever av.

 

"Menneskets universalitet framtrer praktisk nettopp i den universalitet som gjør hele naturen til dets uorganiske legeme, både i den grad den er 1)et direkte middel til livets opphold, og 2)materien, gjenstanden og verktøyet for dets livsvirksomhet. Naturen er menneskets uorganiske kropp, nemlig natur i den grad den ikke selv er menneskekropp. At mennesket lever av naturen betyr: Naturen er dets legeme, som det må inngå en stadig prosess med for ikke å dø. At menneskets fysiske og åndelige liv henger sammen med naturen betyr ikke noe annet enn at naturen henger sammen med seg selv, for mennesket er en del av naturen.

 

Det fremmedgjorte arbeidet gjør mennesket 1)fremmed for naturen, og 2)fremmed for seg selv, for dets egen aktive funksjon, for dets livsvirksomhet, og det gjør dermed også arten fremmed for mennesket: det gjør at artslivet blir et middel til det individuelle liv for mennesket. For det første gjør det artslivet og det individuelle livet fremmed, og for det andre gjøre det at at det individuelle livet, i sin abstrakte form, blir et mål for artslivet, også i dets abstrakte og fremmedgjorte form.

 

Fremfor alt framtrer arbeidet, selve livsvirksomheten, selve det produktive liv, for mennesket bare som et middel til å dekke et behov, behovet for å opprettholde sin fysiske eksistens. Men det produktive liv er jo artslivet. Det er det liv som frambringer liv. Arten at livsvirksomhet har i seg en arts hele karakter, dens artskarakter, og den frie, bevisste virksomheten er menneskets artskarakter. Livet selv framtrer bare som eksistensmiddel." (Falken, s.198.)

 

Her samanliknar også Marx dyret og mennesket slik:

 

"(Dyret) produserer bare det som det trenger umiddelbart for seg selv eller ungene sine; det produserer bare når det umiddelbare fysiske behovet krever det, men mennesket produserer selv når det ikke har fysiske behov, og egentlig er det først når det er frigjort fra fysiske behov at det produserer i ordets sanne betydning; dyret produserer bare seg selv, mens mennesket reproduserer hele naturen; dyrets produkt har direkte sammenheng med dets fysiske legeme, mens mennesket står fritt overfor sitt produkt. Dyret skaper bare i samsvar med det målet og de behov som den arten det tilhører har, mens mennesket kan produserer etter enhver arts mål og kan anvende det mål på gjenstanden som passer for det; mennesket skaper derfor også etter skjønnhetens lover." (Falken, s. 199-200.)

 

"Ved at det fremmedgjorte arbeidet fratar mennesket den gjenstand det produserer, fratar det mennesket også dets artsliv, dets virkelige artslige tinglighet, og forvandler den fordelen som mennesket har framfor dyret, til den ulempe at det fratas sitt uorganiske legeme, naturen (utanfor mennesket, min parentes, T.V.)."

 

"Menneskets artsvesen - både naturen og det åndelige artsevner - blir til et vesen som er fremmet for det, til et middel for dets individuelle eksistens. Det gjør menneskets eget legeme, naturen utenfor det, dets åndelige vesen, dets menneskelige vesen, til noe som er det fremmed." (Falken, s. 200.)

 

Så går Marx over til det fjerde og siste momentet i framandgjering.

 

"En direkte følge av at mennesket er blitt fremmed for produktet av sitt arbeid, av sin livsvirksomhet, sitt artsvesen, er at mennesket blir fremmed for mennesket. Når mennesket står overfor seg selv, så er det et annet menneske det står overfor. Det som gjelder for menneskets forhold til sitt arbeid, til produktet av sitt arbeid og til seg selv, det gjelder også for menneskets forhold til andre mennesker og til andre menneskers arbeid og arbeidsemne."

 

"Under det fremmedgjorte arbeidets forhold betrakter følgelig ethvert menneske et annet menneske ut fra den målestokken og det forholdet det selv har som arbeider." (Falken, s.201.)

 

Av den vidare handsaminga av desse forholda skal eg berre trekke fram nokre få punkt.

 

"Privateiendommen er altså produktet, resultatet, den nødvendige følge av det fremmedgjorte arbeidet, av arbeiderens ytre forhold til naturen og seg selv.

 

Vi kommer altså fram til privateiendommen ved å analysere begrepet det fremmedgjorte arbeid, dvs. det fremmedgjorte mennesket, det fremmedgjorte livet."

 

Marx finn altså ut, ved å analysere framandgjeringa, at nasjonaløkonomien ser einsidig på eigedom som grunnen til arbeidet, og at privateigedommen eigentleg er ei følgje av det framandgjorte arbeidet. Privateigedommen er på den eine sida eit produkt av det framandgjorte arbeidet og på den andre sida er det eit middel til å gjere arbeidet framandt, til å verkeleggjere framandgjeringa. Han seier så at denne oppdaginga kastar lys over ymse konfliktar som tidlegare ikkje har vore løyst.

 

Han seier at auke i arbeidslønna ikkje fører til noka grunnleggande forbetring for menneska. Sjølv ikkje lik lønn for alle vil hjelpe fordi alle samfunnsmedlemmer då ville bli framandgjorte arbeidarar og samfunnet ville bli oppfatta som abstrakt kapitalist.

 

"Arbeidslønna er en direkte følge av det fremmedgjorte arbeidet, og det fremmedgjorte arbeidet er den direkte årsaken til privateiendommen. Når den ene siden faller, må også den andre gjøre det." (Falken, s205-206.)

 

Mot slutten på dette første manuskriptet kjem Marx med to viktige og tankevekkande utsegner som eg vil sitere:

 

"Det fremgår videre av forholdet mellom fremmedgjort arbeid og privateiendom at frigjøringen av samfunnet fra privateiendommen osv., fra trelldommen, skjer i den politiske formen som arbeiderens frigjøring er, og det dreier seg her ikke bare om deres frigjøring, fordi deres frigjøring innebærer frigjøring av alt menneskelig og det gjør den fordi hele den menneskelige trelldommen er trukket inn i arbeiderens forhold til produksjonen og alle trelleforhold bare er avarter og følger av dette forholdet."

 

"På samme måte som vi ut fra begrepet fremmedgjort arbeid, avstått arbeid, nådde fram til begrepet privateiendom gjennom analyse, kan vi også ved hjelp av disse to faktorene utvikle alle de nasjonaløkonomiske kategoriene, og i hver kategori, som for eksempel handel, konkurranse, kapital, penger, vil vi bare kunne finne igjen et bestemt og utviklet uttrykk for disse to første utgangspunktene." (Falken, s. 206.)

 

Vi er her ført omtrent fram til der Marx sitt hovudverk "Kapitalen" tek til. Og vi er ført fram til forma for menneska si frigjering, nemleg den proletariske politiske og kommunistiske revolusjonen. Etter mi meining gir desse utsegnene oss mykje å grunne på også når det gjeld årsakene til og vilkåra for opphevinga av imperialismen.

 

Terje Valen, frå boka Marxistisk renessanse – kommunistisk offensiv, Vestanbok forlag 1992. Sjå også:

http://home.online.no/~tervalen/bok.htm

http://home.online.no/~tervalen/endring1.htm

http://home.online.no/~tervalen/redeform.htm